UCHWAŁA Nr XXIII/156/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 5 listopada 2008 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591[1]) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach  i opłatach lokalnych1)[2] (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844[3]) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr  59, poz.531) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (MP Nr 78, poz.692) uchwala się, co następuje :

§ 1.  Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

   1)   samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a)            powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie              685 zł,

b)           powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                 1.150 zł,

c)            powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                          1.390 zł.

 

2)        samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

 

 

Stawka podatku (w złotych)

 

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12

15

1.386

1.450

15

 

1.386

1.450

Trzy osie

12

25

1.450

1.810

25

1.450

1.810

Cztery osie

12

31

1.670

2.540

31

 

1.670

2.690


3)   ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.510 zł.

 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)            równej 12 ton do 36 ton włącznie,

b)           powyżej 36 ton,

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  (w tonach)

ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa

 

 

Stawka podatku  (w złotych)

 

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12

31

1.188

1.544

31

1.782

2.080

Trzy osie

12

36

1.958

2.080

36

 

2.024

2.690


5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 544 zł.

 

6)  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

 

Stawka podatku (w złotych)

 

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Jedna oś

12

25

666

906

25

 

666

906

Dwie osie

12

36

1028

1.576

36

38

1.330

1.960

38

 

1.330

2.080

Trzy osie

12

38

1.210

1.700

38

 

1.300

1.700


7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz roku produkcji:

a)            mniejsze niż 30 miejsc  - 1500 zł,

b)           równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 1850 zł.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska


 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111.

[2] 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)     dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)     dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[3]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U.z 2006 r. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz.585 i Nr 116, poz.730.