PROTOKÓŁ NR XIX/V/2008

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 19 czerwca 2008 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1500, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem           - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·       Andrzej Gatyński                           - Burmistrz Miasta i Gminy;

·       Józef Sobociński                            - sekretarz;

·       Stanisław Jabłoński                        - kierownik ref. oświaty;

·       Ryszard Gorzycki                          -  insp. UMiG.

XIX Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska, serdecznie witając, radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XVIII/V/2008 z dnia 30 maja 2008 r.

 

Do protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 
Przyjęcie porządku obrad

 

Burmistrz Andrzej Gatyński zgłosił formalny wniosek o wprowadzenie do projektu porządku obrad punkt dot. podjęcia uchwały w sp. użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe. W uzasadnieniu powiedział, iż projekt uchwały jest zgłoszony zgodnie z sugestią radnych wyrażoną na ostatnim posiedzeniu komisji rady.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca RM odczytała znowelizowany projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2008 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) burmistrz Andrzej Gatyński powiedział, iż planuje się wzrost dochodów, a także i wydatków o tę samą kwotę 468.107 zł.

Ponadto oznajmił, iż rozmawiał z P. Sosińskim w sp. partycypacji budowy drogi przy ul. Cichej, który wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 21.000 zł. Ponadto odniósł się do pomocy jednostce OSP w Skępem przy organizacji 100 leci jej istnienia.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sp. wyborów sołtysa w sołectwie Boguchwała

 

Przewodnicząca RM Anna Smużewska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu).

Zebrani na sali obrad uczcili minutą ciszy śmierć sołtysa Kazimierza Drożyńskiego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sp. przyjęcia „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Skępe na lata 2007 –

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) Burmistrz Andrzej Gatyński zaapelował do radnych, sołtysów i mieszkańców gminy o szczegółowe zapoznanie się ze strategią i zgłaszanie wszelkich wniosków i uwag z niej wynikających.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sp. zawarcia porozumienia międzygminnego w sp. wspólnych przedsięwzięć z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały przewodnicząca RM powiedziała, iż porozumienie ma na celu realizację przedsięwzięcia zmierzającego do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego partnerów wymienionych w porozumieniu. Osiągnięcie zakładanych celów przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wzrostu jego konkurencyjności i innowacyjności oraz stworzenia nowych rozwiązań i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Finansowanie projektów „Cyfrowy Urząd”, zwiększenie dostępności do sieci Internet na terenie gminy ze środków własnych przekracza możliwości finansowe poszczególnych samorządów biorących w nim udział i dlatego gminy postanowiły w sposób grupowy ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i w tym celu zawierane jest niniejsze porozumienie, co zwiększa szansę uzyskania środków finansowych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sp. określenia warunków umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz ustalenie opłat z tego tytułu

 

Burmistrz w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedział, że określa ona zasady dotyczące umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sp. regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały kier. ref. oświaty Stanisław Jabłoński powiedział, iż projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2008 uwzględnia stanowisko Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Nr 16/08 orzekającym nieważność uchwały nr XVII/108/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sp. regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Podkreślił, że regulamin został uzgodniony z nauczycielskimi związkami zawodowymi działającymi w szkołach podległych gminie Skępe.

Wskazał na zmiany zapisów, w porównaniu do unieważnionego regulaminu, zakwestionowane przez organ nadzorczy (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została przy 1 głosie wstrzymującym.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sp. nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe

 

Przewodnicząca RM nawiązała do złożonego wniosku przez radnych do Kapituły przy Radzie Miejskiej w Skępem o nadanie Ojcu Bolesławowi, Robertowi Opalińskiemu Gwardianowi Klasztoru O.O. Bernardynów w Skępem tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe”.

Odczytała uzasadnienie (w załączeniu) do projektu uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sp. użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe

 

Przewodnicząca powiedziała, iż użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy jest na rzecz jednostki OSP w Skępem.

Odczytała uzasadnienie (w załączeniu) do projektu uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 10

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz powiedział, iż od obrad poprzedniej sesji (30 maja br.) minęło mało czasu i to, co się w tym okresie wydarzyło przekaże do protokołu (w załączeniu), gdzie każdy będzie mógł się z tymi pracami zapoznać.

Zapewnił, że nie ma jakiegokolwiek zagrożenia w realizacji budżetu.

Nadmienił, że do poniedziałku należy się ustosunkować do przedstawionego raportu dot. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skępem.

 

Pkt 11

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodnicząca RM Anna Smużewska nawiązała do wcześniej podjętej uchwały w sp. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe”.

W imieniu Rady Miejskiej w Skępem wręczyła akt nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe” O. Bolesławowi, Robertowi Opalińskiemu Gwardianowi OO. Bernardynów w Skępem.

Radna Jadwiga Pawska – w imieniu radnych – na dalszą drogę kapłańskiej służby złożyła O. Bolesławowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wytrwałości w dalszej posłudze Bogu, człowiekowi i kościołowi (wręczyła książkę pamiątkową).

Ojciec Bolesław podziękował radnym za ten niezwykły tytuł. Zapewnił, że godnie będzie nosił tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe.

Powiedział także, że przekazany mu tytuł należy się przede wszystkim tej, która jest autentycznie Honorową Obywatelką Miasta i Gminy Skępe i która niezwykłą moc przynosi wszystkim jej mieszkańcom – Matce Bożej Skępskiej.

Życzył wszystkim radnym, aby pod skrzydłami Matki Bożej Skępskiej wzrastali ku dobru i służyli jak najlepiej społeczności gminnej.

Przewodnicząca RM podziękowała O. Bolesławowi za to, że był ze wszystkimi mieszkańcami miasta i gminy przez te 9 lat i że zaszczycił swoją obecnością dzisiejsze obrady sesji.

 

Pkt 12

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

 

 

Protokolant

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zbigniew Małkiewicz

mgr inż. Anna Smużewska