UCHWAŁA Nr XXV/159/2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Skępe na 2005 rok.

        

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148  z późn.zm.)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

W uchwale Nr XIX/128/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok zmienionej:

-          Uchwałą Nr XX/136/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25.02.2005 r.

-          Uchwałą Nr XXI/141/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.03.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 5/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31.03.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 10/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20.05.2005 r.

-          Uchwałą Nr XXIII/149/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 08.06.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 14/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30.06.2005 r.

-          Uchwałą Nr XXIV/155/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.08.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 22/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12.09.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 25/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępem z dnia 07.10.2005 r.

-          Zarządzeniem Nr 27/IV/2005 Burmistrza Miasta i gminy Skępe z dnia 18.10.2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu miasta i gminy na 2005 rok w wysokości  15.385.786,00 w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości     2.321.101,00 zł

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (zał. nr 11)  100.275,00 zł

c) subwencja ogólna w wysokości  7.114.710,00 zł

z tego:

-  część oświatowa w wysokości 4.818.785,00 zł

-  część równoważąca w wysokości  2.295.925,00 zł

d) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  1.000,00 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości  18.439.402,00 zł

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  2.321.101,00 zł

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  100.275,00zł

c)wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  1.000,00 zł

2. W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości  13.742.373,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia w wysokości  5.211.793,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości  1.089.915,00 zł

- obsługę długu publicznego w wysokości   21.500,00 zł

 b) wydatki majątkowe w wysokości 4.697.029,00 zł

w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE  1.220.180,00 zł

3.  Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 pkt a) i § 2 pkt a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości  3.053.616,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

a) pożyczka  1.531.053,00 zł

  - z WFOŚIGW –  1.531.053,00 zł

           b) kredyt bankowy  1.327.219,00 zł

           c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  195.344,00 zł

3. Ustala się:

      - przychody budżetu w wysokości  3.865.563,00 zł

      - rozchody budżetu w wysokości  811.947,00 zł

Przychody i rozchody sklasyfikowano według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj, rozchody zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 8 otrzymuje brzmienie: ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane ze sportem i kulturą fizyczną w kwocie 18.000.00 zł w tym dla Stowarzyszeń w kwocie 18.000,00 zł.

5.  Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.  Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz