PROTOKÓŁ NR XVII/V/2008

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 7 kwietnia 2008 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1430, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem            - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                  - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·       Andrzej Gatyński                             - Burmistrz Miasta i Gminy;

·       Józef Sobociński                              - sekretarz;

·       Barbara Leśniewska                        - skarbnik;                

·       Stanisław Jabłoński                          - kierownik ref. oświaty;

·       Ryszard Gorzycki                            -  insp. UMiG.

 

XVII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska, serdecznie witając Wicestarostę Lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XVI/V/2008 z dnia 28 lutego 2008 r.

 

Do protokołu XVI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 

Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2008 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, iż planuje się wzrost dochodów o kwotę 531.848 zł, natomiast w wydatkach wzrost o kwotę 895.170 zł.

Do projektu uchwały odniósł się Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski, który zwrócił się z pytaniem dot. ilości wymiany lamp oświetleniowych starego typu na energooszczędne nowego typu oraz kosztów wymiany 1 lampy.

Burmistrz odpowiedział, iż w sumie planuje się wymienić 25 lamp, w tym na:

-         ul. Płockiej 5 lamp,

-         ul. Sierpeckiej 7 lamp,

-         ul. Dobrzyńskiej 3 lampy,

-         ul. Kościelnej 4 lampy,

-         ul. Kujawskiej 6 lamp.

W wyniku wymiany lamp zmniejszą się koszty za zużycie energii elektrycznej i jednocześnie zwiększy się ich moc (w międzyczasie obecność w obradach zaszczycił Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, który serdecznie został przywitany przez Przewodniczącą RM).

Radni nie mieli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

 

Przewodnicząca RM powiedziała, iż Komisja Rewizyjna jest specyficzną dla której zachodzi konieczność przyjęcia planu pracy odrębną uchwałą rady.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Halina Kalinowska przedstawiła zebranym  plan pracy komisji na 2008r.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w spr. zbycia nieruchomości położonej w Skępem

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały w spr. zbycia nieruchomości położonej w Skępem sekretarz Józef Sobociński powiedział, że dotyczy to działki położonej przy ul. Sierpeckiej, na której mieści się siedziba Banku Spółdzielczego. Cena nieruchomości ustalona zostanie na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przewodnicząca RM dodała, że temat ten wielokrotnie był poruszany na komisjach rady i wywołana uchwała ma przede wszystkim uporządkować sprawę własności gruntu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w spr. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Skępe na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) odczytał insp. UMiG Ryszard Gorzycki.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Przewodnicząca RM powiedziała, że Rada jest zobowiązana do uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli corocznie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Regulamin był przedmiotem dyskusji na spotkaniach ze związkami zawodowymi nauczycieli i ostatecznie został przez nie zaopiniowany pozytywnie (poprzez złożone podpisy w regulaminie).

W uzasadnieniu do projektu uchwały kier. ref. oświaty Stanisław Jabłoński powiedział, że regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy obowiązujący w 2008 r. stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela. Przedstawiony projekt regulaminu nie przewiduje dużych zmian w składnikach płacowych. Składniki te zostały wyraźnie wyeksponowane w ub. roku, co znalazło odzwierciedlenie w korzystnych warunkach płacowych dla nauczycieli w przedstawianym regulaminie. Warunki te są znacznie powyżej średniej w powiecie i województwie. Istotnym składnikiem wynagrodzenia dla nauczycieli jest dodatek za wychowawstwo, który został podniesiony do kwoty 100 zł miesięcznie. Pozostałe składniki płacowe pozostały na podobnym poziomie. Regulamin został uzgodniony – po negocjacjach – z nauczycielskimi związkami zawodowymi działającymi w szkołach i przedszkolach. W czasie negocjacji Solidarność 80 napisała niezbyt dokładnie sprecyzowane pismo. Zwrócono się z trzema pismami o określenie jednostek, w których związek ten funkcjonuje. Do dnia 2 kwietnia br. nie otrzymano odpowiedzi, więc związek ten nie uczestniczył w negocjacjach.

Przewodnicząca RM nadmieniła, że obowiązkiem organu prowadzącego jest poinformowanie wszystkich związków o pracach nad regulaminem. W czasie negocjacji związki wypracowują w ramach porozumienia jedno stanowisko i poświadczają je złożonymi podpisami pod projektem regulaminu. W bieżącym roku regulamin został dość późno złożony pod obrady rady. Podejmowana uchwała w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli jest okołobudżetową i prace nad nią powinny się rozpocząć dużo wcześniej oznajmiła. Opóźnienie było spowodowane różnymi względami, przede wszystkim brakiem odpowiednich wskaźników. Jednakże nie spowoduje to dotrzymania ustawowego terminu wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli – ostateczny termin mija 5 maja br. – bowiem regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca RM poinformowała także o uwzględnieniu w regulaminie wniosku zgłoszonego na wspólnym posiedzeniu komisji rady (4 kwietnia br.), o podniesieniu dodatku z 3 % do 5 % wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielom z tytułu pracy w uciążliwych dla zdrowia warunkach - § 9 ust. 3 regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 7

Przedstawienie przez burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

 

Burmistrz Andrzej Gatyński przedstawił informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2007 r. (informacja stanowi załącznik do protokołu).

Budżet został zatwierdzony uchwałą RM w Skępem Nr III/21/2006 z dnia 29.12.2006 r. oraz był 23 razy korygowany stosownymi uchwałami i zarządzeniami. Ustalone wielkości budżetu po zmianach wynoszą:

-          dochody : plan – 18.973.301, wykonanie – 19.138.283, tj. 100,87 %,

-          wydatki  : plan – 21.894.475, wykonanie – 20.586.119, tj. 94,02 %, w tym wydatki majątkowe : plan – 3.927.701, wykonanie – 3.518.041.

Burmistrz realizując budżet dokonał spłat pożyczek i kredytów w wysokości 633.568 zł w ratach:

-          31.500,00 zł – w 4 ratach (budowa sieci wodociągowej);

-          10.041,00 zł – w 4 ratach (budowa kanalizacji wraz z przyłączami w m. Józefkowo);

-          8.350,00 zł – w 4 ratach (zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Wioska);

-          221.205,00 zł (wydatki inwestycyjne nie mające pokrycia w dochodach);

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006 r. z uwzględnieniem sald z okresów poprzednich przedstawia się następująco:

-          pożyczka – 2.166.996,00 zł;

-          kredyt – 2.851.628,00 zł;

-          razem zadłużenie wynosi: 5.018.624,00 zł.

Rok 2007 został zamknięty deficytem w wysokości 1.447.836,00 zł. Na koniec roku sprawozdawczego nie ma wymagalnych zobowiązań.

Realizując budżet uwzględniono wszystkie dyspozycje Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wnioski dyrektorów szkół, przedszkoli i gimnazjum z zadań przypisanych jej ustawami. Gmina w omawianym okresie nie udzielała poręczeń ani gwarancji i nie ma z tego tytułu zobowiązań.

Następnie burmistrz omówił wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wg źródeł ich powstawania (w załączeniu).

Podziękował radnym, sołtysom i radom sołeckim, mieszkańcom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom UMiG za pomoc w realizacji budżetu w 2007 r. i wniósł o przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium przez radę.

 

Pkt 8

Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r.

 

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespołu we Włocławku z dnia 7 marca 2008 r. w spr. wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 r., wraz z uzasadnieniem, odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 9

Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za 2007 r. i wystąpienie z wnioskiem w spr. udzielenia absolutorium

                                       

Uchwałę Nr 2/08 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 marca 2008 r. w spr. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2007 r. wraz z pozytywną opinią o wykonaniu budżetu przedstawiła przewodnicząca tej komisji Halina Kalinowska (uchwała wraz z opinią w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 10

Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

 

Uchwałę Nr 59/2008 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2008 r. w spr. wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 r. odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 11

Dyskusja w sprawie wykonania budżetu za 2007 r.

 

Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Rady Miejskiej Witold Jankowski odniósł się do pozytywnych opinii RIO i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2007 r. Nawiązał także do ostatniego wspólnego posiedzenia komisji rady, na którym również nie dopatrzono się nieprawidłowości w realizacji budżetu. Wyraził pozytywne stanowisko członków Komisji Budownictwa nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Jadwiga Pawska powiedziała, że budżet w ciągu całego 2007 r. był wielokrotnie zmieniany. Krótko ustosunkowała się do realizacji budżetu w działach podlegających opiniowaniu przez Komisję Oświaty i tak:

-         w dziale 801 oświata i wychowanie: wykonanie wydatków wyniosło 97,8 %, zaplanowane budżety szkół i przedszkoli nie zostały przekroczone. Także nie zanotowano przekroczeń w dowożeniu dzieci do szkół oraz dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli – pomimo pewnych problemów,

-         w dziale 851 ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatki zostały zrealizowane prawie w 82 % (w 2006 r. powyżej 91 %). Nasuwa się wniosek, iż należy zintensyfikować działania w kierunku badań profilaktycznych w środowisku społecznym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zdrowie kobiet po 40 roku życia,

-         w dziale 852 pomoc społeczna: realizacja zadań pokrywa prawie 100 % planowanych wydatków. Na uwagę zasługuje duża aktywność pracowników socjalnych,

-         w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza: realizacja wydatków wzrosła prawie do 94 % (w 2006 r. wyniosła 85 %). Wskazała na poprawienie funkcjonowania pomocy stypendialnej i świetlic,

-         w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: realizacja wydatków kształtowała się na poziomie 96,51 % (wzrost o 1,5 % w porównaniu do 2006 r.),

-         w dziale 926 kultura fizyczna i sport: dział ten został zrealizowany tylko w 21,52 %. Na tak małe wykonanie zapewne miała wpływ nie uregulowana sytuacja prawna działających klubów sportowych. Wyraziła nadzieję, że po okresie organizacyjnym przyjdzie czas na realizowanie działalności sportowej.

Na zakończenie swojej wypowiedzi wskazała na zrealizowaną dużą inwestycję oświatową, jaką było wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wólce. Podkreśliła, iż zadanie to zostało wykonane dzięki determinacji radnych i zrozumienia władz gminnych.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Tomasz Kępczyński – w imieniu członków komisji – wyraził pozytywne stanowisko o udzieleniu absolutorium dla burmistrza.

Radny Roman Targański uzupełnił wcześniejsze wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Haliny Kalinowskiej, wskazując na niedociągnięcia w realizacji budżetu w 2007 r., a mianowicie:

-         nie dokończenie modernizacji drogi przy ul. Zielonej. Nadmienił, że wnioskował o wykonanie tej drogi wraz z drogami przy ul. Jasnej i Jeziornej. Droga przy ul. Jasnej została porządnie zrobiona – z kostki brukowej – natomiast przy ul. Zielonej nie dokończona,

-         nie wykonanie remontu drogi przy ul. Kujawskiej zniszczonej po budowie kanalizacji,

-         nie wykonanie remontu chodników na ul. Sierpeckiej i Al. 1 Maja.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska ustosunkowała się do obniżenia stawek podatkowych przez radę, jakoby miało to wpływ na uzyskanie mniejszych dochodów budżetowych w 2007 r. Powiedziała, że mimo obniżenia przez radę maksymalnych stawek podatkowych – szczególnie od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których na terenie miasta i gminy jest bardzo dużo – wpływy budżetowe z tego tytułu, w porównaniu do 2006 r., nie zmniejszyły się, a wręcz przeciwnie – ich realizacja była prawie 100 %. Wpływ na to miało także znaczne zmniejszenie ilości umorzeń i zwolnień podatkowych. Dlatego też, ustalając podatki na poziomie niższym (w przeciwieństwie do gmin ościennych) rada spowodowała prawie pełną ich ściągalność, czyli nie ma mniejszych wpływów do budżetu niż były w poprzednich latach.

Wskazała także na niższy deficyt i prawie w pełni zrealizowane zaplanowane inwestycje gminne – oprócz wymienionych wcześniej przez radnego Romana Targańskiego, które zapewne wykonane zostaną w pierwszej kolejności w 2008 r.

Odniosła się do remontów i budowy dróg gminnych, wykonania dróg: Wioska – Jarczewo, Likiec.

Odnośnie nie zrealizowanych do końca zadań związanych z oświetleniem ulic i wsi wyraziła nadzieję, że zostaną dokończone w 2008 r.

Nadmieniła także, że mimo nie do końca uregulowanej sytuacji prawnej działających na terenie gminy klubów sportowych – działalność sportowa była prowadzona, o czym świadczą pewne osiągnięcia. Optymistycznie ustosunkowała się do dalszego rozwoju sportu na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zwrócił się z pytaniem dot. przejęcia terenów należących do PKP wzdłuż ulic Topolowej i kolejowej. Powiedział, że przejęcie tych terenów pozwoliłoby załatwić istotne sprawy, a mianowicie: połączyć przyzwoitą nawierzchnią drogi ulic Kolejowej i Dworcowej oraz poprawić dojazd do targowiska gminnego; poprawić oświetlenie ul. Topolowej (sprawa wlecze się od 2005 r. na wniosek mieszkańców tejże ulicy). Dodał, iż w tej sprawie minął ponad rok i nic się nie dzieje.

Burmistrz odnośnie remontów dróg ulic Zielonej i Jeziornej przypomniał, że rada w maju lub czerwcu ub. r. zmieniła zadanie inwestycyjne remontu drogi przy ul. Sportowej na remont dróg ulic Zielonej, Jeziornej i Jasnej. Bez problemu wyremontowano drogę przy ul. Jasnej, natomiast po wykonaniu projektu na remont dróg ulic Zielonej i Jeziornej zgłoszonych zostało przez ich mieszkańców dużo uwag, co do ich planowanego wykonania. Za aprobatą radnych zmieniono plany tej inwestycji (położono krawężniki, zmieniono położenie nawierzchni) przez co cała inwestycja się wydłużała. Po rozmowach z wykonawcą, który nie ręczył za jej prawidłowe wykonanie jeszcze w 2007 r. (zbyt późny okres na kładzenie takiej nawierzchni) burmistrz powiedział, iż się bał dokończenia inwestycji i zdecydował się na jej przeniesienie w 2008 r. Zapewnił, że jak tylko warunki pogodowe pozwolą, prace zostaną wznowione i inwestycja zostanie dokończona.

Burmistrz odpowiedział, iż chodniki na ul. Sierpeckiej nie zostały wykonane z powodu braku siły roboczej (pracowników).

Odnośnie oświetlenia burmistrz powiedział, iż na realizację tego zadania było w budżecie przeznaczone tylko 20.000 zł a wykonano za 40.000 zł, tj. 200 % tego, co zaplanowano. Nawiązał do objazdowego posiedzenia komisji rady gdzie wskazano na konieczność wykonania dodatkowych punktów oświetlenia wsi i ulic. W bieżącym budżecie gminy na realizację oświetlenia zaplanowane jest ok. 45.000 zł. Odpowiadając na pytanie dot. oświetlenia ul. Topolowej burmistrz powiedział, że w przypadku realizacji tej inwestycji pochłonięte zostałyby w całości zaplanowane środki budżetowe na realizacje oświetlenia w 2008 r. Teraz to tylko od rady zależy jaką inwestycję zrealizować – dodał.

Odnośnie przejęcia przez gminę terenów kolejowych burmistrz powiedział, ze wspólnie z p. Gorzyckim robi wszystko aby te tereny przejąć.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki powiedział, że w 2006 r. PKP wystąpiły z propozycją przekazania gminie swoich terenów wzdłuż ulic Kolejowej i Topolowej aż do połączenia z ul. Rypińską. Gmina na tą propozycję przystąpiła. Warunkiem przekazania gminie tych terenów miało być wytyczenie ich geodezyjnie. Gmina zleciła geodezji wytyczenie tych terenów. Sprawa stanęła w miejscu, gdyż jedna działka zniknęła – jest powierzchnia lecz nie ma nr działki. Dlatego też konieczne jest wyprostowanie tej sprawy przez PKP. Przypuszcza się, że sprawa zostanie uregulowana w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy i będzie można przystąpić do sfinalizowania zamierzenia przejęcia terenów od PKP (forma przejęcia do uzgodnienia).

Przewodnicząca RM dodała, że PKP uregulowały zaległości podatkowe należne gminie.

Następnie burmistrz odniósł się do przyczyn niezrealizowanych pozostałych inwestycji gminnych zaplanowanych w 2007 r.:

-         nie rozpoczęto budowy garaży przy byłej betoniarni gdyż kwota przetargowa była dużo wyższa niż planowana w budżecie. W miesiącu kwietniu lub maju b. r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie tego zadania,

-         nie zakupiono równiarki gdyż komisje rady stwierdziły jej nieprzydatność,

-         nie zakupiono pomp do przepompowni – w zamian zakupiono sprężarkę,

-         nie adaptowano budynku SP w Narutowie na mieszkania socjalne gdyż wystąpiły problemy związane z wymogami ppoż.

Po całkowitym wyczerpaniu zgłoszonych głosów Przewodnicząca RM zakończyła dyskusję.

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w spr. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2007

 

Projekt uchwały w spr. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska (w załączeniu do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady:

-       za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

-       głosów przeciwnych nie było;

-       wstrzymał się od głosu 1 radny.

Burmistrz Andrzej Gatyński w imieniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podziękował za zaufanie i udzielenie przez radę absolutorium. Ustosunkował się do wykonania trudnego budżetu w 2008 r.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska podziękowała wszystkim osobom które przyczyniły się do realizacji budżetu gminy w 2007 r. – dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, którzy pilnują dyscypliny budżetowej.

 

Pkt 13

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych, interwencyjnych i publicznych;

-         realizowanych inwestycji i remontów dróg na terenie gminy. Ustosunkował się do przeprowadzonej kontroli komisji z Brukseli odnośnie realizacji zadania związanego z rozbudową oczyszczalni ścieków. Początkowo komisja uznała, iż złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji jest niezbyt dobry. Po długich negocjacjach i przedstawionych argumentach ze strony gminy komisja ustosunkowała się pozytywnie do wniosku. Aczkolwiek zarzucono gminie, iż wbrew przyjętym procedurom rozpoczęła realizację inwestycji przed ostateczną decyzją Komisji Europejskiej w spr. przyznania dotacji na realizację zadania. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji unijnej jest natychmiastowe przerwanie realizowanych prac na oczyszczalni ścieków. Obecnie są prowadzone rozmowy z projektantem w spr. ustalenia dalszych zasad realizacji inwestycji (w środę dalsze rozmowy z projektantem);

-         zamówień publicznych i gospodarki mieniem komunalnym;

-         planowanej budowy i remontów chodników: przy budynku UMiG (wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych), ul. 1 Maja (od p. Zielińskiego do ul. Okopowej), ul. Dobrzyńskiej, Klasztornej, Sierpeckiej –

-         oświetlenia ulic i wsi;

-         funkcjonowania kawiarenki internetowej na bazie pomieszczenia remizy OSP w Wiosce;

-         wyceny budynków po byłej SP w Narutowie (50.000 zł) i kinie (156.960 zł);

-         pełnionych dyżurów w spr. pomocy wypełniania wniosków o przyznanie dopłat unijnych dla rolników;

-         inwentaryzacji sprzętu należącego do MGKS „Błękitni” – to nie jest w gestii burmistrza;

-         remontu przejazdu kolejowego przy ul. Sierpeckiej;

-         uczestnictwa w Konwencie Burmistrzów na temat zmian ordynacji wyborczej na wójtów, burmistrzów …, starostów;

-         budowy obwodnicy – drogi krajowej nr 10;

-         podwyżki dla pracowników administracji;

-         powierzenia funkcji Dyrektora SP w Skępem p. Marii Stankiewicz. Ustosunkował się do składanych protestów Związku zawodowego nauczycieli Solidarność 80;

-         odwołania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Z. Leszczyńska, E. Wojciechowska, W. Wiśniewski) i powołania nowych (E. Pilewska – przewodniczący, J. Kowalska);

-         zaapelował o spotkania w komisjach rady w celu rozwiązania bieżących spraw związanych z realizowanymi i planowanymi inwestycjami gminnymi;

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Andrzej Meller  podziękował Staroście Krzysztofowi Baranowskiemu za pomoc w modernizacji drogi w Likcu.

Radny Witold Jankowski przypomniał o budowie chodnika – 6 m we wsi Czermno.

Burmistrz odpowiedział, iż jest to zadanie ujęte w planie.

Insp. Ryszard Gorzycki nadmienił, iż przebudowa p[przejazdu kolejowego przy ul. Sierpeckiej odbywa się z inicjatywy burmistrza.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska zaapelowała o uczestnictwo przewodniczących poszczególnych komisji rady w spotkaniu z wykonawcą rozbudowy oczyszczalni ścieków w Skępem.

 

 

 Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania

 

Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski pogratulował Burmistrzowi Andrzejowi Gatyńskiemu z tytułu uzyskania absolutorium. Poinformował pokrótce o zadaniach realizowanych w ostatnim okresie przez starostwo, a w szczególności o:

-         deficycie powiatu na kwotę 524.000 zł;

-         decyzji zarządu powiatu w spr. likwidacji warsztatów szkolnych i powołaniu w zamian Centrum Kształcenia Praktycznego. Spowoduje to możliwość pozyskiwania środków   z zewnątrz w celu szkolenia dorosłych osób w zawodach przydatnych społeczeństwu;

-         likwidacji bursy szkolnej i powołaniu z dniem 31 sierpnia br. placówki opiekuńczo-wychowawczej, tzw. Domu Dziecka, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania powiatu;

-         zmianie lokalizacji Komendy Powiatowej Policji – planowana budowa na lata 2008-2009, koszt budowy 13 milionów zł;

-         realizowanych inwestycjach oświatowych (termomodernizacji Zespołu Szkół w Skępem, remont byłego Liceum Pedagogicznego);

-         planowanych prac związanych z budową chodnika przy ul. 21 Stycznia w Skępem – prace idą w dobrym kierunku;

-         trudnej sytuacji szpitala powiatowego – wystosowanym piśmie do samorządów gminnych o wsparcie finansowe;

-         odbytych przetargach na modernizację i remont dróg powiatowych;

-         projektowanej budowie obwodnicy m. Lipno;

-         rozbudowie budynku Starostwa Powiatowego i budowie parkingu;

-         wyznaczeniu kuratora w celu uregulowania sytuacji MGKS „Błękitni” Skępe;

-         zamierzeniach profilaktycznych dot. badań piersi kobiet;

-         staraniach w celu przyśpieszenia przekazania Gminie Skępe terenów należących do PKP;

-         rządowych projektach związanych z: nową ustawą o pracownikach samorządowych i zmianie wyborów starostów;

-         planowanych powiatowych dożynkach organizowanych w Gminie Skępe (30 sierpnia na bazie obiektów Zespołu Szkół w Skępem).

Przewodnicząca RM Anna Smużewska zwróciła się z apelem do sołtysów i członków Kół Gospodyń Wiejskich o aktywne uczestnictwo w przygotowaniach i samej imprezie kulturalnej – Powiatowych Dożynkach 2008.

Burmistrz Andrzej Gatyński poinformował o:

-         powołaniu 3 osobowego komitetu organizacyjnego w spr. Dożynek Powiatowych (Sobociński J., Kowalski J., Stroiński L.);

-         prowadzonej od 13 marca br. kontroli Urzędu Miasta i Gminy przez przedstawicieli RIO. O wynikach kontroli powiadomi radnych i społeczeństwo.

Sołtys Czermna Stanisław Pracki pogratulował burmistrzowi z okazji udzielonego absolutorium. Zarzucił władzom gminnym nie dostrzeganie problemów wsi.

Przewodnicząca RM nie zgodziła się z przedstawionym zarzutem  i oznajmiła, iż zeszłoroczny budżet gminny w większości nastawiony był właśnie na realizację inwestycji wiejskich.

Burmistrz dodał, że w 2007 r. najwięcej ze wsi skorzystało Czermno, jak choćby należałoby  wspomnieć o remoncie drogi, budowie chodnika. Nawiązał do możliwości pozyskiwania środków finansowych przez wieś, w ramach „Programu Odnowa Wsi”.

Radna Jadwiga Pawska poruszyła problem związany z niszczeniem dróg gminnych przez tzw. pojazdy – kłady. Zaapelowała o współpracę z policją w tym zakresie.

Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie już poczyniono pierwsze kroki. Przeprowadzono przez policję jedną kontrolę, a trzy następne są już zaplanowane.

Radny Mirosław Redecki podziękował staroście w imieniu mieszkańców za położenie asfaltu na drodze powiatowej: Kukowo – Gorzeszyn. Zwrócił się z prośbą o dokończenie odcinka drogi, który nie został zrobiony.

Starosta zapewnił, iż remonty dróg powiatowych realizowane są zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem i w miarę możliwości finansowych będą w kolejności realizowane.

Wiceprezes KS „Błękitni Skępe” Jarosław Gołębiewski w imieniu zarządu klubu podziękował radzie za zaufanie i przyjęcie uchwały, która umożliwiła podjęcie działalności sportowej na terenie gminy. Poszczycił się zdobyciem przez klub pucharu za zajęcie II miejsca w rozgrywkach piłki siatkowej (na 13 drużyn) – podziękował za udostępnienie hali sportowej. Zaapelował do burmistrza o możliwie jak najszybsze ogłoszenie konkursu o dotację finansową i umożliwienie przejęcia majątku MGKS „Błękitni” (zawiesił działalność sportową). Podziękował sponsorom: p. J. Mielnikowi, p. W. Łykowskiemu i p. B. Skowrońskiej  za okazywaną pomoc w dotychczasowej działalności sportowej klubu.

Starosta Lipnowski życzył dalszych sukcesów klubowi. Powiedział, iż należy podejmować działania zgodnie z prawem i nawiązał ponownie do wyznaczenia kuratora dla uregulowania sprawy istnienia MGKS „Błękitni”.

Radny Józef Mielnik poprosił o udzielenie informacji dla społeczeństwa dot. wstrzymania odprowadzania ścieków do oczyszczalni z szamb przydomowych.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki poinformował, iż w wyniku modernizacji oczyszczalni ścieków zachodzi konieczność wyłączenia z eksploatacji 1 zbiornika (dot. ścieków dowożonych). Dlatego też zaszła konieczność ograniczenia dowożonych ścieków do miejscowej oczyszczalni i wywożenia ich do Lipna. Nadmienił, że ta uciążliwa sytuacja dla mieszkańców niebawem się skończy, ponieważ zbiornik został dodatkowo wzmocniony urządzeniami napowietrzającymi. Natomiast z chwilą uruchomienia drugiej komory (potrwa to ok.1 miesiąca) powróci się całkowicie do wywożenia ścieków do oczyszczalni w Skępem.

Jerzy Cymerman zwrócił się z prośbą o przebudowę skwerku przy ul. Rynek, w celu umożliwienia korzystania z zamieszkiwanej posesji (utrudnienia np. przy dowozie opału na zimę).

Ryszard Szewczyk ustosunkował się do zgłaszanych protestów mieszkańców w związku z modernizacją drogi przy ul. Zielonej. Zarzucił, iż projekt modernizacji ulicy został byle jak zrobiony (położenie nawierzchni asfaltem). Zwrócił się do burmistrza z pytaniem: „Czy pamięta o tym, co obiecywał wyborcom – mieszkańcom tejże ulicy?” Zarzucił w pewnym sensie dyskryminowanie społeczności gminnej i podział jej na kategorie: „A i B”. Mieszkańcy przy ul. Zielonej – jego zdaniem – zaliczeni zostali przez burmistrza do kategorii „B”. Zaapelował do radnych o zmianę planowanych zamierzeń i zdecydowanie się na położenie kostki brukowej.

Burmistrz odpowiedział, iż zgodnie z przyjętym projektem na drodze przy ul. Zielonej położona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Zmiana decyzji należy do radnych – od ich przekonania o słuszności położenia kostki brukowej na drodze przy ul. Zielonej. Nadmienił, iż od początku był przeciwny remontowi tej drogi – sugerował radnym remont drogi przy ul. Sportowej.

Przewodnicząca RM zwróciła się z prośbą do przewodniczących komisji rady (szczególnie finansowej i budownictwa) o zorganizowanie spotkań w celu:

-         zgłaszanych wniosków o dofinansowania unijne planowanych i realizowanych inwestycji gminnych;

-         rozpatrzenia pism skierowanych na jej ręce.

Zofia Leszczyńska odniosła się do stylu, w jakim została odwołana przez burmistrza                                          z pełnienia funkcji Przewodniczącej M-G KRPA (pismo w załączeniu).

Burmistrz odpowiedział, iż do jego kompetencji należy powoływanie i odwoływanie członków M-GKRPA i jeżeli zachodzi konieczność to ustosunkuje się do podjętej decyzji na obradach następnej sesji.

 

Pkt 11

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokolant

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska