UCHWAŁA  Nr XVIII/111/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  30 maja 2008 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

 

          

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1. Rada Miejska w Skępem postanawia zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 1.137.000 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadania pn.:

 

-    Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skępem – kwota 1.037.000 zł

-    Termomodernizacja stropodachu i elewacji SP w Skępem – kwota  100.000 zł

 

§ 2. Na zabezpieczenie pożyczki proponuje się zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco)

 

§ 3.  Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z dochodów własnych gminy  zabezpieczonych w budżecie.

 

§ 4.  Ustala się okresy spłat pożyczki w następujących wysokościach w latach:

 

2009   -   189.500 zł                                2012   -   189.500 zł                               

2010   -   189.500 zł                                2013   -   189.500 zł                               

2011   -   189.500 zł                                2014   -   189.500 zł                               

 

 

§ 5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska