UCHWAŁA  Nr XVI/ 99 / 2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM

z  dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
[1] w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)
[2]) uchwala się,
co następuje:

 

                § 1. Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skępe w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczone przez jednostki posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

 

                § 2. Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą:

 

1.     Za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych stałych :

1)       zmieszanych z pojemników 110 dm3  lub 120 dm3:                                                 - 14,00 zł/szt.

2)       zmieszanych z  pojemników 240 dm3:                                                                      - 24,00 zł/szt.

3)   zmieszanych z pojemników 1100 dm3 :                                                                      - 65,00 zł/szt.

4)   zmieszanych z worków na śmieci o pojemności do 60 dm3:                                  -  6,00 zł/szt.

5)   wywóz gruzu betonowego i ceglanego z rozbiórek i remontów:    - 60,00 zł/m3

 

2. Za wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, oddzielnie dla szkła, makulatury, tworzyw sztucznych – górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustala się
w wysokości 50 % opłat określonych w ust. 1 za pojemniki wyszczególnione w pkt 1 – 4

 

3. Za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego
     - 12,00 zł / m3.

 

                § 3. Stawki o których mowa w  § 2 nie zawierają podatku VAT.

 

                § 4. Tracą moc:

- uchwała Nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 r.  w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za  usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne oraz nieczystości ciekłych,

- uchwała Nr XV/91/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2008 r.  w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za  usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne oraz nieczystości ciekłych

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Skępe.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 i z 2006 r. Nr 144 poz. 1042