UCHWAŁA Nr XXIII/157/2008
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia  5 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

 

 

       Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 

 

                § 1. 1.  Za uczestnictwo w pracach rady oraz za wykonywane czynności administracyjne zlecone przez organy gminy przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta zryczałtowana oraz zwrot kosztów podróży służbowej w łącznej wysokości – 200,00 zł. za każdy miesiąc.

 

2. Diety zryczałtowane oraz zwrot kosztów podróży wypłacane są co kwartał, do 10-tego dnia każdego miesiąca – po zakończeniu kwartału – w kasie BS Skępe.

 

                           § 2.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

                    § 3. Traci  moc uchwała Nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14.12.2007 r.  w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

 

              § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska