UCHWAŁA Nr XXIII/159/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 5 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Skępem

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz  z art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze. zm.) uchwala  się co następuje:

 

§1. Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skępem  oznaczoną w ewidencji gruntów obręb: Skępe nr 2 jako działka  nr 114/2 o pow.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska