UCHWAŁA Nr XXV/158/2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Skępem

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

 

 R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje

 

 § 1

Wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Skępem oznaczonej w ewidencji gruntów obręb: Skępe Nr 4 jako działka nr 294/16 o pow.0,4196 ha z przeznaczeniem na poszerzenie targowiska gminnego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz