UCHWAŁA Nr XVII/ 107 /2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Skępe na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)[1] oraz art. 40 ust. 8. 9, 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)[2], uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na drogach gminnych ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie

   1)   prowadzeniem robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

   2)   umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

   3)   umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

   4)   zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

   1)   opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w tym poboczy, chodników, placów, pasów zieleni, zatok postojowych, zatok autobusowych i jezdni przy zajęciu powierzchni do 50% szerokości - 5,00 zł;

   2)   opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w tym poboczy, chodników, placów, pasów zieleni, zatok postojowych, zatok autobusowych i jezdni przy zajęciu powierzchni powyżej 50% szerokości - 7,00 zł;

   3)   dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w § 2 ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia za 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 0,50 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w tym przestrzeni nad pasem drogowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

   1)   poza obszarem zabudowanym w jezdni - 150,00 zł;

   2)   poza obszarem zabudowanym w chodniku i poboczu - 100,00 zł;

   3)   poza obszarem zabudowanym w pozostałych elementach pasa drogowego - 50,00 zł;

   4)   w obszarze zabudowanym w jezdni - 120 zł;

   5)   w obszarze zabudowanym w chodniku i poboczu - 60,00 zł;

   6)   w obszarze zabudowanym w pozostałych elementach pasa drogowego - 30,00 zł;

   7)   na drogowych obiektach inżynierskich - 120,00.

2. Umieszczenie urządzenia przez okres krótszy niż jeden rok traktowane jest jak umieszczenie urządzenia przez jeden rok.

 

 

 

§ 4. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni za każdy dzień zajęcia:

   1)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1 zł;

   2)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł;

   3)   pasa drogowego zajętego przez reklamy informujące o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym - 1,00 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/37/95 Rady Gminy Skępe z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie w celach reklamowych i informacyjno-reklamowych z pobocza pasa drogowego, dróg lokalnych oraz terenów będących własnością Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381