UCHWAŁA Nr XXV/160/2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Rumunkach Skępskich

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn.zm.)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje

 

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skępem oznaczonej w ewidencji gruntów obręb: Rumunki Skępskie jako działka nr 14/4 o pow.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz