UCHWAŁA Nr XXIII/154/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia  5 listopada 2008 roku

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591[1]) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969[2]) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P.Nr 81, poz.717.) uchwala się, co następuje :

 

 

                § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 dt na kwotę 35,00 zł za 1 dt stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 r. na obszarze miasta i gminy.

 

 

            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775,
Nr 249, poz.1825 i z 2007 r. Nr 109, poz.747.