UCHWAŁA Nr XIX/ 117 /2008

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 19 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie     zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnych przedsięwzięć z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego.

 

           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)[1],  uchwala się, co następuje:

 

 

 

            § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Skępe porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnych przedsięwzięć z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, którego przedmiotem jest budowa cyfrowego urzędu oraz zwiększenie dostępności do sieci Internet poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy realizującego dostosowanie urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 

            § 2. Projekt treści porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

            § 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz.974