ZARZĄDZENIE Nr 15/2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia 06 maja 2008 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004 r., Dz. U. Nr 261 poz. 2603, z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Skępe

 

Lp

Położenie nieruchomości

Nr

działki

Pow.

w m2

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Rodzaj zbycia

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto

Uwagi

1

Rumunki Skępskie

82/2, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10

25.745

18657

Nieruchomość zabudowana budynkiem baru

przetarg

100,00

 

 

§ 2

Zamieszczenie ogłoszeń o przetargach na zbycie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21dni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji gminy i zamówień publicznych.

 

§ 4

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Wywieszono dnia 06.05.2008 r.

Zdjęto dnia ..................................

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe