UCHWAŁA Nr XIX/120 /2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 19 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie:  nadania tytułu „ HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY SKĘPE ”

           

 

 

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.zm.) uchwala się,
co następuje :

 

 

§ 1

 

Nadać tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe ” Robertowi Opalińskiemu, o.Bolesławowi - Gwardianowi Klasztoru oo. Bernardynów w Skępem.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska