UCHWAŁA Nr XVII/106/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Skępem

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt  9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pózń. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Skępem oznaczonej w ewidencji gruntów obręb: Skępe nr 5 jako działka nr ew. 1633/2 o pow.

 

§    2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§    3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska