PROTOKÓŁ NR XXIV/2005

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  30 sierpnia 2005 roku

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 11.0, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                   - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                         - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

            - Pan Andrzej Gatyński                         - Burmistrz Miasta i Gminy;

            - Pani Romana Tężyczka                      - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

            - Pan Józef Sobociński                          - Sekretarz Miasta i Gminy;

            - Pan Ryszard Gorzycki                        - Insp. UMiG;

            - Pan Marian Gabryszewski                  - Insp. UMiG.

 

XXIV Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Pana Antoniego Antoszewskiego i Piotra Wojciechowskiego, Pana Burmistrza i Panią Burmistrz, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r.

Do protokołu XXIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  jednogłośnie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, iż na wczorajszym wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady został zgłoszony wniosek dotyczący zmiany kolejności porządku obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie przesunięcie punktu 2 (informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego), na końcową część obrad – jako punkt 7.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanej zmiany kolejności porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Informacja przedstawiciel ARiMR i ODR o pomocy udzielanej rolnikom i przystosowaniu ospodarstw do wymogów UE

Przedstawiciel ARiMR Pan Jankowski Roland, w krótkiej informacji (stanowi załącznik do protokołu) przedstawił zebranym:

-          krótką historię powstania agencji (1994 r.),

-          dostosowywanie gospodarstw rolnych do wymogów UE,

-          rozpatrywanie wniosków o dopłaty unijne dla rolników,

-          realizowanie szkoleń w zakresie kolczykowania zwierząt hodowlanych,

-          realizację projektów na fundusze pomocowe,

-          udzielanie premii dla młodych rolników,

-          rozwój rolniczej infrastruktury technicznej (utwardzanie dróg dojazdowych, brukowanie zagród gospodarskich).

Pan Grabarczyk – przedstawiciel ODR złożył informację (w załączeniu do protokołu) dotyczącą realizacji wniosków związanych z płatnościami bezpośrednimi oraz funduszami strukturalnymi. Poinformował także, o opiniowaniu przez rejon ODR biznesplanów o wartości do 100.000 zł, a także o zrealizowanych szkoleniach dot. funduszy strukturalnych i kursach dla rolników (kombajnistów, chemizacyjny, mleczarski).

Do złożonych informacji odnieśli się:

Radny Pan Stanisław Wawrowski zwrócił się z pytaniem dot. wymogów, jakie rolnicy muszą spełnić, aby przystosować się do UE.

Pan Grabarczyk odpowiedział, że w funduszach strukturalnych nie przewiduje się żadnych zmian. Główne dostosowanie rolników do standardów UE, to zakładanie płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojowicę. Powiedział, iż jest to jeden z podstawowych warunków, jakie rolnicy muszą spełnić, aby w późniejszym okresie ubiegać się o dofinansowanie do realizowanych inwestycji  w swoich gospodarstwach rolnych.

Radny powiatowy Pan Antoni Antoszewski powiedział, iż wielu rolników, nie czekając na środki finansowe, w związku ze złożonymi wnioskami – we własnym zakresie wykonałoby płyty obornikowe, lecz im nie wolno.

Pan Jankowski odpowiedział, że na samodzielne wykonanie we własnym zakresie płyt obornikowych potrzebne jest wydanie przez agencję postanowienia w tym zakresie. Przed wydaniem postanowienia, rolnik nie może samodzielnie realizować jakichkolwiek inwestycji wynikających ze złożonego wniosku.

Ponadto powiedział, że na dzień dzisiejszy agencja nie posiada akredytacji. Obecnie wszystkie złożone wnioski są weryfikowane, żeby po uzyskaniu akredytacji móc je realizować.

Radny powiatowy Pan Antoni Antoszewski zwrócił się z pytaniem dot. kosztu płyty obornikowej.

Pan Jankowski odpowiedział, iż koszt

Sołtys Wólki Pan Adam Topolewski zwrócił się z pytaniem dot. zmian w płatnościach, w związku ze zmianami geodezyjnymi gruntów.

Pan Jankowski odpowiedział, iż płatności w tych przypadkach będą obcinane, w celu zachowania zgodności pow. gruntów oraz, że w chwili obecnej nie jest w stanie nic więcej powiedzieć.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił insp. UMiG Pana Mariana Gabryszewskiego o złożenie krótkiej informacji (w załączeniu do protokołu) dot. obszarów gminy dotkniętych suszą.

Pan Gabryszewski poinformował zebranych, iż premier w dniu 26 sierpnia br. zaliczył gminę Skępe do obszarów dotkniętych klęską suszy. Rolnicy obszarów objętych klęską suszy mogą składać wnioski o niskoprocentowy kredyt (1,2% w rozłożeniu na 3 lata) w Urzędzie Miasta i Gminy, które zostaną przekazane do zaopiniowania przez Urząd Wojewódzki, a następnie przekazane z powrotem rolnikom, celem złożenia w BS  w Skępem.

 

Pkt 3

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.

Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za I półrocze 2005 r. (stanowi załącznik do protokołu) przedstawił burmistrz Pan Andrzej Gatyński.

Budżet w ciągu I półrocza był sześciokrotnie zmieniany i korygowany stosownymi uchwałami i zarządzeniami.

Po stronie dochodów został wykonany w 52,28% w stosunku do planu. Analizując wykonanie dochodów stwierdza się pewne zróżnicowanie w poszczególnych działach i kształtuje się ono w przedziale od 0% do 213,72%. Wpływ na nie wykonanie planu w dziale „Transport i łaczność” ma realizacja zadania „Budowy drogi Skępe – Zajeziorze – Grabówiec, gdzie dopiero przystąpiono do realizacji tej inwestycji. Natomiast wysokie wykonanie planu w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, tj. 213,72% jest wynikiem otrzymania decyzji i środków pod koniec czerwca br.

W ciągu roku wystawiano upomnienia oraz dokonywano czynności egzekucyjnych w stosunku do osób mających zaległości wobec budżetu gminy.

Analizując dochody budżetu należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielanych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, które wynoszą łącznie 466.267 zł, co stanowi 15% wykonania podstawowych dochodów podatkowych. Największe umorzenia to:

-          umorzenie podatku od nieruchomości GS „SCH” w Skępem na kwotę 16.200 zł,

-          umorzenie podatku rolnego na kwotę 1319 zł,

Ponadto udzielono odroczeń podatku na kwotę 335 zł oraz rozłożeń podatku na raty (głównie przedsiębiorstwo JANEX) na kwotę 30.655 zł.

W strukturze wydatków od kilku lat mają miejsce jedynie niewielkie zmiany. Analizując wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2005 r. należy stwierdzić, że najwięcej środków gmina przeznaczyła na zadania z zakresu oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, które zajmują łącznie 44,17% wydatków. Natomiast zadania z zakresu opieki społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowią odpowiednio 22,07% i 13,17% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Budżet gminy w pierwszym półroczu 2005 r. został wykonany po stronie wydatków w 40,44%.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zebranym zaopiniowaną pozytywnie uchwałę składu orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy z dnia 17.08.2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Do złożonej informacji i opinii RIO odnieśli się:

Radna Pani Anna Smużewska powiedziała, iż kwota umorzeń i zwolnień podatkowych wynosi ponad 11% wykonania dochodów podatkowych. Natomiast subwencja wyrównawcza przekazywana przez rząd gminie jest uzależniona od dochodów własnych. A zatem, wszelkie obniżenia, umorzenia i zwolnienia podatkowe skutkują mniejszą subwencją. Radna zgłosiła sugestię, aby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć pewne środki finansowe na opłaty podatkowe, które są corocznie umarzane, jak np. jednostek OSP (pieniądze za podatek od tych jednostek i tak z powrotem wrócą do gminy).

Burmistrz odpowiedział, że problem obniżania, umarzania, odroczeń i zwolnień podatkowych – to problem w całym kraju. Można się zastanowić nad zabezpieczeniem nie zmniejszania subwencji w przyszłości i nie umarzać podatków.

Zobowiązał się do przygotowania szczegółowej analizy w zakresie umarzania i zwolnień podatkowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z pytaniem dot. wielkości odroczeń podatkowych.

Burmistrz odpowiedział, iż kwota odroczeń wynosi ok. 20 tyś. zł. O wiele większe jest rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – głównie firmie JANEX.

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Marek Reńda zwrócił się z pytaniem do burmistrza – czym kierował się umarzając GS „SCH” podatek od nieruchomości w wysokości ponad 16.000 zł ? Skutkiem tego może być i zapewne będzie lawina wystąpień przedsiębiorców i spółdzielni o zwolnienia i umorzenia podatkowe.

Burmistrz odpowiedział, iż przyczyna umorzenia tkwi w przetrwaniu istnienia na rynku GS „SCH”. Prezes tej spółdzielni zobowiązał się, w zamian za umorzenie podatku, do wykonania utwardzenia placu przed sklepem spożywczym w Wiosce.

Radny Pan Jacek Płoszyński powiedział, że w przeszłości Prezes GS „SCH” także obiecywał wykonanie wielu prac za umorzenia podatkowe. Z tych zobowiązań nie wywiązywał się.

Burmistrz przyznał rację radnemu i stwierdził, że nie wszystkie zadania GS „SCH” wykonała, do których się zobowiązała.

Radny Pan Rafał Szczęsny opowiedział się definitywnie przeciwko wszelkim umorzeniom podatkowym dla podmiotów gospodarczych. Powiedział, iż nie ma znaczenia kto będzie sprzedawał artykuły. Ewentualne zaprzestanie działalności GS „SCH” nie będzie miało wpływu na pogorszenie warunków rynkowych w gminie. Zaapelował do burmistrza o zaprzestanie umorzeń podatkowych dla podmiotów gospodarczych.

Burmistrz odpowiedział, że zrozumiał sugestie przedmówców i się do nich zastosuje.

Radna Pani Jolanta Kozłowska zgłosiła swoją wątpliwość, co do osób władnych w podejmowaniu decyzji umarzania podatków w gminie. Powiedziała, że tylko burmistrz jest uprawniony do wszelkich zwolnień i umorzeń podatkowych, a do obowiązku jego należy między innymi wywieszanie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń.

Radna Pani Anna Smużewska zwróciła się z pytaniem dotyczącym zagrożenia wykonania budżetu po stronie wydatków (40% wykonania w I półroczu).

Burmistrz odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy są dwa zagrożenia nie wykonania budżetu po stronie wydatków, a mianowicie:

-          brak pozwolenia na budowę sieci wodociągowej pod torami kolejowymi we wsi Babie Ławy,

-          realizacja budowy ul. Plażowej może zostać ograniczona do wykonania jej części, gdyż 3 właścicieli posesji graniczących z tą ulicą wcięło się ogrodzeniem w jej pas drogowy.

Radny Pan Jacek Płoszyński zwrócił się z pytaniem dot. powstałych trudności przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Skępem (podłoża torfowego) i ewentualnych dodatkowych kosztów z tym związanych.

Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy to koszty (ok. 5.000 zł) za badania geologiczne, a dalszych nie jest w stanie określić.

Radna Pani Anna Smużewska zwróciła się z pytaniem dot. wcześniejszych badań geologicznych podłoża działki, na której mieści się SP w Skępem.

Insp. UMiG Pan Ryszard Gorzycki powiedział, że badań geologicznych w tym roku nie przeprowadzono, ale były one wykonane w latach poprzednich.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skepe na 2005 r.

W uzasadnieniu do projektu uchwały burmistrz Pan Andrzej Gatyński powiedział, iż planuje się wzrost dochodów o kwotę 765.511 zł w związku z:

-          przyznaną dotacją celową o kwotę 83.327 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Józefkowo”,

-          pozyskaniem środków unijnych na kwotę 624.947 zł na prefinansowanie,

-          decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 1.307 zł z przeznaczeniem na realizację programu „wyprawka szkolna”,

-          urealnieniem planu dochodów zgodnie z otrzymanymi wpływami.

Wzrost wydatków planuje się o kwotę 140.764 zł, w związku z:

-          urealnieniem planu wydatków – burmistrz wyszedł z propozycją zmian w pierwotnym zapisie uzasadnienia do projektu uchwały, a mianowicie:

·          zmniejszyć wydatki na remont chodnika przy ul. 1 Maja z kwoty 25.000 zł na kwotę 18.000 zł,

·          zmniejszyć wydatki na zakup żwiru na drogi wiejskie z kwoty 25.440 zł na kwotę 22.440 zł,

·          przeznaczyć 10.000 zł (po powyższych zmniejszeniach) na budowę nowego chodnika we wsi Czermno.

-          zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania „Budowa pomostu nad jez. Wielkim na kwotę 78.638 zł, a dalsza jego budowa w roku 2006,

-          dowożeniem uczniów do szkół na kwotę 12.600 zł,

-          remontem nowej targowicy – 5000 zł,

-          programem pt. „Kapliczki i krzyże” – 1000 zł.

Burmistrz poinformował także o planowanych i realizowanych inwestycjach:

-          budowie pomostu nad jez. Wielkim,

-          budowie ul. Zachodniej,

-          budowie ul. Plażowej,

-          budowie ul. Kwiatowej

-          przebudowie drogi gminnej Skępe – Zajeziorze – Grabówiec.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił burmistrza o dokładniejsze wyjaśnienie proponowanych zmian w wydatkach.

Burmistrz odpowiedział, iż na wczorajszym wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady wyszedł z tą propozycją zmian, ale rozstrzygnięcie nie zapadło i dlatego ponawia proponowane zmiany – kosztem naprawy chodnika na ul. 1 Maja (7.000 zł) i remontu dróg wiejskich (3.000 zł), położenie w Czermnie nowego chodnika.

W związku z obecnością na sali radnych powiatowych, zwrócił się do nich z prośbą o pomoc przy remoncie chodnika przy ul. 1 Maja, której odcinek drogi jest powiatowym.

Radny Pan Marek Pomirski wyraził swój sprzeciw, co do zmniejszenia wydatków przeznaczonych na remont chodnika przy ul. 1 Maja. Powiedział, iż prace wykonane i planowane w br. miały być wykonane w roku ubiegłym. Zarzucił burmistrzowi, że rada podejmuje uchwały, a co innego się wykonuje. Zwrócił się z pytaniem do burmistrza, kiedy zamierza wykonać podjętą w miesiącu lutym uchwałę. Uchwała  była podjęta w związku z wygospodarowanymi oszczędnościami w kwocie 25.000 zł (zakup DET-a, Dni Skępego), z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. 1 Maja.

Burmistrz odpowiedział, iż nie zgadza się z zarzutami radnego Pomirskiego. Kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. 1 Maja wynikająca z projektu dzisiejszej uchwały, to pieniądze dodatkowe, niezależne od środków finansowych, które zostały uchwalone na remont tegoż chodnika w m-cu lutym br. Moja sugestia zmierzająca do zmniejszenia środków finansowych na remont chodnika przy ul. 1 Maja i remonty dróg wiejskich, w zamian za położenie nowego chodnika w Czermnie, wynika ze złożonego wniosku radnego Waldemara Kaczorowskiego i sołtysa Czermna. Prace przy remoncie chodnika na ul. 1 Maja będą kontynuowane w miesiącach wrzesień – październik. Są przymiarki do zlecenia robót konkretnej firmie.

Radny Pan Waldemar Kaczorowski w swojej wypowiedzi wskazał na potrzebę położenia nowego chodnika w Czermnie. Powiedział, iż dotychczasowy stan chodnika wygląda jak po silnym „trzęsieniu ziemi”. Pożądanym jest, aby przy utwardzonej drodze był dostępny dla mieszkańców wsi chodnik.

Radny Pan Jacek Płoszyński wyraził się – „iż szkoda, że burmistrz wcześniej nie pomyślał   o położeniu chodnika, gdy umarzał podatek od nieruchomości GS „SCH”.

Sołtys Czermna Pan Stanisław Pracki zwrócił się z pytaniem dot. daty rozpoczęcia ewentualnej budowy chodnika.

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli decyzja radnych będzie pozytywna, to chodnik zostanie położony jeszcze w tym roku.

Radny Marek Pomirski zgłosił wniosek dot. przegłosowania pierwotnego uzasadnienia do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż w związku ze złożeniem przez burmistrza konkretnej propozycji zmian do uzasadnienia projektu uchwały, konieczne jest przeprowadzenie głosowania dot. tych zmian.

Proponowane zmiany do uzasadnienia projektu uchwały, zgłoszone przez burmistrza, w wyniku głosowania nie zostały przyjęte (brak większości):

-          za proponowanymi zmianami głosowało 7 radnych,

-          przeciwko zmianom głosowało 7 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta większością głosów:

-          za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

-          wstrzymał się od głosu 1 radny.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe”

Rada Miejska korzystając ze swoich uprawnień ustawowych uchwala regulamin nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe” lub „Zasłużonego dla Gminy Skępe”. Posiadanie takiego regulaminu pozwoli na nadanie tych zaszczytnych tytułów osobom, którzy swoją postawą budzą ogólny szacunek i uznanie lub są szczególnie zasłużone dla Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Miejskiej pokrótce przedstawił zebranym regulamin nadawania tytułów, a w szczególności:

-          różnic pomiędzy nadawaniem tytułów: „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe”, a  „Zasłużonego dla Miasta i Gminy Skępe”,

-          tworzenia kapituły,

-          zgłaszania wniosków  w spr. przyznawania tytułów.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Wiesław Wiśniewski poprosił o wyjaśnienie pkt 4 w § 1 – „Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad”.

Sekretarz MiG Pan Józef Sobociński powiedział, iż są to posiedzenia jawne, tylko dla członków kapituły.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest to ujęcie nie precyzyjne i zaproponował wykreślenie tego punktu  z regulaminu.

Radny Pan Jacek Płoszyński powiedział, iż może jawność obrad ma na celu ochronę danych osobowych – może radca prawny miał to na względzie.

Radni przychylili się do propozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej, o wykreślenie pkt 4 w § 1 z regulaminu.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii biblioteki publicznej

Uzasadnienie do projektu uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Filia zlokalizowana jest w budynku prywatnym, wynajmowanym przez Urząd Miasta i Gminy dla potrzeb bibliotecznych. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia bibliotecznego wynosi 15m2, którego źródłem ogrzewania jest piec kaflowy. Niedrożność pieca powoduje, iż użytkowanie jego zgodnie z przeznaczeniem zagraża zdrowiu, a nawet życiu osób tam przebywających. Budynek jest bardzo stary i posiada wiele mankamentów natury technicznej i konstrukcyjnej. Księgozbiór zgromadzony narażony jest na wilgoć i zalanie wodą z przeciekającego dachu, a w przypadku korzystania z pieca, na nieumyślne spalenie. Ilość woluminów bibliotecznych zgromadzonych w tym pomieszczeniu wynosi 4555 i jest to księgozbiór w większości przestarzały i zniszczony. W przypadku likwidacji filii, mógłby on ulec likwidacji, zaś wartościowe i niezniszczone pozycje wpisane zostałyby na stan Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Likwidacja filii nie wpłynie na pogorszenie sytuacji czytelniczej w mieście i gminie, gdyż czytelnicy wcześniej korzystający z tego punktu, obecnie obsługiwani są przez Miejsko-Gminną Bibliotekę przy ul. Kościelnej 2.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 7

Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił dyrektorów placówek oświatowych, o przedstawienie krótkich ocen dot. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem Pani Maria Stankiewicz powiedziała, iż szkoła jest w pełni przygotowana do nowego roku szkolnego. W czasie wakacji wykonano następujące prace:

-          porządkowe i remontowe sal lekcyjnych, głównie sali nr 4 (była sala gimnastyczna), gdzie wymieniono podłogę. Złożyła podziękowanie radnemu Panu Romanowi Targańskiemu za pomoc przy wymianie podłogi.

-          naprawiono dach,

-          pomalowano korytarze.

Zgłosiła także prośbę do radnych, żeby w przyszłorocznym budżecie gminny zabezpieczyć środki finansowe na remont łazienek i nagłośnienie hali sportowej. Powiedziała także, iż będą potrzebne także dodatkowe środki finansowe na remont boiska szkolnego. Złożyła podziękowanie władzom gminnym za pomoc udzielaną przy remoncie i rozbudowie szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Pani Ewa Elwertowska powiedziała, że szkoła przygotowana jest do nowego roku szkolnego w 99%. Bardzo dużo środków finansowych pochłonęły prace przy udrażnianiu otworów wentylacyjnych. W okresie wakacyjnym wykonano następujące prace:

-          pomalowano 90% pomieszczeń szkolnych,

-          przebudowano i powiększono salę komputerową – założono internet,

-          zakupiono nowe meble do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora,

-          wymieniono część siatki ogrodzeniowej – zgłosiła potrzebę wymiany dalszej części ogrodzenia,

Zgłosiła także prośbę o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na wykonanie elewacji budynku szkolnego i wymianę podłogi w sali gimnastycznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czermnie Pani Mirosława Dąbrowska powiedziała, iż głównym zadaniem realizowanym w czasie wakacji była wymiana otworów okiennych w budynku szkolnym. Obecnie trwają jeszcze prace porządkowe. Malowanie pomieszczeń wykonane zostało we własnym zakresie.

Dyrektor Gimnazjum Pan Wojciech Wiśniewski zaapelował do władz gminnych o przyśpieszenie realizacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem na potrzeby Gimnazjum. Związane jest to z przyrostem klas gimnazjalnych (w br. szkolnym 5 klas pierwszych), a co za tym idzie problemem izb lekcyjnych.

Zastępca burmistrza Pani Romana Tężycka pokrótce przedstawiła główne prace remontowe wykonane w przedszkolach i tak:

-          założone zostały drzwi ognioodporne do kotłowni przedszkola w Wiosce,

-          wymieniono otwory okienne w przedszkolu w Skępem od ul. Dworcowej. Wymiana pozostałych okien planowana jest w 2006 r.,

-          pomalowano pomieszczenia przedszkolne oraz w Skępem wymieniono wykładzinę.

Ponadto Pani burmistrz poinformowała zebranych, iż miejsca w obu przedszkolach są w pełni wykorzystane:

-          w Skępem przyjęto 56 zgłoszeń,

-          w Wiosce przyjęto 48 zgłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował dyrektorom placówek oświatowych za przygotowania obiektów do nowego roku szkolnego. Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego, złożył w imieniu radnych najserdeczniejsze życzenia wytrwałości i owocnej pracy dla wszystkich nauczycieli, aby wyniki osiągnięte w nauce przez uczniów naszej gminy były jak najlepsze.

Radna Pani Anna Smużewska powiedziała, iż należy się cieszyć, że placówki oświatowe w gminie wyglądają coraz lepiej. Z roku na rok widać poprawę w funkcjonowaniu szkół, po przejęciu ich przez samorząd gminny. Zgłosiła także sugestię, aby na przyszłość przygotować dokładną – roczną analizę dot. funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy, obejmującą m.in. subwencję, dochody i wydatki.

Pani burmistrz oznajmiła, iż na przyszłą sesję taką analizę przygotuje.

 

Pkt 8

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz złożył informację (szczegółowo w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań w gminie:

-           rolnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę,

-          gospodarki mieniem komunalnym,

-          projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy,

-          prac wykonywanych przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, odbywających zastępczą służbę wojskowa i interwencyjnych,

-          prac melioracyjnych.

Ponadto burmistrz podsumował organizację turnieju piłki siatkowej – plażowej o puchar Starosty Powiatu lipnowskiego, którego organizatorami byli: Starosta lipnowski, burmistrz Lipna i burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Poinformował także o włączeniu z dniem 2 września br. jednostki OSP do KSRG, a także o zamiarze przejęcia pałacu w Wiosce (przedszkole) przez spadkobiercę. Będzie to nowy problem do rozstrzygnięcia w najbliższym czasie przez samorząd gminny.

Zastępca burmistrza Pani Romana Tężycka złożyła krótką informację (w załączeniu do protokołu) dot.:

-          stypendiów szkolnych,

-          wypłaty świadczeń rodzinnych,

-          wypłaty dodatków mieszkaniowych,

-          działalności M-GOPS.

 

Pkt 9

Wolne wnioski i zapytania

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Marek Reńda zwrócił się z pytaniem dot. powołania przy Zespole Szkół w Skępem filii ATR w Bydgoszczy.

Radny powiatowy Pan Piotr Wojciechowski odpowiedział, iż wśród społeczności lokalnej pobudzono nadzieje utworzenia filii ATR w Bydgoszczy. Działania starostwa powiatowego zmierzały do tego, żeby filię otworzyć z dniem 1 października br. Władze uczelni bardzo pochlebnie wypowiadają się o obiektach Zespołu Szkół w Skępem. Problem opóźnień w otwarciu filii wynika z braku formalnego wydania pozwolenia MEN na działalność filii. Jest nadzieja, iż filia może zacząć funkcjonować od lutego 2006 r.

Radny także przedstawił krótką informację na temat przygotowania powiatowych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Powiatowa Komisja Oświaty na bieżąco oceniała stan zaawansowania prac w poszczególnych szkołach. Podobnie, jak w większości placówek pomalowano i odświeżono sale lekcyjne i komputerowe. W Zespole Szkół w Skępem wyremontowano łazienki, bibliotekę szkolną, uruchomiono kafejkę internetową. Jeszcze w tym roku planuje się wymianę otworów okiennych, co w znacznym stopniu wpłynie na docieplenie budynku szkolnego. Złożył serdeczne podziękowania staroście i zarządowi powiatowemu za pomoc w rozwoju obiektów Zespołu Szkół w Skępem, a także dyrektorom powiatowych placówek oświatowych za duże zaangażowanie i pozyskiwanie dodatkowych środków dla rozwoju tych obiektów. Wszystkim nauczycielom z okazji zbliżającego się roku szkolnego życzył sukcesów dydaktycznych.

Sołtys Czermna Pan Stanisław Pracki złożył „podziękowanie radnym za uchwalenie uchwały dot. zmian w budżecie gminnym”.

Radny Pan Roman Targański zwrócił się z pytaniem dot. sposobu zamknięcia targowiska gminnego dla handlu produktami żywnościowymi i remontu nowego placu – czy nie można było zamknięcia opóźnić w czasie?

Burmistrz odpowiedział, iż powiatowe służby sanitarne już w ub. roku chciały zamknąć targowicę, lecz po podjętych działaniach przez gminę, zamiar ten opóźniły w czasie. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że decyzja o zamknięciu targowiska zapadnie w okresie wakacyjnym. Także nie przypuszczaliśmy, że zabroniony będzie handel płodami rolnymi jak: ziemniaki, ogórki, czy pomidory. Z dniem 1 czerwca otrzymaliśmy pracowników w ramach robót publicznych i dopiero mogły ruszyć prace przystosowania nowego targowiska do handlu. Burmistrz przyznał, iż błąd popełnił, bo zamiast remontować chodniki, można było przygotować nowe targowisko. Ale nie przypuszczał, iż służby sanitarne wyrządzą krzywdę mieszkańcom gminy oraz wczasowiczom i zakażą handlu produktami żywnościowymi w okresie letnim. Burmistrz zapewnił, że po odpuście, w miesiącu wrześniu oddane zostanie do użytku nowe targowisko gminne. Planuje się, żeby targowisko było czynne cały tydzień: w środy i soboty za odpłatnością, natomiast w pozostałe dni – bezpłatnie. Spowoduje to likwidację handlu obwoźnego na ulicach miasta.

Radny Pan Roman Targański powiedział, iż pytanie jego dotyczyło sposobu zamknięcia targowiska gminnego, czy ta decyzja nie mogła być opóźniona w czasie?

Zastępca burmistrza Pani Romana Tężycka odpowiedziała, iż to była decyzja „jednego dnia”, pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Radny powiatowy Pan Antoni Antoszewski zwrócił się z pytaniem konkretnej daty uruchomienia nowego targowiska.

Burmistrz powtórzył się i zapewnił, że targowisko zostanie oddane do użytku we wrześniu br.

Radna Pani Anna Smużewska zwróciła się z pytaniem dot. handlu żywcem.

Burmistrz odpowiedział, iż także są określone normy sanitarne związane z handlem żywcem. Jego zdaniem, wraz z uruchomieniem nowego targowiska, służby sanitarne zakażą handlu żywcem na starej targowicy. Trzeba będzie przygotować koncepcję przygotowania nowego placu dla potrzeb handlu żywcem.

Radny powiatowy Pan Antoni Antoszewski zwrócił się z pytaniem dot. zaplanowania w przyszłym budżecie gminnym środków na przystosowanie placu targowego do handlu żywcem.

Burmistrz odpowiedział, iż koniecznym jest obranie koncepcji – możliwie jak najtańszej i uwzględnienie jej w przyszłym budżecie.

Radny Pan Jacek Płoszyński poprosił burmistrza o bliższe przedstawienie tych koncepcji – wersji.

Burmistrz odpowiedział, iż brane są pod uwagę następujące wersje:

-          plac położony na przeciwko targowiska gminnego,

-          plac z boku targowiska (ok. 2 ha),

-          odkupienie placu po byłej betoniarni od P. Andrzeja Małkiewicza.

Radny Pan Marek Pomirski zwrócił się z pytaniem do burmistrza dot. rozmów z Nadleśnictwem Skrwilno, w spr. przejęcia borku przez gminę.

Burmistrz odpowiedział, że kilkakrotnie spotykał się z nadleśniczym, ale w spr. przejęcia przez gminę borku nie rozmawiał.

Radny powiatowy Pan Piotr Wojciechowski poinformował zebranych o organizowanych    w dniach 2-4 września „Powiatowych Dniach Młodości” w Lipnie. W programie przewidziane są liczne festyny i gry zespołowe. Szczególnie zaprasza wszystkich chętnych na recital uczennicy Zespołu Szkół w Skępem – Pauliny Brzozowskiej. Będzie to promocja miasta  i gminy Skępe.

Sekretarz Pan Józef Sobociński poinformował zebranych, iż problem zamknięcia targowiska gminnego dotyczy także innych gmin w powiecie, m.in. Skrwilna.

Na zakończenie obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował do przewodniczących stałych komisji, o czynny udział w pracach nad projektem przyszłorocznego budżetu. Prosił o składanie wniosków i postulatów do końca września br., żeby ująć w projekcie nowego budżetu zgłoszone sugestie przez radnych.

 

Pkt 10

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął XXIV Sesję Rady Miejskiej w Skępem.

        

Protokolant      

Zbigniew Małkiewicz