UCHWAŁA Nr XXIII/158/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 5 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w granicach administracyjnych miasta i gminy Skępe

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w granicach administracyjnych miasta i gminy,  określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska