UCHWAŁA  Nr XV /97/2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM

z dnia  25 stycznia  2008 roku

 

w sprawie wynagrodzenia burmistrza 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm. ) uchwala się , co następuje

 

            § 1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w wysokości :

- wynagrodzenie zasadnicze                    4.200,00 zł            

- dodatek stażowy 20 %                            840,00 zł            

- dodatek funkcyjny                                1.400,00 zł            

- dodatek specjalny  30%                        1.680,00 zł     

                                                                              -------------    

                                                      Razem               8.120,00 zł     

 

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skępem.

           

            § 3. Traci moc uchwała Nr II/ 3 /2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia burmistrza

           

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01.01.2008 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska