UCHWAŁA Nr XVI/102/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 lutego 2008 roku

 

 

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych

 

 

                Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

 

                §1.Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe następujących nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod projektowane przepompownie ścieków:

 

1)         Część nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Rumunkach Skępskich,
oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Skępe jako działka nr 1369, o pow. ok.

 

2)         Część nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Skępem, oznaczonej
w ewidencji gruntów gminy Skępe jako działka nr 372, o pow. ok. 0,0100 ha,  zapisanej
w księdze wieczystej KW nr 15134 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, stanowiącej współwłasność Pani Mirosławy Elwertowskiej, Pani Magdaleny Elwertowskiej i Pana Roberta Elwertowskiego.

 

3)         Część nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Skępem, oznaczonej
w ewidencji gruntów gminy Skępe jako działka nr 295/1, o pow. ok. 0,0100 ha, zapisanej
w księdze wieczystej KW nr 28488 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, stanowiącej własność Pana Mirosława Władysława Szczepańskiego.

 

4)         Nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Skępem, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Skępe jako działka nr 65/2, o pow. 0,0073 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13960 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, stanowiącej własność Pana Tadeusza Aleksandra Kuny.

 

               

                §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

               

                §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska