UCHWAŁA Nr XIX/ 116 /2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM
z dnia 19 czerwca 2008 r.

 

w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skępe na lata 2007-

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:

 

 

            § 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Skępe na lata 2007-2013” zwaną w dalszej części „Strategią” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

            § 2. „Strategia” stanowi podstawę przy formułowaniu założeń społeczno-gospodarczych do planowania i wykonywania budżetu gminy oraz do sporządzania planów rozwojowych i strategii branżowych.

 

            § 3. 1. Z uwagi na zmieniającą się w czasie sytuację społeczno-gospodarczą w gminie, regionie i  kraju „Strategia” powinna być corocznie weryfikowana, przed formułowaniem założeń do budżetu gminy na kolejny rok.

2.      Zakłada się, że monitorowanie i weryfikacja „Strategii” prowadzona będzie przez zespół monitorujący, składający się z pracowników Miasta i Gminy Skępe, powołanych stosownym zarządzeniem burmistrza.

3.      Wynikłe na skutek weryfikacji zmiany „Strategii” winny być przyjęte uchwałą Rady Miejskiej.

 

            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska