UCHWAŁA Nr XXIII/151/2008
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 5 listopada 2008 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe.

 

 

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 

 

                § 1.  Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe w kwocie odpowiadającej 1/250 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 29, poz.353 ze zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

            § 2 Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu Gminy.         

 

                § 3.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 25 września 2008 roku

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska