UCHWAŁA Nr XXIV/ 156 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe”  oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe”, a także przyjęcia regulaminu zasad  i trybu nadawania tytułów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

1. Kierując się potrzebą utrwalania w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń, nazwisk ludzi, których pełne zasług życie i praca przyczyniły się do rozwoju Miasta i Gminy Skępe, jak również do rozsławienia jej imienia na forum ponad lokalnym, Rada Miejska w Skępem postanawia ustanowić tytuły „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” lub „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe”

 

2. Uchwala się regulamin zasad i trybu nadawania w/w tytułów stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Skępe.

 

§ 3

Tracą moc uchwały: Nr XII/86/99 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe” i Nr XXXVI/235/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/99 z dnia 10.12.1999 r. w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe”.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Burmistrz