UCHWAŁA Nr XVI/98/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 lutego 2008 roku

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2008 rok (1)

        

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 165 i art. 184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[2]).

 

§ 1 . W uchwale Nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2008 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 23, poz. 329 z 14 lutego 2008 r.) zmienionej:

 

-   Zarządzeniem Nr 3/2008 r. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 24 stycznia 2008 r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 25.117.911 zł, zgodnie z załącznikiem
 Nr 1
.

2.        Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)  wydatki bieżące w wysokości 17.181.238 zł, w tym na: 

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            - 8.021.149 zł,

b)    dotacje  w kwocie                                                                      - 162.588 zł,

           w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  wg zał. Nr 6           - 142.588 zł,

-  dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane

    przez podmioty należące i nienależące do sektora

    finansów publicznych wg zał. Nr 7                                          - 20.000 zł.

c)     wydatki na obsługę długu w kwocie                                             - 228.941 zł,

d)    wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości                                 - 7.936.673 zł.

3.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 (2a zadania inwestycyjne w 2008 r.)

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.461.350 zł zgodnie
z załącznikiem  Nr

 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218

[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984