UCHWAŁA Nr XVII/109/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 128, poz.1337 i z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz.319, i Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z: uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku o udzielnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2007 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2007 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o uchwale Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2007 rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2007 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska