ZARZĄDZENIE Nr 18/2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia 26 maja 2008 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, pózn. 1591 z 2001 z późn. zm[1].) oraz art. 14 pkt 2 i 15 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, pózn. 2104 z późn. zm[2].) zarządzam, co następuje:

 

 

§ l

Podaję do publicznej wiadomości dane za rok 2007 w zakresie gospodarki finansowej gminy ujęte w literze a w załączniki od 1-6 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 26 maja 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 14 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz.2104 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu jst w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki:

·        zrealizowane dochody budżetu gminy      19.138.282,50

·        zrealizowane wydatki budżetu gminy       20.586.119,02

·        deficyt                                                           1.447.836,52

 

       

  Załącznik Nr 2

  do Zarządzenia Nr 18/2008

  Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

  z dnia 26 maja 2008 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 14 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104  z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą kwotę wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych oraz uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem.

·        gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań

 

   Załącznik Nr 3

   do Zarządzenia Nr 18/2008

   Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

   z dnia 26 maja 2008 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 14 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz.2104  z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

·        w 2007 r. gmina otrzymała 234.500 zł dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – samorządu województwa;

·        w 2007 r. gmina nie udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

 

   Załącznik Nr 4

   do Zarządzenia Nr 18/2008

   Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

   z dnia 26 maja 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 14 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz.2104  z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymieniem podmiotów, których gwarancje
i poręczenia dotyczą:

·        w 2007 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

 

   Załącznik Nr 5

   do Zarządzenia Nr 18/2008

   Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

   z dnia 26 maja 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz.2104  z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz
ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

L.p.

Imię i nazwisko podatnika, nazwa podatnika

Umorzona kwota

Przyczyny umorzenia

1.

Malankowska Lidia

 

ważny interes podatnika

2.

Tyburski Ryszard

5.711,00

ważny interes podatnika

3.

Kopycińska Wiesława

336,00

ważny interes podatnika

4.

Wiśniewska Alicja

296,00

ważny interes podatnika

5.

Kaźmierowska Maria

202,00

ważny interes podatnika

6.

Zasowska Elżbieta

442,00

ważny interes podatnika

 

 

                                                                                     Załącznik Nr 6

  do Zarządzenia Nr 18/2008

  Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

  z dnia 26 maja 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 14 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

 

1.            Targański Sławomir

2.            Tuchewicz Wiesław

3.            Sosiński Jerzy

4.            Gminna Spółdzielnia „SCH”

5.            Targański Sławomir

6.            OSP Łąkie

7.            OSP Czermno

8.            OSP Józefkowo

9.            OSP Wólka

10.        OSP Skępe

11.        OSP Żuchowo

12.        OSP Huta

13.        OSP Lubówiec

14.        OSP Wioska

15.        OSP Jarczewo

16.        OSP Ławiczek

17.        Policja Skępe

18.        UMiG Skępe

Ulga z tytułu zakupu gruntów

19.        Antoszewski Jarosław

20.        Ostrowski Janusz

21.        Miklaszewski January

22.        Chojnicki Marian

23.        Wysocki Krystian

24.        Staśkowski Andrzej

25.        Maklakiewicz Maciej

26.        Kolczyński Wojciech

27.        Jankowski Paweł

28.        Chojnicki Gabriel

29.        Gregorczyk Zbigniew

30.        Muranowski Krzysztof

31.        Orszak Jerzy

32.        Orszak Robert

33.        Zalewski Konrad

34.        Kurowski Robert

35.        Huptas Marcin

36.        Ostrowski Krzysztof

37.        Odrowąż-Kietliński Lech

38.        Bykowski Ryszard

39.        Pytelewski Leszek

40.        Ludwiczewski Krzysztof

41.        Ludwiczewska Marzena

42.        Cywiński Krzysztof

43.        Zamojski Witold

44.        Drzewoszewski Mirosław

45.        Redecki Stanisław

46.        Jaworska Dorota

47.        Sobociński Krzysztof

48.        Ziółkowska Ewa

49.        Kochowicz Wacław

50.        Jaworska Agnieszka

51.        Cichocki Bogumił

52.        Obarowski Roman

53.        Suberlak Jerzy

54.        Barczewski Krzysztof

55.        Rumiński Rafał

Ulga inwestycyjna

56.        Klimaszewski Krzysztof

57.        Maklakiewicz Maciej

58.        Bogdanowicz Jan

59.        Szarszewski Mirosław

60.        Zalewski Konrad

Ulga żołnierska

61.    Świerzyński Stanisław

62.    Drzewoszewski Mirosław[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,  Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203,  z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249 poz.1832.