UCHWAŁA  Nr XVII/105/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 7 kwietnia 2007 r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 18a ust.4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska