UCHWAŁA Nr XXIV/157/2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie likwidacji filii biblioteki publicznej

        

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt h ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnica Kopernikańska w Toruniu

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Likwiduje się z dniem 31 października 2005 r. filię Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 36.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz