UCHWAŁA Nr XXIII/153/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 5 listopada 2008 roku

 

w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591[1]) w związku z art.4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682[2]) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. Nr 81, poz.718.) uchwala się, co następuje :

 

 

                § 1. Przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku i ogłoszonej w Monitorze Polskim Nr 81, poz.718 na kwotę 152,53 zł za

 

            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 164 poz.1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz.1199 oraz z 2006 r. Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825