UCHWAŁA Nr  XVI/ 103 /2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 lutego 2008 roku

 

w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 1 w Skępem przy ul.Dworcowej 21

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku
z §1 ust 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.), uchwala się, co następuje :

 

 

                § 1. Nadaje się Publicznemu Przedszkolu Nr 1 w Skępem przy ul.Dworcowej 21 imię Ewy Szelburg-Zarembiny.

 

                § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

                § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska