Uchwała Nr XIX/115 /2008

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 19 czerwca 2008 r.

 

 

w sprawie:  wyborów sołtysa w sołectwie Boguchwała  Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z Rozdziału VIII § 4 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Skępem Nr VIII/33/90 z dnia 28 listopada 1990 roku w sprawie zatwierdzenia statutu sołectw Gminy Skępe,  uchwala się,
co następuje:

 

           

 

            § 1. Ustala się, że na skutek śmierci sołtysa Kazimierza Drożyńskiego  z dniem 31.05.2008r nastąpiło wygaśnięcie mandatu sołtysa w sołectwie Boguchwała.

           

            § 2. Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Boguchwała.

 

            § 3. Termin wyborów ustala się na dzień 11 lipca 2008 roku godz.16.

 

            § 4. Wybory odbędą się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Boguchwale.

 

            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Skępe.

      

       § 6. Ogłoszenie uchwały następuje na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty

           

            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska