UCHWAŁA NR XXV/ 161 / 2005

RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Skępego.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

 

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadaje się nazwę ulica „Stolarska” dla istniejącego pasa drogowego oznaczonego w ewidencji gruntów: Skępe - Obręb Nr 2, działka nr 80,  położonego od ulicy Spółdzielczej o nr geodezyjnym 70/2 w kierunku terenu komunikacji kolejowej o nr geodezyjnym 791, której szkic sytuacyjny przebiegu ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz