UCHWAŁA Nr XVIII/113/2008

RADY MIEJSKIEJ SKĘPE

z dnia 30 maja 2008 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Skępe w zakresie obszaru określonego w § 2.


§ 2.1 Plan obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 38/1, o powierzchni 

  1. Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego obszaru – zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
  2. Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje:

1)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)      granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

12)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,

13)   granice obszarów wymagających rekultywacji,

14)   inne warunki i zasady w zależności od potrzeb.


§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a także z przepisami art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska