UCHWAŁA Nr XVI/101/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

 

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

 

 

                Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

                §1. Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Skępem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/12 o powierzchni

 

 

                §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

                §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska