UCHWAŁA Nr XVI/100/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 lutego 2008

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru
w miejscowości Skępe.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

                § 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie obszaru określonego w uchwale nr XVI/115/2000 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 kwietnia 2000 roku polegającej na zmianie przeznaczenia działek nr 130/5 i 130/10 o pow.

                § 2.1 Plan obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 130/5 o pow. 0,14 ha i 130/10 o pow. 0,6148 hastanowiących grunty leśne położone w miejscowości Skępe, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skępe, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego obszaru – zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

3.     Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje:

1)       przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)       zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)       zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)       zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)       wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6)       parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)       granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)       szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)       szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)    zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)    sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

12)    stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,

13)    granice obszarów wymagających rekultywacji,

14)    inne warunki i zasady w zależności od potrzeb.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a także z przepisami art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska