UCHWAŁA Nr XXIII/155/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 5 listopada 2008 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591[1]) w związku z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1)[2] (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844[3]) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz.531) uchwala się, co następuje :

 

                § 1. Przyjąć roczne stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok w wysokości :

1) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych,                                                                             -  0,57 zł/m2 pow. użytkowej

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej,                                    - 15,00 zł/m2 pow. użytkowej

c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

       w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,             -   8,80 zł/m2 pow. użytkowej

d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.                             -   4,01 zł/m2 pow. użytkowej

e)    pozostałych:

-          od budynków gospodarczych,                                               -  4,00 zł/m2 pow. użytkowej

-          od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego,                                  -   3,20 zł/m2 pow. użytkowej

-      od budynków letniskowych lub użytkowanych na te cele.      -   6,50 zł/m2 pow. użytkowej

2)  od budowli 2 % ich wartości , określonej na podstawie

     art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.                                                                                    

3)  od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

        bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

        gruntów i budynków,                                                                    -   0,70 zł/m2 powierzchni

    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

        lub elektrowni wodnych,                                                               -   3,80 zł/ha powierzchni

    c) pozostałych:                                                                                 -   0,20 zł/m2  powierzchni

-          zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,    -   0,15 zł/m2 powierzchni      

             -     od gruntów letniskowych.                                                  -   0,32 zł/m2 powierzchni

 

                § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  . Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111.

[2]   1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)     dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)     dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2006 r. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz.585 i Nr 116, poz.730.