PROTOKÓŁ NR XVIII/V/2008

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 maja 2008 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1330, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem               - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                    - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·           Andrzej Gatyński                                  - Burmistrz Miasta i Gminy;

·           Józef Sobociński                                   - sekretarz;

·           Barbara Leśniewska                             - skarbnik;                

·           Stanisław Jabłoński                               - kierownik ref. oświaty;

·           Ryszard Gorzycki                                 - insp. UMiG.

·           Marian Gabryszewski                           - insp. UMiG

 

XVIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska, serdecznie witając proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego ks. Piotra Brzezika, radnego powiatowego Antoniego Antoszewskiego, radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XVII/V/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r.

 

Do protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 
Przyjęcie porządku obrad

 

Burmistrz Andrzej Gatyński zgłosił formalny wniosek o zniesienie punktu 5 z projektu porządku obrad, gdyż temat zbycia nieruchomości (budynku dawnego kina) wymaga przepracowania na komisjach rady.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca RM odczytała znowelizowany projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

Przed przystąpieniem realizacji przyjętego porządku obrad Przewodnicząca RM oddała głos ks. Piotrowi Brzezikowi.

Proboszcz zwrócił się z gorącą prośbą do radnych o sfinansowanie zakupu jednego okna do nowo budowanej świątyni. Przybliżył zebranym pokrótce jej budowę i problemy finansowe z tym związane. Nadmienił, iż na dzień dzisiejszy jest ośmiu darczyńców, którzy zadeklarowali pomoc przy zakupie okien do świątyni. Jeszcze raz w imieniu całej społeczności parafialnej zaapelował do radnych o pomoc finansową.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska oznajmiła, iż prawo finansów publicznych nie bardzo zezwala samorządowi gminnemu na pomoc, w finansowaniu budowy świątyni ze środków publicznych. Dlatego też zaapelowała do radnych o rozważenie osobistej pomocy (z diety) finansowej w zakupie okna do budowanej świątyni.

Radny Józef Jagas zasugerował aby ten problem rozstrzygnąć na posiedzeniach komisji, nie tracąc czasu obrad dzisiejszej sesji.

Radny Mieczysław Weber powiedział, iż do końca czerwca muszą się znaleźć pieniądze na zakup okien do świątyni. Przyjął stanowisko, aby w tej chwili każdy z radnych opowiedział się za deklarowaniem pomocy.

Radny Zbigniew Paradowski wyszedł z propozycją spotkania – po obradach sesji – radnych w tej sprawie.

W wyniku głosowania radni przyjęli jednogłośnie propozycję zgłoszoną przez radnego Zbigniewa Paradowskiego.

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2008 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, iż planuje się wzrost dochodów o kwotę 96.226 zł, natomiast w wydatkach wzrost o kwotę 216.226 zł.

Do projektu uchwały odniosła się Przewodnicząca RM, która zwróciła się z pytaniem dot. zwiększonych środków na dożywianie – czy nie są to pieniądze w ramach stypendium?

Skarbnik Barbara Leśniewska odpowiedziała, że są to odrębne środki, nie w ramach stypendium.

Radni nie mieli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

 

Skarbnik Barbara Leśniewska w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, że w budżecie gminy na rok 2008 zostały zaplanowane i przyjęte przez radę zadania:

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skępem na kwotę 1.037.000 zł;

- termomodernizacja stropodachu i elewacji Szkoły Podstawowej w Skępem na kwotę 100.000 zł.

Gmina realizując wymienione zadania zapewnia własne środki (określone w załączniku dot. planu wydatków inwestycyjnych na 2008 r.). Natomiast brakującą kwotę postanawia się zaciągnąć z WFOŚiGW w postaci długoterminowej pożyczki w kwocie 1.137.000 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sp. ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skępe liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Andrzej Gatyński powiedział, że Rada Miejska w grudniu 2002 r. ustaliła 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 10 punktów przeznaczonych w miejscu sprzedaży. Uchwalony limit obecnie nie zaspokaja w pełni potrzeb przedsiębiorców pragnących podjąć samodzielną działalność gospodarczą. Proponowany obecnie limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych – jw. – w ilości 50 (spożycie poza miejscem sprzedaży) i 15 (spożycie w miejscu sprzedaży) powinien w pełni zaspokoić potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców.

Do projektu uchwały odniosła się Przewodnicząca RM, wskazując na błąd techniczny w zapisie § 1 projektu uchwały dot. daty uchwalenia uchwały Nr II/12/2002 Rady Miejskiej (jest 26.10.1982 r., a powinno być 10.12.2002 r.).

Po dokonaniu poprawy daty w projekcie uchwały, radni nie wnieśli dalszych uwag.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił insp. UMiG Ryszard Gorzycki.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         ustosunkował się do zgłoszonych wniosków na posiedzeniu wspólnym komisji rady w dniu 27 maja br. Odnośnie zgłoszonego wniosku  dot. zmiany technologii pokrycia drogi przy ul. Zielonej na kostkę brukową powiedział, że bez zgody wykonawcy nie może samodzielnie podjąć decyzji o zmianie projektowanej nawierzchni drogi na brukową. Po uzyskaniu zgody wykonawcy będzie trzeba od nowa wykonać całą procedurę jak: sporządzić nowy kosztorys, ogłosić przetarg. Odnośnie wniosku dot. zakupu i wstawienia pojemników do segregacji odpadów komunalnych oznajmił, iż podjęta dzisiejsza uchwała zmieniająca uchwałę w sp. uchwalenia budżetu przyczyni się do polepszenia sytuacji w tej sprawie (informacja w załączeniu). W sp. wniosku dot. wydzierżawienia Jednostce OSP w Skępem działki nr 1365 położonej przy J. Świętym powiedział, że przygotuje stosowne materiały do przedyskutowania na komisjach rady;

-         wydanych zarządzeń burmistrza zmieniających uchwałę w sp. uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. (w załączeniu);

-         budowy nowych punktów oświetlenia drogowego oraz wymiany starych istniejących opraw rtęciowych na sodowe;

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych, interwencyjnych i publicznych;

-         realizowanych inwestycji i remontów dróg na terenie gminy ;

-         zamówień publicznych;

-         zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gminy w latach 2002-2008;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-         przeprowadzonej kontroli dot. budowy pomostu kąpielowego. Zaznaczył, iż była to bardzo szczegółowa kontrola. Komisja kontrolna podpisała protokół bez zastrzeżeń;

-         przeprowadzonej kontroli kompleksowej RIO po linii gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Powiedział, iż nie  może się zgodzić ze wcześniejszą opinią Przewodniczącej RM, która na wspólnym posiedzeniu komisji mówiła o uchybieniach stwierdzonych w czasie kontroli. Kontrola wykazała, że księgowość i sprawozdawczość prowadzona jest zgodnie z polityką finansową. Powiedział, iż pewne uchybienia drobne były jak:

·                  błąd komputerowy przy wyliczeniach podatku rolnego – zaznaczył iż to zawinił komputer nie człowiek;

·                  zbyt późno skierowane do wykonania tytuły wykonawcze zaległości podatkowych – odpowiedzialność za to uchybienie burmistrz wziął na siebie, gdyż celowo i świadomie polecił pracownikom opóźnienie kierowania tytułów wykonawczych do komornika (rozmawiał i prosił ludzi o uregulowanie zaległości podatkowych, dopiero w ostateczności kierowane były tytuły wykonawcze);

·                  brak procedury uchwałodawczej w sp. przekazania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla klasztoru O.O. Bernardynów (180.000 zł),

aczkolwiek komisja kontrolna nie stwierdziła nieprawidłowości w gospodarce finansowej i zamówień publicznych. Podkreślił, iż komisja z przyjemnością i satysfakcją prowadziła kontrolę. Z tej okazji podziękował skarbnikowi i sekretarzowi, pracownikom: księgowości, podatków, zamówień publicznych oraz pozostałym, którzy przyczynili się do dobrych wyników kontroli (nagrody będą za 2 tygodnie - oznajmił).

Ponadto burmistrz poinformował o toczących się rozmowach z firmą, która wygrała przetarg na budowę drogi krajowej nr 10. Rozmowy dotyczą przede wszystkim możliwości zatrudnienia przy budowie jak największej liczby osób z terenu naszej gminy (50-100 osób). Planuje się siedzibę firmy i produkcję asfaltu w pobliżu targowiska gminnego (bez konieczności jego zamknięcia z wykorzystaniem terenu po byłej betoniarni). Przyczyni się to do możliwości wykorzystania firmy przy remontach dróg gminnych.

Burmistrz zaprosił sołtysów na występ zespołu Mazowsze, którego koszty poniesie gmina (zapisy na bilety w sekretariacie urzędu).

Poinformował także o otrzymanym piśmie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja br. Pismo informuje, iż organ nadzorczy nie stwierdził podstaw do unieważnienia zarządzeń burmistrza dot. przeprowadzonego konkursu na Dyrektora SP w Skępem. Wyraził nadzieję, iż w związku z tym zakończy się bój o dyrektora szkoły. Oznajmił, iż nie złamał ani nie naruszył rażąco prawa, jak to próbowała wmówić radnym Przewodnicząca RM. Powiedział, że czuje ból z powodu, że w ten sposób starano się podważać jego decyzje. Zapewnił, że ze względu na różne przesłanki i plotki przedstawi w tym temacie swoje stanowisko – sprawozdanie – na następnej sesji, aby mieszkańcy gminy dowiedzieli się prawdy.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Mieczysław Weber zwrócił się z pytaniem dot. remontu odcinka drogi przy ul. Kujawskiej, którą ciężko przejechać.

Burmistrz odpowiedział, że przed sesją rozmawiał w tej sp. z Przewodniczącym Komisji Finansowej i byli zgodni, co do zrobienia tej drogi jeszcze w tym roku, jeżeli znajdą się pieniądze. Zlecił pracownikowi urzędu – Gorzyckiemu Ryszardowi dokładne wymierzenie tego odcinka drogi przy ul Kujawskiej i skontaktowanie się z osobą projektującą tego typu drogi. Zobowiązał się przedstawić na komisjach rady dokładne kosztorysy dot. zmiany nawierzchni dróg przy ul. Zielonej i Jeziornej oraz odcinka –

Przewodnicząca RM Anna Smużewska odniosła się do kontroli RIO (była zaproszona na podsumowanie kontroli). Powiedziała, ze burmistrz w swojej wypowiedzi był bardziej rygorystyczny wobec siebie niż ona na posiedzeniu wspólnym komisji rady. Na posiedzeniu komisji dwukrotnie powtarzała i powtórzyła to jeszcze raz, że przewodnicząca komisji relacjonująca wyniki kontroli stwierdziła, że nie ma nieprawidłowości w prowadzonej przez gminę gospodarce finansowej i zamówieniach publicznych, natomiast są drobne uchybienia. Oznajmiła, iż na komisji powiedziała tylko o jednym uchybieniu gdy burmistrz wymienił tych uchybień cztery. Czyli jest bardziej rygorystyczny od niej w stosunku do siebie. Dlatego też nie rozumie dlaczego do niej burmistrz skierował tę uwagę. Jeszcze raz podkreśliła, że złamania prawa dot. ustawy samorządowej i ustawy o gospodarce finansowej nie stwierdzono w badanym zakresie.

Przewodnicząca RM odniosła się także do odbytych konkursów na Dyrektora SP w Skępem. Oznajmiła, iż w sp. konkursu odbytego w lutym br. nie zajmowała swojego stanowiska. Przybliżyła pokrótce sytuację w związku z konkursem wakacyjnym w 2007 r. Konkurs wówczas został unieważniony przez burmistrza, a wojewoda uchylił podjętą decyzję burmistrza. Wystąpiły wówczas różne rozbieżności w związku z interpretacją – wykładnią –  ustawy o systemie oświaty. Sprawę rozstrzygnął ostatecznie Sąd Administracyjny na korzyść jednej ze stron –  burmistrza uchylającego konkurs – i nie ma co, dalej nad tym dyskutować, oznajmiła. Powtórzyła jeszcze raz, że na temat ostatnio przeprowadzonego konkursu nie zajmowała stanowiska.

 

Pkt 7

Wolne wnioski i zapytania

 

Sołtys Żuchowa Zawidzki Andrzej poruszył następujące kwestie:

-         zabezpieczenia młyna w Żuchowie przed zawaleniem;

-         dofinansowania klubów sportowych ze środków gminnych – terminu przeprowadzenia konkursu na dotacje finansowe. Powiedział także, że istnieje możliwość pozyskiwania przez gminy środków finansowych z Ministerstwa Sportu i zasugerował aby w urzędzie tym się ktoś zajął. Podziękował burmistrzowi za ufundowanie koszulek sportowych z logo Skępego.

Burmistrz odpowiedział, iż młyn w Żuchowie jest własnością osoby prywatnej – P. Malechy i to on powinien zadbać o ten obiekt.

Odnośnie przeprowadzenia konkursu na dofinansowanie klubów sportowych powiedział, że zaszły pewne zmiany w sporcie kwalifikowanym i najpierw należy wyjaśnić pewne wątpliwości z radcą prawnym urzędu. Natomiast wnioski do Ministerstwa Sportu mogą być składane wyłącznie przez szkoły, organizacje pozarządowe czy organizacje szkolne. Urząd może jedynie służyć pomocą przy składaniu takich wniosków, ale jak do tej pory nikt z taką prośbą się nie zwrócił.

Przewodnicząca RM dodała, iż wnioski do Ministerstwa Sportu mogą być składane w celu dofinansowywania większych imprez sportowych o randze powiatu czy województwa.

Pani Kowalczyk Elżbieta – przedstawiciel działkowców nad J. Łąkie zgłosiła wobec rady i burmistrza następujące zarzuty:

-         brak budowy wodociągu do działek letniskowych. Co roku obiecuje się, że woda zostanie doprowadzona, a sprawę w dalszym ciągu z roku na rok się odwleka;

-         brak tablic z prawdziwego zdarzenia – informujących o wjazdach do poszczególnych ulic na terenach działkowych; szczególnie dla potrzeb służb medycznych i ratowniczych;

-         brak powiadomienia wszystkich działkowiczów o nadaniu nr domków letniskowych i sposobu nabycia tabliczek z numerami;

-         brak ujęcia problemów działkowiczów w porządku obrad sesji rady;

-         brak rozliczenia funduszy przekazywanych przez działkowiczów – pochodzących z podatków – zasilających budżet gminny. Powiedziała, iż takie pismo dot. rozliczenia funduszy wpłynęło od burmistrza, ale dotyczyło całych sołectw Wólki i Szczekarzewa,  a nie terenów działkowych;

-         zbyt duże koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych (śmieci) z terenów letniskowych; dla porównania przytoczyła koszty odbioru odpadów w Łodzi i Warszawie wynoszące odpowiednio: 9 zł/miesiąc i 2,50 zł/2 tygodnie;

-         brak utrzymywania porządku w lasach (nie są zbierane śmieci) w pobliżu terenów działkowych.

Kończąc swoje wystąpienie podziękowała za równiarkę oznajmiając, że jest to jedyna rzecz, którą zrobiono dla działkowiczów przez tyle lat. Gmina nie robi nic w kierunku poprawy sytuacji działkowiczów i dba tylko jedynie o miasto Skępe - zarzuciła.

Burmistrz odpowiedział, że pewne rzeczy są robione a pewne nie, z różnych uzasadnionych przyczyn. Tablice informacyjne są robione sukcesywnie. Obiecał zrobienie 2-3 tablic większych z planami ulic przy głównych wjazdach, ale nie przy każdej uliczce. Ponadto służby medyczne i ratownicze są w posiadaniu planów rozmieszczenia ulic na terenach działkowych.

Odnośnie doprowadzenia wody do terenów letniskowych przyznał, że jakieś dwa lata temu obiecał jej doprowadzenie. Wodociąg do tych terenów mógłby być już doprowadzony, ale jest świadom tego co robi i mówi – oznajmił. Nie można w tym roku podłączyć tereny działkowe do wodociągu, gdyż pozbawiłoby to wody mieszkańców Łąkiego i Sarnowa. Musi to mieć na względzie - oznajmił. Dopiero po rozbudowaniu SUW w Wólce – projekty na modernizacje SUW na terenie gminy są opracowane – będzie można zrealizować to zadanie.

Odnośnie śmieci w lasach powiedział, że pochodzą one właśnie od działkowiczów. Wysokie koszty za odbiór odpadów są w głównej mierze uzależnione od ilości zawartych umów na ich odbiór.

Przewodnicząca RM dodała, iż priorytetową rzeczą obecnej rady jest doprowadzenie wody do każdego mieszkańca w gminie. Zwracając się do P. Kowalczyk powiedziała, że doskonale wie, że wody nie mają działkowicze, ale również jej nie mają rolnicy. Podkreśliła także, że działania zmierzające do zwodociągowania całej gminy, w tym i terenów działkowych, są ujmowane w porządku obrad sesji. Ponadto doprowadzenie wody do terenów działkowych jest ujęte w planach gminy. Ze względu na brak zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy nie będzie możliwe zrealizowanie tego zadania w tym roku. Jeszcze raz zapewniła, że rada do końca kadencji zrobi wszystko, aby każdy mieszkaniec miasta i gminy miał doprowadzoną wodę.

Przewodnicząca RM także oznajmiła, iż nie może zrozumieć sformułowania zarzutu o braku ujęcia w porządku obrad problemów działkowiczów. Wyjaśniła, że porządek obrad obejmuje: sprawy organizacyjne, projekty uchwał przedkładane radzie do uchwalenia oraz sprawy różne, które sugerują radzie kierunki prac i przygotowywanie kolejnych projektów uchwał. Bardzo często w podejmowanych przez radę uchwałach występują sprawy dotyczące działkowiczów, jak choćby: projektowanie budowy wodociągów, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym terenów dla potrzeb rekreacyjnych, poprawy gospodarki odpadami komunalnymi. Doskonale rozumie, że oczekiwania działkowiczów są o wiele większe, rada je rozumie, ale prosiła o cierpliwość. Poinformowała, że na kolejnej sesji rady będą nadawane kolejne nazwy nowych ulic terenów letniskowych. Natomiast oznakowanie nr domków letniskowych – nadanych urzędowo – winien wykonać każdy właściciel posesji we własnym zakresie.

Zapewniła, że wszystkie zgłaszane wnioski działkowiczów do rady będą rozpatrywane.

Radny Mirosław Redecki odniósł się do wysokich kosztów odbioru odpadów komunalnych. Tereny letniskowe nad J. Łąkie zamieszkuje ok. 3000 mieszkańców. Zwrócił się więc z pytaniem do P. Kowalczyk – czy jest zorientowana ilu działkowiczów zakupiło kosz na śmieci i podpisało stosowne umowy na ich odbiór? Odbiór śmieci jest tak drogi, gdyż ci działkowicze którzy mają podpisane umowy płacą za innych, którzy takich umów nie zawarli (ok. 30 % działkowiczów ma podpisane umowy). Ponadto działkowicze, którzy nie posiadają pojemników na śmieci, wyrzucają je do lasu, zaśmiecając go. Podkreślił, iż w tym należy właśnie upatrywać problem dużych kosztów za odbiór odpadów i zaśmiecanie terenów leśnych. Zaapelował o zmobilizowanie działkowiczów do podpisywania umów na odbiór odpadów, co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów ich wywózki – do 30 %.

P. Kowalczyk odpowiedziała, że działkowicze nie chcą podpisywać umów na odbiór śmieci ze względu na wysokie koszty ich odbioru.

Przewodnicząca RM powiedziała, że ceny odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy narzuca Zakład Komunalny z Lipna obsługujący ich wywózkę. Po drugie, wysokie ceny za odbiór śmieci związane są ze zbyt małym procentem podpisanych umów przez właścicieli posesji na ich odbiór, w związku z czym, transport za wywóz śmieci rozliczany jest proporcjonalnie do ilości zawartych umów. Ponadto wzrosła o 500 % opłata marszałkowska za utylizację odpadów komunalnych, dlatego też ceny musiały być podwyższone.

Insp. UMiG Marian Gabryszewski uzupełnił kwestię związaną z budową wodociągów. Powiedział, iż obowiązkiem gminy jest stworzenie takich warunków (wybudowanie głównych sieci wodociągowych) aby indywidualne posesje mogły się podłączyć do wodociągu (wykonać przyłącza) – na własny koszt. Ponadto poinformował, iż obecnie jest zwodociągowane 65 % gminy. Na dzień dzisiejszy opracowana jest dokumentacja projektowa na budowę 52 km wodociągu. Nadmienił także o modernizacji i rozbudowie SUW na które przygotowane są stosowne dokumentacje projektowe.

Radny Zbigniew Paradowski zasugerował, aby przedstawiciele działkowiczów wzięli udział w obradach komisji rady (budownictwa i rolnictwa) i na nich przedstawili swoje problemy, które na roboczo będą analizowane.

Burmistrz poinformował, że w latach 2003-2006 wybudowano 92 km wodociągów za kwotę ok. 2.500.000 zł. Planuje się w latach 2011-2013 skanalizować Wólkę i cały kompleks letniskowy nad J. Łąkie. Więc nie należy mówić, że rada i burmistrz nic nie robią w kierunku rozwiązywania problemów działkowiczów. Zaapelował o wyrozumiałość i cierpliwość. Podkreślił, że rada i on doskonale rozumieją ich problemy, ale muszą obierać takie koncepcje i rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla mieszkańców miasta i gminy.

Przewodnicząca RM – zwracając się do P. Kowalczyk – powiedziała, że wszystkie zgłoszone przez nią wnioski zostały wpisane do protokołu i na następnej sesji burmistrz się do nich ustosunkuje i udzieli stosownej odpowiedzi.

Burmistrz poparł sugestię zgłoszoną przez radnego Zbigniewa Paradowskiego, aby zorganizować spotkanie robocze komisji rady poświęcone problemom działkowiczów.

Radny Zbigniew Paradowski jeszcze raz zaprosił P. Kowalczyk na posiedzenie komisji rady, na którym ma nadzieję, że wiele spraw rozwiązywanych przez radę zrozumie. 

Przewodnicząca RM poinformowała o:

-         wpłynięciu na jej ręce piśmie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dot. rozstrzygnięcia nadzorczego o uchyleniu uchwały w spr. regulaminu płac i dodatków dla nauczycieli. Kier. ref. oświaty Stanisław Jabłoński poinformował o przystąpieniu do nowych opracowań w tym zakresie;

-         wpłynięciu wniosku o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe. Poinformowała o składzie osobowym Kapituły nadającej tytuł (Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz, przewodniczący stałych komisji i przedstawiciel wnioskodawcy). Podkreśliła, iż wnioskodawcą może być instytucja jak również Przewodniczący RM lub skład 3 radnych. Poprosiła skład Kapituły o spotkanie w dniu 11 czerwca o godz. 1400. Wniosek dot. O. Gwardiana Klasztoru O.O. Bernardynów, który w naszej miejscowości pracował 9 lat. Przysłużył się do wykonania wielu prac renowacyjnych Sanktuarium Maryjnego – perełki naszej ziemi skępskiej. Przyznanie tytułu odchodzącemu O. Gwardianowi byłoby jak najbardziej zasłużone;

-         piśmie od Jerzego Wenderlicha Posła na Sejm RP z serdecznymi gratulacjami dla radnych z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

 

Pkt 8

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokolant

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska