PROTOKÓŁ NR XXIII/V/2008

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 5 listopada 2008 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.


W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem – wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·  AndrzejGatyński                   – burmistrz;

·  Józef Sobociński                  – sekretarz;

·  Barbara Leśniewska            – skarbnik;

·  Stanisław Jabłoński             – kier. ref. oświaty;

·  Ryszard Gorzycki                – insp.;

·  Marian Gabryszewski          – insp.;

 

XXIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, Wicestarostę lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, radnych powiatowych: Antoniego Antoszewskiego i Tomasza Woźnickiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni (15) i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXII/V/2008 z dnia 10 października 2008 r.

 

Do protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektuj porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2008 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, iż zarówno w dochodach jaki wydatkach planuje się wzrost o kwotę 306.704 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) Przewodnicząca RM powiedziała, iż zgodnie z obowiązującym od dnia 25 września 1991 r. brzmieniem art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym ustala rada gminy w drodze uchwały, zaś zgodnie z ust. 2 tegoż art. Ekwiwalent nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS i jest wypłacany z budżetu gminy. Środki na realizacje tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2008 r. Proponuje się przyjąć kwotę odpowiadającą 1/250 przeciętnego wynagrodzenia.

Burmistrz dodał, iż na dzień dzisiejszy jest to kwota w wysokości 11,80 zł za 1 godzinę udziału  w akcji ratowniczej lub szkoleniu.   

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie stawek za

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały burmistrz nawiązał do ostatniego (poniedziałkowego) posiedzenia wspólnych komisji rady, gdzie zasugerował podniesienie proponowanej stawki za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2009 r. do wysokości 3,00 zł + WAT za 1 m3 ścieków.

Jednocześnie odniósł się do przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia br. wizytacji oczyszczalni ścieków przez przedstawicieli UE (z państw: Norwegii, Islandii i Lichtensztajnu), którzy wytknęli błędy związane ze zbyt wczesnym rozpoczęciem inwestycji. Między innymi sugerowali także podwyższenie stawki, za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, co najmniej do kwoty 4,00 zł netto za 1 m3 ścieków w 2009 r., aby do 2020 r. dojść do stawki 4,80 zł netto za 1 m3 ścieków. Bardziej drastyczne zasugerowali stawki za zrzut ścieków: w 2009 r. w wysokości 24,00 zł netto za 1 m3, aby do 2020 r. osiągnąć wysokości 29,00 zł netto za 1 m3 ścieków. Dlatego też trzeba mieć na względzie fakt, iż w przypadku otrzymania dofinansowania z Programu norweskiego (na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków), konieczne będzie dostosowanie stawek za odprowadzanie ścieków do unijnych, aby mogły one w pełni pokryć koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków. Nadmienił także, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały przez gminę wykonane w terminie.

Ponadto burmistrz poinformował zebranych o otrzymanym piśmie z Brukseli (zawiera projekt umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, zawartej między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Komisją Mechanizmu Finansowego reprezentowaną przez Republikę Islandii, Księstwo Lichtensztajnu i Królestwo Norwegii, gdzie stroną dofinansowania jest Gmina Skępe), które świadczy o przyznaniu gminie środków unijnych w ramach Programu norweskiego. Projekt umowy gwarantuje dofinansowanie inwestycji w kwocie ponad 600.000 euro (2.500.000 zł). Dokumenty te – zdaniem burmistrza – gwarantują otrzymanie dofinansowania w 99 %. Natomiast pieniądze, w ramach dofinansowania, mają spłynąć do końca 2011 r., co nie w pełni jest zadawalające, gdyż planuje się zakończenie modernizacji  i rozbudowy oczyszczalni ścieków – zgodnie z umową – do czerwca 2009 r. Dlatego też oznajmił, iż wybiera się na pertraktacje do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i NFOŚiGW, aby pierwsze transze dofinansowania otrzymać w 2009 r., a ostateczne rozliczenie z otrzymanej dotacji nastąpiło w 2010 r. Zapewnił radę, iż ze swej strony zrobi wszystko, aby środki na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, w ramach dofinansowania z Programu norweskiego, spłynęły do 2010 r.

Dlatego zwrócił się z prośbą do radnych o rozważenie i przeanalizowanie zaproponowanej przez niego wzrostu stawki za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2009 r. do wysokości 3,00 zł + WAT za 1 m3 ścieków.

Nadmienił, iż w przypadku przyjęcia proponowanej stawki – szacunkowo – do budżetu gminnego wpłynęłoby ok. 79.000 zł (przy stawce 2,5 zł – 42.000 zł).

Do przedstawionego projektu uchwały odnieśli się:

Przewodnicząca RM oznajmiła, iż jest to miła informacja dla społeczeństwa o przyznanych gminie środkach unijnych na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, ale zarazem szokująca, gdyż planuje się dużą podwyżkę (ok. 50 %) opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

Nadmieniła, że grupa ludzi płacąca, za odprowadzanie ścieków do kanalizacji jest niewielka, w stosunku do liczby mieszkańców gminy i tak duża podwyżka może być dla nich krzywdząca. Powiedziała, że należy zauważyć duże zaangażowanie społeczne i gminy, w celu pozyskiwania środków unijnych i rada powinna to mieć na uwadze. Jej zdaniem, podwyżka za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w wysokości ok. 50 % jest zbyt duża. Podwyżka w wysokości 30 %, to i tak wysokie obciążenie dla korzystających z kanalizacji. Zaproponowała, aby opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni rozłożyć równomiernie, aby także objąć podwyżką ich zrzut.

Radny Józef Jagas opowiedział się przeciwko tak wysokiej podwyżce (do 3,00 zł/1 m3) za odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Zasugerował, aby opłaty za odprowadzanie ścieków podwyższać  stopniowo, nie tak drastycznie, zwłaszcza gdy nie ma się zagwarantowanych w 100 % środków unijnych na rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków, która będzie oddana w 2011 r.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski także opowiedział się przeciwko zbyt drastycznej podwyżce i zasugerował pozostawienie stawki zgodnie z przedłożonym projektem uchwały – 2,10 zł + VAT za 1 m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Radny Mirosław Redecki zaapelował do radnych o realne i rozsądne podejście do ustalanych opłat za odprowadzanie ścieków na 2009 r. Opowiedział się za zgłoszoną propozycją burmistrza (3,00 zł + VAT) argumentując to realizowanymi inwestycjami gminnymi, na które potrzebne są środki finansowe, w tym z opłat i podatków.

Radny Zbigniew Paradowski sprostował wypowiedź radnego Jozefa Jagasa odnośnie zakończenia rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków (planuje się zakończyć inwestycję w 2009 r., a nie w 2011). Zgłosił także wniosek podwyższenia stawek za odprowadzanie ścieków do wysokości:

-         za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 2,50 zł + VAT za 1 m3,

-         za zrzut ścieków do oczyszczalni – 4,00 zł + VAT za 1 m3.

Radna Jadwiga Pawska opowiedziała się przeciwko nierównemu potraktowaniu osób, których gospodarstwa domowe nie są podłączone do kanalizacji.  Zgłosiła wniosek o podwyższenie stawek do wysokości:

-         za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 2,50 zł + VAT za 1 m3,

-         za zrzut ścieków do oczyszczalni – 3,50 zł + VAT za 1 m3.

Wiceprzewodniczący RM zarzucił burmistrzowi, że zgłosił wniosek podwyższenia stawki za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, a za zrzut ścieków pozostawił bez zmian.

Burmistrz odpowiedział, że podtrzymuje proponowaną przez radnego Zbigniewa Paradowskiego stawkę za zrzut ścieków w wysokości 4,00 zł + VAT za 1 m3.

Takie same stanowisko zgłosił radny Józef Mielnik – podwyższenie stawki za zrzut ścieków do wysokości 4,00 zł/m3 – argumentując to tym, że wpłynie to mobilizująco na tych, którzy do tej pory nie podłączyli się do kanalizacji.

Radny Zbigniew Paradowski sprostował wypowiedź przedmówcy mówiąc, że dotyczy to tych osób, które mogą a do tej pory nie podłączyli się do kanalizacji.

Burmistrz oznajmił, iż inwestycja rozbudowy i modernizacji oczyszczani ścieków będzie realizowana bez względu na to, czy gmina otrzyma, czy też nie dofinansowanie na jej wykonanie.

Radny Sławomir Chrobak powiedział, że jemu jak i zapewne wielu innym osobom nie potrzeba zachęty żeby móc się podłączyć do kanalizacji, której nie ma. Poparł zgłoszony wniosek określający opłatę za zrzut ścieków w wysokości 3,50 zł + VAT/1m3.

Radny Józef Jagas oznajmił, iż znaczna podwyżka za zrzut ścieków będzie skutkowała wylewaniem ścieków do lasów i pól.

Radny Mirosław Redecki zgłosił wniosek o podwyższenie stawek do wysokości:

-         za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 2,80 zł + VAT za 1 m3,

-         za zrzut ścieków do oczyszczalni – 3,50 zł + VAT za 1 m3.

Ponieważ więcej wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie:

1.      Wniosek zgłoszony przez radnego Zbigniewa Paradowskiego określający opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i ich zrzut do punktu zlewnego w oczyszczalni odpowiednio w wysokości: 2,50 zł + VAT za 1 m3 i 4,00 zł + VAT za 1 m3 ścieków;

2.      Wniosek zgłoszony przez radną Jadwigę Pawską określający opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i ich zrzut do punktu zlewnego w oczyszczalni odpowiednio w wysokości: 2,50 zł + VAT za 1 m3 i 3,50 zł + VAT za 1 m3 ścieków;

3.      Wniosek zgłoszony przez radnego Mirosława Redeckiego określający opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i ich zrzut do punktu zlewnego w oczyszczalni odpowiednio w wysokości: 2,80 zł + VAT za 1 m3 i 3,50 zł + VAT za 1 m3 ścieków.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, zwykłą większością głosów został przyjęty wniosek zgłoszony przez radną Jadwigę Pawską, określający opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i ich zrzut do punktu zlewnego w oczyszczalni odpowiednio w wysokości: 2,50 zł + VAT za 1 m3 i 3,50 zł + VAT za 1 m3 ścieków:

-         za przyjęciem wniosku radnego Zbigniewa Paradowskiego głosowało 5 radnych,

-         za przyjęciem wniosku radnej Jadwigi Pawskiej głosowało 6 radnych,

-         za przyjęciem wniosku radnego Mirosława Redeckiego głosował 1 radny,

-         wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 12 głosów,

- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 1 głos,

- głosów wstrzymujących się 2.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2009 rok

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) sekretarz Józef Sobociński powiedział, że proponuje się przyjąć cenę sprzedaży drewna ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w kwocie 152,53 zł za 1 m3, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego na 2009 r. Jednocześnie oznajmił, iż podatek ten w znacznej większości dotyczy Lasów Państwowych.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zwrócił uwagę na brak określenia numeru i pozycji Monitora Polskiego w podstawie prawnej projektu uchwały (uzupełniono po podaniu numeru i pozycji MP przez sekretarza).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 

Burmistrz w uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) powiedział, iż proponuje się przyjąć (w efekcie obniżenie z kwoty 55,80 ustalonej przez Prezesa GUS) kwotę 40,00 zł za 1 dt żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego w 2009 r. Oznajmił, iż przy określaniu wysokości kwoty sugerował się tym, że przez 4 lata – 2006-2009 – podatek z tego tytułu w sumie wzrósłby tylko o 15,00 zł. Dlatego też uważa, że zaproponowana stawka w wysokości 40,00 zł za 1 dt żyta jest w miarę realna i do przyjęcia.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Józef Jagas powiedział, że przy średniej cenie skupu żyta, zaproponowanej przez burmistrza, w wysokości 40,00 zł za 1 q, rolnik będzie musiał zapłacić w 2009 roku 100 zł podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego. Przypomniał, iż w 2008 roku kwota ta wynosiła 30 zł za 1 q żyta. Jego zdaniem, stawka przyjęta na 2009 rok jest zbyt wysoka i dlatego też złożył wniosek o obniżenie jej do 35,00 zł.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski powiedział, że wg komunikatów Prezesa GUS, cena skupu żyta na 2008 rok wynosiła 58,29 zł za 1 q, natomiast na przyszły rok 2009 ustalona została w wysokości 55,80 zł za 1 q. A więc nastąpił spadek ceny żyta, gdy burmistrz proponuje jej wzrost o 33,3 %, w porównaniu do 2008 roku. Jego zdaniem, jest to gruba przesada i poparł zgłoszoną propozycję przez radnego Józefa Jagasa (35,00 zł za 1 q).

Burmistrz nie zgodził się z przedstawionymi argumentami przez Wiceprzewodniczącego RM Janusza Kozłowskiego. Oznajmił, iż starał się być wyważony przy ustalaniu tego podatku i nie jest grubą przesadą zaproponowanie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1 q. Idąc tokiem myślenia wiceprzewodniczącego powiedział, że akurat  w latach 2006 – 2007 mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją – wzrostem średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (2006 – 27,88 zł, 2007 – 35,52 zł) – a z tego powodu stawka nie uległa zmianie (25,00 zł za 1 q żyta). Oznajmił, iż taki tok myślenia i dyskusja nic nie dają.  

Radny Witold Jankowski nawiązał do wielu realizowanych inwestycji na wsiach. Aby mogły one być wykonane, potrzebne jest także większe zaangażowanie i wsparcie ze strony rolników, a przede wszystkim muszą być zagwarantowane odpowiednie środki finansowe. Powiedział, iż z tej dyskusji odniósł wrażenie, jakby ustalane kwoty podatkowe szły do kieszeni burmistrza. Od burmistrza, wybranego przez ogół społeczeństwa, oczekuje się realizacji zadań inwestycyjnych, a obniżanie podatków temu nie służy. Zaapelował do radnych, aby podejmować takie decyzje, niekiedy trudne, które zapewniają rozwój naszej gminy na rzecz ogółu społeczeństwa. Opowiedział się jednoznacznie za przedstawionym przez burmistrza projektem uchwały.

Radny Mirosław Redecki przypomniał radnym, iż podejmując decyzję o obniżaniu podatków, mieli także świadomość tego, że obniżają ministerialną subwencję dla gminy. Powiedział, że często słyszy się głosy od radnych, iż na terenie gminy mało się robi. Wynika to z braku środków finansowych, a obniżanie podatków temu służy. Poparł zgłoszony przez burmistrza projekt uchwały.

Radny Józef Jagas oznajmił, że ustalony przez radę zbyt wysoki podatek rolny może poskutkować mniejszymi wpływami pieniędzy do budżetu gminnego. Bowiem rolnicy, w wielu przypadkach nie sprzedadzą zboża i nie będą mieli za co zapłacić należny podatek. Dlatego też zadał pytanie: czy z powodu wyższej stawki podatkowej w budżecie gminnym będzie więcej pieniędzy, czy też mniej?

Przewodnicząca RM powiedziała, że powinny być przyjęte takie stawki podatkowe, aby była jak największa ich ściągalność (zbytnio nie windowane) i jak najmniej ich umorzeń (jedynie w szczególnych przypadkach).

Radny Zbigniew Paradowski nawiązał do ostatniego (wspólnego) posiedzenia komisji rady, gdzie padały propozycje przyjęcia stawek podatkowych 30 zł i 35 zł. Ostatecznie radni wnioskowali (zwykłą większością głosów) za przyjęciem stawki proponowanej przez burmistrza w wysokości 40 zł. Teraz odbiega się od przyjętego wniosku na posiedzeniu komisji i proponuje się przyjęcie stawki w wysokości 35 zł. Dlatego też oświadczył, iż obawia się powstania wśród radnych nieformalnych układów czy związków. Oby nie było znów, przy przyjmowaniu następnych projektów uchwał podatkowych rozbieżności, w porównaniu do ustaleń komisji – powiedział.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zwracając się do swojego przedmówcy powiedział, iż każdy radny ma prawo zgłaszać takie wnioski, jakie mu się podoba, jeżeli uważa je za uzasadnione. Jego zdaniem, zgłaszane uwagi przez radnego Zbigniewa Paradowskiego, są nie na miejscu. 

Radny Zbigniew Paradowski podziękował Wiceprzewodniczącemu RM za pouczenie. Oznajmił, iż będąc 10 lat radnym został pouczony jak ma postępować.

Wiceprzewodniczący RM odpowiedział, że to radny Paradowski najpierw pouczał kolegów.

Radni nie wnieśli więcej wniosków do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie zgłoszonego wniosku przez radnego Józefa Jagasa o obniżeniu średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok na kwotę 35,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów – za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 12 głosów,

- przeciwko przyjęciu uchwały głosów nie oddano,

- głosów wstrzymujących się oddano 3.

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) burmistrz powiedział, iż uważa zaproponowane stawki podatkowe od nieruchomości na 2009 rok za w miarę rozsądne, nie obciążające zbytnio podatników, które pozwolą radzie i burmistrzowi – jako organowi wykonawczemu – realizacje planowanych w 2009 roku inwestycji gminnych (budowa kanalizacji, wodociągów, dróg, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków). Oznajmił, iż nie da się wykonywać pewnych rzeczy bez obciążeń podatników, w miarę sprawiedliwie. Wyraził nadzieję, że przynajmniej większość radnych zaakceptuje przedstawione przez niego propozycje. Przypomniał radnym, że też w jakimś stopniu są odpowiedzialni za realizacje inwestycji gminnych, o które powinni dbać. Zaapelował do radnych o trzeźwą i rozsądną rozwagę przy głosowaniu. Reasumując oznajmił, iż jako burmistrz będzie zobowiązany i tak dostosować się do tego, co uchwalą radni.

Dla uzupełnienia Przewodnicząca RM przedstawiła zgłoszone przez burmistrza propozycje podatkowe od nieruchomości na 2009 rok, w porównaniu do 2008 roku (w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Józef Mielnik przypomniał zebranym o zgłoszonym przez niego wniosku, na ostatnim posiedzeniu komisji, o obniżeniu stawki podatkowej, który zwykłą większością głosów nie został przyjęty.  W związku z tym, ponowił swoją propozycję i zgłosił wniosek    o obniżenie stawki podatkowej od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 16,00 zł na kwotę 15,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej. W uzasadnieniu zgłoszonego wniosku powiedział, że wzrost podatku z kwoty   13 zł  na kwotę 16 zł za 1 m2 pow. użytkowej jest zbyt duży. Stwierdził, iż ze swojego doświadczenia wie (prowadzi własną działalność gospodarczą), że koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są coraz wyższe. Przypomniał, że gdy podatki w latach poprzednich były bardziej realne, to i ich ściągalność była wyższa. Jego zdaniem, zaproponowana przez niego stawka podatkowa w wysokości 15 zł za 1 m2 pow. użytkowej jest bardziej realna i umożliwiająca większą ściągalność.

Burmistrz przypomniał zebranym, że w 2005 roku podmioty gospodarcze płaciły podatek  w wysokości 14 zł/m2 pow. użytkowej i przy stawce na 2009 rok w wysokości 15 zł nastąpiłby jedynie wzrost podatku o 1 zł. Podkreślił także, iż podatek od działalności gospodarczej został obniżony do kwoty 12 zł w roku wyborczym (2006). Także nie uległ zmianie w 2007 roku ze względu na to, iż nie było wówczas partnerów do jego analizy, gdyż wszyscy byli wówczas zajęci wyborami. Wiele wskazuje na to, iż podobnie będzie za 2 lata, gdzie w roku wyborczym zostanie obniżony ten podatek  – oznajmił. Natomiast w roku 2008 podatek od działalności gospodarczej został podwyższony o 1 zł i proponuje się jego podwyższenie w 2009 roku o kwotę 2 zł. Argumentując podwyżkę tego podatku oznajmił, iż tylko w samym mieście Skępe trzeba będzie zainwestować ok. 10.000.000 zł, co stanowi 1/3 rocznych wydatków budżetowych. Zadał więc pytanie: skąd burmistrz ma te pieniądze wziąć, jak obniży się proponowane stawki podatkowe? Powiedział także, że proponowana przez niego stawka podatkowa od działalności gospodarczej (16 zł/m2 pow. użytkowej) jest i tak niższa o ok. 4 zł od maksymalnej ustalonej przez Ministra Finansów. Według sporządzonej przez niego symulacji, przy stawce podatkowej w wysokości 16 zł/m2 pow. użytkowej do budżetu gminnego wpłynęłoby ok. 150.000 zł mniej, ze względu na obniżenie subwencji. Zwrócił się do radnych, aby wzięli pod uwagę fakt, iż obniżanie podatków skutkuje podwójnie: po pierwsze mniejszym podatkiem i po drugie obniżoną subwencją. Jeszcze raz zwrócił się z prośbą do radnych o rozwagę przy podejmowaniu decyzji w tej kwestii.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska sprostowała wypowiedź burmistrza mówiąc, że w 2007 roku wyborów samorządowych nie było, a utrzymanie przez radę stawki podatkowej od działalności gospodarczej na poziomie 2006 roku w wysokości 12 zł/m2 pow. użytkowej spowodowane było doprowadzeniem do zwiększenia ściągalności tegoż podatku. I cel ten został osiągnięty. Powiedziała także, że należy się cieszyć, iż w Mieście i Gminie Skępe prowadzi działalność bardzo dużo podmiotów gospodarczych (ponad 400), konkurując pod tym względem z Miastem Lipno, które jest prawie pięciokrotnie większe. Opowiedziała się za podniesieniem stawki podatkowej od działalności gospodarczej maksymalnie o 2 zł, co i tak jest powyżej inflacji i dwukrotnie więcej, niż w 2008 roku.

Radny Roman Targański poparł zgłoszony wniosek przez radnego Józefa Mielnika argumentując to tym, iż obniżanie podatku od prowadzonej działalności gospodarczej ściśle jest związane z ograniczaniem bezrobocia, którego praktycznie w Skępem nie ma. Dlatego też, poprzez ustalane mniejsze podatki powinno się pomagać podmiotom gospodarczym działającym na terenie gminy. Zarzucił, że zapomniano o zakładach pracy usytuowanych wzdłuż przebudowywanej drogi nr 10, gdzie zapomniano zaplanować zjazdów.  

Radni nie wnieśli dodatkowych wniosków do projektu uchwały.

   Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie zgłoszonego wniosku przez radnego Józefa Mielnika o obniżeniu stawki podatkowej od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 16,00 zł na kwotę 15,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

-         za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych,

-         głosów przeciwnych nie było,

-         wstrzymało się od głosu 7 radnych.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów,

- przeciwko przyjęciu uchwały głosów nie oddano,

- głosów wstrzymujących się oddano 6.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 

W uzasadnieniu projektu uchwały (w załączeniu) burmistrz powiedział, iż proponuje się wzrost stawek podatku od środków transportowych na poziomie od 4 % do 10 % w stosunku do roku 2008. Przy zaproponowanych stawkach podatkowych na 2009 rok do budżetu gminnego wpłynęłoby:

- w przypadku osób prawnych ok. 1.900 zł,

- w przypadku osób fizycznych ok. 4.600 zł,

a wiec nie są to kwoty duże – oznajmił burmistrz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

 

Przewodnicząca RM odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu).

Za uczestnictwo w pracach rady oraz za wykonywane czynności administracyjne proponuje się dietę zryczałtowaną w wysokości 200,00 zł za każdy miesiąc.

Burmistrz zaapelował do sołtysów o większe uczestnictwo i zaangażowanie w obradach sesji rady. Zwrócił się także o większą współpracę na linii: sołectwo – burmistrz – rada.   

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w granicach administracyjnych miasta i gminy Skępe

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) insp. Ryszard Gorzycki dodał, iż zmianami studium objętych zostało 19 wniosków i dotyczą one zmiany przeznaczenia gruntów:

-         na zalesienia (8 obszarów),

-         na utworzenie żwirowni (1 obszar),

-         na lokalizację cmentarza (1 obszar),

-         na lokalizację terenów mieszkalnych (4 obszary),

-         na lokalizację terenów rekreacyjnych (5 obszarów).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Józef Mielnik zwrócił uwagę na nieczytelny załącznik do projektu uchwały, którym jest mapka z zaznaczonymi obszarami objętymi zmianą studium. Ponadto na mapce zaznaczonych jest więcej obszarów, niż wskazanych w projekcie uchwały. Powiedział, iż w legendzie do mapki powinny być szczegółowo wyszczególnione tereny dotyczące zmiany studium.

Insp. Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż w poprzednich latach taka mapka z zaznaczonymi obszarami objętych zmianą studium radzie wystarczała. Zobowiązał się na przyszłość uszczegółowić mapkę w tym zakresie.

Burmistrz dodał, że głównie mapka dotyczy wizualnej lokalizacji obszarów proponowanych do zmian, a osoby bezpośrednio zainteresowane i tak wiedzą, o co chodzi.

Radny Józef Mielnik oznajmił, że ze względu na nieczytelność projektu uchwały, będzie głosował przeciwko jego przyjęciu lub wstrzyma się od głosu.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska zwróciła się z prośbą, aby w przyszłości projekty dotyczące zmiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy były bardziej czytelne.

Radni nie wnieśli dodatkowych uwag do projektu uchwały.

 Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 13 głosów,

- przeciwko przyjęciu uchwały głosów nie oddano,

- głosów wstrzymujących się oddano 2.

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Skępem

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) sekretarz Józef Sobociński powiedział, iż przedmiotowa nieruchomość o pow. 0,0258 ha położona jest w Skępem przy ul. Spółdzielczej (jest to ślepa uliczka pomiędzy blokiem mieszkalnym – agronomówką – a zakładem P. Ryszarda Skibickiego). Ze względu, iż P. Ryszard Skibicki wystąpił z wnioskiem o wykup tej działki (nieprzydatnej dla gminy), podjęcie uchwały jest zasadne. Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym, gdyż o jej wykup mogą się także ubiegać współwłaściciele agronomówki.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu).

Do odczytanej treści projektu uchwały zwrócił uwagę sekretarz, prosząc o dopisanie w § 1 – po numerze działki – jej powierzchnię („o pow. 0,0258 ha).

Przewodnicząca RM ponownie odczytała zmianę § 1 projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury … Jadwigę Pawską (wnioskodawczyni projektu uchwały) o uzasadnienie projektu uchwały.

Radna Jadwiga Pawska powiedział, iż 90 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest bardzo ważną rocznicą dla naszego narodu. Zwróciła się z prośbą do radnych o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. Zaprosiła wszystkich mieszkańców miasta i gminy na uroczystość obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2008 r. (program obchodów w załączeniu).

Dalej mówiła, iż miarą naszej historii, miarą nas wszystkich o tym co wiemy – jest to, co potrafimy przekazać. Jak powiedział Jan Zamoyski – „Takiej Rzeczypospolitej jakiej młodzieży chowanie”. Dlatego też, nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń, powinniśmy pamiętać o tej bardzo ważnej rocznicy. o tym, że nasz kraj jest niepodległy, wolny i mamy możliwość samostanowienia. Samostanowienie nieraz często jest trudne, ale tylko naród wolny i tylko naród, który będzie sam o sobie stanowił, jest wyzwolony. Uważa, że w tym momencie powinniśmy wszyscy umieć tę rocznicę, w poczuciu ogromnej odpowiedzialności, obchodzić i uczyć tego przyszłe pokolenia.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska przypomniała pokrótce historię ustanowienia (1937) jak i przywrócenia (1989) Narodowego Święta Niepodległości, gdzie niemal po 20 latach Rada Miejska w Skępem postanowiła upamiętnić 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

  

Pkt 13

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wydanego zarządzenia burmistrza z dnia 28 października br. dot. pomocy dla uczniów;

-         pozytywnie zaopiniowanej przez RIO zaciągniętej przez gminę pożyczki na remont SUW i termomodernizację budynku SP w Skępem;

-         prac gospodarczych, interwencyjnych (z dniem jutrzejszym przedłuża zatrudnienie pracownikom w ramach prac interwencyjnych, którzy będą układali kostkę brukową na drodze przy ul. Zielonej i Jeziornej);

-         realizowanych inwestycji i remontów dróg na terenie gminy ;

-         zamówień publicznych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy (burmistrz będzie dążył, aby środki z przyznanej dotacji na rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków spłynęły do 2010 r.);

-         gospodarki mieniem komunalnym;

-         wykonanych robót melioracyjnych;

-         prowadzonych rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dot. przystosowania infrastruktury, w związku z przebudową drogi krajowej nr 10, do potrzeb gminnych. Zapowiedział spotkanie w tej sp. z dyrektorem GDDKiA w dniu 12 listopada. Zapewnił zainteresowanych, że ci którzy zjazdy z drogi krajowej nr 10 posiadali przed rozpoczęciem jej przebudowy – zachowają. Gorzej wygląda sytuacja zjazdów do posiadłości, które nie istniały. Odnośnie braku zaplanowania oświetlenia części wsi Wólka powiedział, że wynikło to z błędu projektanta;

-         zwrotu, ściągalności, umorzeń i rozłożeń na raty podatku od osób prawnych i fizycznych. 

 

Pkt 14

Wolne wnioski i zapytania

 

Sołtys sołectwa Huta Piotr Chyliński zwrócił się z pytaniem dot. długości odcinka remontowanej drogi Huta – Ławiczek. Poruszył także problem podłączenia do wodociągu kilku gospodarstw rolnych oddalonych o ok. 2km od planowanej głównej nitki wodociągu.

Insp. Ryszard Gorzycki odpowiedział, że remontem będzie objęty odcinek drogi z Ławiczka do Huty o długości ok. 3 km.

Radna Jadwiga Pawska zwróciła się (w imieniu społeczeństwa) do obecnych na sali obrad przedstawicieli samorządu powiatowego z prośbą, aby zwrócili się do przewoźnika kolejowego o umieszczenie na stacji PKP w Skępem czytelnej tablicy informacyjnej z rozkładem jazdy pociągów oraz informacją o możliwości nabycia biletów przez starsze osoby. Zaapelowała także o przywrócenie kursowania do Skępego, w porze rannej, pociągów w soboty i niedziele.

Pan Ryszard Szewczyk ustosunkował się do realizowanych inwestycji gminnych, a w szczególności do termomodernizacji budynku SP w Skępem. Zwrócił się z pytaniem: czy został ktoś wyznaczony do nadzorowania prac wykonywanych przez wykonawcę. Zarzucił stosowanie przez wykonawcę tzw. „wolnej amerykanki”. Jego zdaniem wykonawca nie stosuje przyjętej – zgodnie z obowiązującymi normami – technologii. Na ten fakt zwracał uwagę, dzwoniąc do kierownika jednostki, ale uzyskał odpowiedź, że wszystko jest w porządku i pod nadzorem. Na dzień dzisiejszy budynek szkoły robi wrażenie, że prace zostały wykonane prawidłowo, ale wg niego, nie zostały zrobione dobrze. Stwierdził z całą świadomością i odpowiedzialnością, że prace zostały źle zrobione. Zwrócił się z prośbą do osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie prac, żeby mu powiedziała o sposobie wykonania prac przez wykonawcę, począwszy od przygotowania podłoża aż po malowanie.

Burmistrz odpowiedział, iż osobą odpowiedzialną za realizacje wszystkich inwestycji gminnych jest o sam, niezależnie od tego, czy inwestycja dot. szkoły, przedszkola itp. Wyraził swoje zadowolenie, że P. Szewczyk przyszedł na dzisiejsze obrady sesji i przedstawił swoje stanowisko, gdyż nie jest dobrze, jak się wyraża w jakiejś sprawie po kątach. Poinformował zebranych, że P. Szewczyk zaproponował mu powołanie specjalnej komisji, której mógłby przedstawić dowody o źle wykonanych pracach. Oznajmił, iż wówczas podjął decyzję o nie powoływaniu takiej komisji na wniosek P. Szewczyka i zaproponował mu właśnie przyjście na obrady sesji i przedstawienie dowodów w sprawie. Od tego jest rada, odpowiednie stałe komisje i komisja rewizyjna rady a także biegli w sprawie - oznajmił. Jeśli są konkretne zarzuty, to prosił o ich przedstawienie. Powiedział także, że ani on, ani osoby odpowiedzialne za procedurę przetargową, ani także P. dyrektor SP w Skępem nie uchylają się od odpowiedzialności. Jeszcze raz poprosił o przedstawienie konkretnych zarzutów i dowodów, gdyż mówienie, że wszystko jest źle zrobione tylko jątrzy społeczeństwo.

Insp. Ryszard Gorzycki także zwrócił się do P. Szewczyka o uszczegółowienie tego, co zostało źle zrobione. Powiedział, iż ze swej strony uważa, że prace zostały zrobione dobrze. Nadmienił, że ten sam wykonawca, na terenie naszej gminy wykonywał już nie jedno zadanie przy użyciu takiej samej technologii (termomodernizacje budynków Przedszkola w Skępem i SP w Wólce) i jak na razie wszystko jest dobrze. A jeżeli P. Szewczyk ma odmienne zdanie i posiada na to dowody, to od tego są odpowiednie instytucje, jak choćby nadzór budowlany czy prokuratura - powiedział.

P. Ryszard Szewczyk przedstawił zebranym na sali obrad dowód – kamerę z nagraniem poszczególnych fragmentów robót, jakie były wykonywane. Odniósł się do prac wykonanych niezgodnie z projektem:

-         wykonania podłoża: brak oczyszczenia i zagruntowania,

-         przyklejenia styropianu: brak obwódki kleju wokół styropianu i 6 placków kleju po środku styropianu,

-         wtopienia siatki zbrojeniowej: brak nałożenia kleju pacą – grzebieniem od 10 do 12 mm na styropian i wtopienia weń siatki. Natomiast siatka zbrojeniowa była przyczepiona gwoździami do styropianu i dużą pacą wciśnięty w nią klej,

-         braku notatek z wykonania robót zanikających.

Jednocześnie oznajmił, iż ci którzy twierdzą, że prace zostały dobrze zrobione, to się ośmieszają.

Przewodnicząca RM stwierdziła, iż wysoka rada nie jest w stanie rozstrzygnąć tej sprawy, nie jest kompetentna podejmować jakiejkolwiek oceny. Nadmieniła, że trzeba być fachowcem aby wydać opinię w tej sprawie. Podzieliła także zdanie burmistrza, aby w tej kwestii zwrócić się, o ile są konkretne dowody, do stosownych instytucji.

Insp. Ryszard Gorzycki oznajmił, iż są co najmniej 3 technologie przyklejania styropianu do podłoża. Obecnie stosuje się technologię punktowego przyklejania styropianu do podłoża, ze względu na zmniejszenie wilgotności. Poinformował także, iż zgodnie z PN powinno się zużyć od 4 do 6 kg kleju na 1 m2 powierzchni.

Pan Ryszard Szewczyk zwrócił się z prośbą do radnych o zapoznanie z projektem inwestycyjnym.

Dyrektor SP w Skępem Maria Stankiewicz oznajmiła, iż także nie jest fachowcem budowlanym, ale z ramienia zarządcy obiektu pilnowała bardzo dokładnie przebieg prac. Powiedziała, że jest jej bardzo przykro za wypowiedziane słowa. Jej zdaniem, wykonawca robił prace  zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną. Realizowane prace były na bieżąco konsultowane z wykonawcą. Przyznała także, że technologia prac wykonywana przez wykonawcę była rzeczywiście odmienna od tej, którą przedstawiał P. Szewczyk. Powiedziała, iż jest zadowolona z wykonania robót. Jej zdaniem, obiekt robi wrażenie wizualne, a także spełnia efekt cieplny. Podziękowała radnym za okazaną pomoc przy realizacji inwestycji. Oznajmiła, iż jest jej przykro, że kolejna inwestycja szkolna w taki sposób się kończy (nawiązała do inwestycji wymiany okien). We własnym imieniu i władz samorządowych podziękowała wykonawcy za wykonania zadania.

Pan Ryszard Szewczyk zwrócił się z pytaniem do insp. Ryszarda Gorzyckiego: czy PN przewiduje wtapianie siatki zbrojeniowej w sposób, w jaki zrobił to wykonawca?

Insp. Ryszard Gorzycki nie chciał dalej polemizować w tej sprawie z P. Szewczykiem. Przypomniał zebranym, że wg teorii P. Szewczyka, wybudowana hala sportowa wymaga remontu i się zawali, co nie jest prawdą (wygłoszoną na zebraniu w remizie OSP Skępe). Oznajmił, iż działania P. Szewczyka podyktowane są tym, że „pcha się na jego miejsce”.

Przewodnicząca RM przerwała dalszą dyskusje i zakończyła debatę w tej sprawie. Zwróciła się do P. Szewczyka słowami, iż nie zamyka mu się drogi w rozstrzygnięciu tej sprawy, gdzie zainwestowane były pieniądze publiczne. Zasugerowała mu po raz kolejny, aby w tej sprawie – o ile ma dowody – zwrócił się do odpowiednich instytucji, celem jej rozstrzygnięcia, a o efektach zapoznał szanowną radę.

Wicestarosta lipnowski Piotr Wojciechowski poruszył następujące sprawy:

-         odnośnie przewozów kolejowych oznajmił, iż leży to w gestii Urzędu Marszałkowskiego, dzięki któremu w ogóle przewozy osobowe przywrócono. Zobowiązał się, że w kwestii przedstawionej przez radną Jadwigę Pawską podejmie stosowne starania;

-         poinformował o sytuacji MGKS „Błękitni” Skępe. Doprowadzono do zorganizowania przez kuratora klubu Izabelę Pączkowską dwóch zebrań sprawozdawczo wyborczych, lecz bez rezultatu. Nie dokonano na nich wyboru nowego zarządu klubu. W związku z tym, kurator klubu wystąpi do sądu z wnioskiem o jego rozwiązanie;

-         pozyskania przez powiat lipnowski środków, w kwocie 75.100 zł, w ramach realizowanego projektu aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zajęć z języków obcych i matematyki, a także na zakup środków audiowizualnych. Podziękował pracownikom samorządu powiatowego i kierownikom powiatowych jednostek oświatowych za zaangażowanie w pozyskaniu tych środków;

-         sytuacji szpitala powiatowego w Lipnie. Oznajmił, iż szpital na dzień dzisiejszy się bilansuje i nie ma żadnych zagrożeń degeneracji długu. Regulowane są na bieżąco zobowiązania wobec ZUS i wierzycieli szpitala. Jednakże nie oznacza to, że szpital nie będzie przekształcany (przypomniał o podjętej przez radę powiatu uchwale o powołaniu spółki). Obecnie procedura przekształcania szpitala została wstrzymana, ze względu na oczekiwanie wyjaśnień z prac parlamentarnych. Zwrócił się z prośbą do władz samorządu gminnego – rady i burmistrza – o zagwarantowanie środków (min. 20.000 zł) w przyszłorocznym budżecie gminy, z przeznaczeniem na funkcjonowanie szpitala. Jednocześnie poinformował o pozytywnym postrzeganiu, przez samorządy gminne w powiecie, zachodzących zmian w szpitalu powiatowym.

Sołtys sołectwa Łąkie Wiesław Miler podziękował w imieniu mieszkańców sołectwa za utwardzenie ok. 2,5 km drogi oraz za gruz.

Wystąpienie burmistrza:

Na wstępie burmistrz oznajmił, iż nie myślał, że w ogóle do tego wystąpienia dojdzie. Powiedział, że przeczuwa co się dzieje, lub co się będzie działo, gdzie wystąpienie P. Szewczyka było całkiem nieprzypadkowe, a jeśli to przypadek, to z góry wszystkich przeprosił.

Mówił, iż przez te 10 lat bycia burmistrzem, przeżywał chwile dobre, jak i złe i że jest zmuszony odnieść się do kilku kwestii. Jego zdaniem, jest pokłosie tego, co się może zdarzyć i chce tego uniknąć. Żeby było niedomówień, chciał wyrazić kilka swoich obaw, które mogą zaistnieć. Nie jest tajemnicą, że współpraca między mną a P. Przewodniczącą RM i Wiceprzewodniczącym RM była kiepska, albo nie było jej wcale - powiedział. Jego zdaniem, przez dwa lata kadencji była to prywatna wojna przeciwko Andrzejowi Gatyńskienu . Nawiązał do pierwszej sesji RM obecnej kadencji, kiedy Przewodnicząca RM powiedziała: „że bardzo żałuje, że został on burmistrzem”. Według niego, były to najbardziej uczciwe słowa przewodniczącej przez te dwa lata kadencji i które zostały wycięte (z nagrania video).

Burmistrz zarzucił przejęcie prawie wszystkich funkcji w radzie przez jedną grupę, oszukiwanie radnych (powiedział, iż może to udowodnić), próbę wymuszenia na nim oddania członka komisji konkursowej w sprawie wyboru dyrektora SP w Skępem i najgorsza sprawa, która go najbardziej dotknęła, to próba zastraszenia poprzez obniżenie mu płacy do minimum i złożenie wniosku do wojewody o rażącym naruszeniu przez niego prawa. Jego zdaniem , było to na tyle kiepskie, bo jeżeli zajrzeć do protokołu z obrad sesji, to można wywnioskować, kto właściwie ten wniosek złożył. Nie złożyła go Przewodnicząca RM, ani Wiceprzewodniczący RM, a złożyła go tylko grupa sześciu radnych. Z tego wynika, że tylko tych sześciu radnych walczyło z burmistrzem. Dalej zarzucił Przewodniczącej RM i Wiceprzewodniczącemu RM wprowadzanie w błąd i ośmieszanie radnych, a w szczególności to, w jakim świetle zostali postawieni radni: Pani Jadwiga Pawska i Pan Zbigniew Paradowski – najbardziej doświadczeni. Zaznaczył, że jego wypowiedź nie jest jakimś buntowaniem, a tylko przeciwstawieniem się, w celu uniknięcia dalszych spotkań z prokuraturą. Poinformował zebranych, iż w wyniku sprawdzania dokumentów, ujawnił brak niektórych – oryginalnych – załączników do protokołu obrad sesji, a mianowicie: projektu uchwały o obniżeniu mu pensji wraz z podpisami grupy radnych (jest projekt, ale bez podpisów radnych) i wniosku skierowanego do wojewody o rażącym naruszeniu przez niego prawa wraz z podpisami wnioskodawców. Przyznał także, że jego błędem było zawsze to, że schodził w cień, ale ile można było? Ma też swoje zdrowie i nie ma zamiaru ponownie wylądować w szpitalu – powiedział.

Burmistrz ponownie stwierdził, iż tak naprawdę współpracy z Przewodniczącą RM i Wiceprzewodniczącym RM nie było. Następnie nawiązał do wygranej sprawy w WSA (wyrok z dnia 27.10.2007 r.). Poprzez wygranie tej sprawy udowodnił, że miał rację, ale nie chwalił się tym – jak powiedział – „dla świętego spokoju”. Dalej mówiąc oznajmił, iż to co się działo, było „wielkim cyrkiem”. WSA nie pozostawił suchej nitki na autorach odrzucających wniosek P. Stankiewicz. Stwierdził, że dopiero po tym wyroku WSA nastąpiła jako taka poprawa – można było z Przewodniczącą RM rozmawiać. Ale – jego zdaniem – była to poprawa związana raczej z poczuciem się Przewodniczącej RM do winy.

Poinformował zebranych na sali obrad o powrocie rozprawy sądowej (piątek godz. 9.30)                z P. Kozłowską w sprawie przywrócenia jej na stanowisko dyrektora SP w Skępem. Jak stwierdził, wskazane okoliczności są nieprzypadkowe i dlatego zdecydował się o tym mówić. Powiedział, że skoro znów zaczynamy się bawić w sądy, to uważa za stosowne powiedzenie o wszystkim. Dlatego też postanowił zgłosić dwa wnioski, które radni zrealizują, lub też nie.

Pierwszy wniosek dotyczy P. Przewodniczącej RM Anny Smużewskiej, która – według niego – jest winna temu całemu zamieszaniu. Zaproponował, aby poniosła ona konsekwencje za swoje czyny. Mówił dalej – pełniąc funkcję przewodniczącej rady, powinna ona stać na straży porządku przestrzegania prawa, a nie wykorzystywania przewagi  liczebnej w radzie do prywatnych rozgrywek. Od doświadczonej radnej trzeba wymagać rozwagi i odpowiedzialności za słowa i czyny, bo tego wymaga stanowisko jakie pełni. Dlatego zaproponował, aby przez drugą połowę kadencji funkcję przewodniczącej rady pełniła właśnie P. Smużewska, niejako za karę, żeby dotarło do niej, że jest Przewodniczącą RM w Skępem, a nie przewodniczącą rady własnej prywaty, żeby mogła przez następne dwa lata przekonać jego i radnych, że potrafi rządzić i łączyć, a nie dzielić i burzyć – to pierwsza sugestia – oznajmił.

Jeszcze raz podkreślił, że P. Smużewska powinna być przewodniczącą dalej, ale bez prywaty, ośmieszania i oszukiwania tej szóstki radnych, którzy jej tak mocno zaufali. Zwrócił się do Przewodniczącej RM, że jeżeli ma trochę cywilnej odwagi, to powinna publicznie tę szóstkę radnych przeprosić – nie licząc P. Wiceprzewodniczącego RM Janusza Kozłowskiego.

Burmistrz dalej kontynuował swoją wypowiedź, zgłaszając drugą sugestię, co do Wiceprzewodniczącego RM Janusza Kozłowskiego. Zaproponował zmianę na tym stanowisku argumentując to tym, iż przez następne dwa lata kadencji będą wyjazdy, m.in. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i NFOŚiGW i chciałby w końcu z kimś pojechać, do którego ma pełne zaufanie i z którym nie musi ciągle walczyć.

Oznajmił, iż ma naprawdę dosyć tych różnych walk i niejasności. Praca burmistrza to nie jest łatwy chleb, zazdrości się pieniędzy ale nie widzi się z boku ile potrzeba nerw, zdrowia i tłumaczenia. Zwracając się do zebranych na sali powiedział: dziś mieliście państwo przykład, gdzie każdy miał prawo kalkulować swój własny interes, a on musi myśleć o wszystkich, czy mu się to podoba, czy też nie i taka jest jego rola.

Zaznaczył, że to co zrobią radni, to ich wyłączna sprawa. Dotyczy to głównie P. Kozłowskiego, gdyż nie wierzy w to, że sam złoży rezygnację ze stanowiska wiceprzewodniczącego rady. Oznajmił, że uszanuje każdą wolę radnych tym bardziej, że jeżeli dał sobie radę przez pierwsze dwa lata kadencji, to i da radę przez następne dwa lata. Szczególnie zwrócił się do radnych, którzy przez te pierwsze dwa lata kadencji go nie popierali. Żeby przekonali się, że nie oszukuje, tylko ciężko walczy o środki finansowe. Zaapelował do radnych o przemyślenie tego, co powiedział, do czego czuł się zobowiązany.

Burmistrz na zakończenie swojej wypowiedzi, ponownie nawiązał do czekającej go rozprawy sądowej z P. Kozłowską mówiąc, że znów zaczną się „brudy”, które on i jego rodzina najbardziej odczują na własnej skórze. Życzył sobie i wszystkim zakopanie tych wszystkich „brudów”.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska oznajmiła, iż jest ogromnie zaskoczona wypowiedzią burmistrza. Stwierdziła, ze w jej ocenie praca z radą układa się bardzo dobrze. Zwracając się do obecnych na sali powiedziała, że państwo – mieszkańcy gminy – obserwują pracę radnych, gdzie wyważane jest każde słowo i podejmowane są starania robienia jak najwięcej na rzecz społeczeństwa.

Przewodnicząca RM oznajmiła, iż nikogo nie oszukała, a jeśli ktoś uważa, że go oszukała, to poprosiła aby jej to powiedział prosto w oczy.

Zwracając się do burmistrza powiedziała, że nie rozumie, dlaczego wypowiada się za radę.

Przewodnicząca RM wyraziła swoje zaskoczenie tym, że burmistrz stawia wnioski zważywszy na to, że wyboru na radnego dokonało społeczeństwo, dając tym samym mandat zaufania. Natomiast wyboru na stanowisko przewodniczącego jak i wiceprzewodniczącego rady dokonali koledzy i koleżanki radni i od nich właśnie oczekuje wypowiedzi – oznajmiła. Dlatego też nie wie – stwierdziła – jakim prawem burmistrz uzurpował  sobie prawo tej oceny.

W jej odczuciu – mówiła dalej – stara się pracować jak najlepiej potrafi z burmistrzem, skarbnikiem, sekretarzem, jak i innymi kierownikami jednostek. Przyznała, że miała odmienne zdanie, przysługujące każdemu człowiekowi, odnośnie przeprowadzonego konkursu na dyrektora SP w Skępem, opierając się przy tym o decyzje wojewody i kuratorium, które jednoznacznie określały swoje stanowisko. Natomiast, jeśli sądy dowiodły inaczej, to nic innego jej nie pozostało, jak uznać i uszanować ich wolę. Dlatego też przeszła do porządku dziennego i współpracy z burmistrzem, czego dowodem jest ostatni wspólny wyjazd do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad                           w Bydgoszczy.

Oznajmiła, iż dalej podpisuje pisma działające w kierunku dobra społecznego i w imieniu samorządu.

Dlatego też wyraziła swoje zaskoczenie wystąpieniem burmistrza. To, że została wznowiona rozprawa sądowa P. Kozłowskiej, nie powinno być powodem, żeby „tutaj wylewać jakieś wiadro pomyj” w jej kierunku i powiedziała, że czuje się trochę urażona wystąpieniem burmistrza.

Kończąc swą wypowiedź powiedziała, że sala obrad nie jest miejscem na prywatne rozgrywki i zaapelowała do radnych, że jeżeli czują coś nie w porządku, to bardzo serdecznie prosi aby jej o tym mówić – prosto i wyraźnie.

Tam, gdzie ma inne zdanie, to się wypowiada, ale to nie znaczy, że nie szanuje większości, gdyż na tym polega demokracja – oznajmiła Przewodnicząca RM.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski ustosunkował się do wypowiedzi burmistrza. Po pierwsze powiedział, iż trudno jest mu odnieść się do „steku bzdur i pomyj, które burmistrz wylał na niego, czy też na Przewodniczącą RM”. Odnośnie składanych wniosków personalnych przez burmistrza oznajmił, iż nie należy to do jego kompetencji.

Nawiązał do poprzedniej kadencji rady i przypomniał zebranym na sali, jak jego żona – Jolanta Kozłowska – przeżywała odwołanie z pełnionej funkcji wiceprzewodniczącej rady, gdzie na jej miejsce, burmistrz mając większość w radzie, wsadził swojego kolesia.

Po drugie powiedział, że jego żona ma pełne prawo do szukania sprawiedliwości w sądach, bo takie jest prawo każdego obywatela i zwrócił się do burmistrza słowami: „iż nie wie czemu, za przeproszeniem, się pan indyczy!”.

Po trzecie oznajmił, iż będąc wiceprzewodniczącym rady zastępuje przewodniczącą w razie jej nieobecności i uważa, że ze swych obowiązków wywiązuje się dobrze, natomiast uwagi zgłaszane przez burmistrza w tej kwestii są nie na miejscu.

Odnosząc się do obowiązków – o których tak dużo mówił burmistrz – nawiązał do obrad pierwszej sesji budżetowej obecnej kadencji, kiedy to nieobecny był burmistrz. Przypomniał, iż wówczas radni słyszeli od ludzi: „że chłopa wynieśli nieprzytomnego rano z urzędu”. Jednocześnie zwrócił się do burmistrza z pytaniem, czy ten fakt pamięta?

Pan Szewczyk powiedział, że jeżeli kogoś na tej sali obraził, to przeprasza. Oznajmił, iż przyszedł do burmistrza z dobrej woli, aby zwołał komisję, kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru, w celu dokonania ustaleń, czy zostały popełnione błędy, czy też nie. Przy tym nie szuka on żadnej zemsty na nikim, nie szuka żadnych stanowisk, gdyż jest na emeryturze i sobie nie narzeka, pod nikim nie kopie dołków, tylko mówi publicznie i jest zdziwiony jakąkolwiek obrazą. Oznajmił także, że efekty tego, czy zostało to dobrze zrobione, będzie można niedługo oglądać (dotyczy inwestycji termomodernizacji budynku SP w Skępem).

Przewodnicząca RM nawiązała do obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Skępem obecnej kadencji, kiedy to powiedziała, że chce współpracować. Oznajmiła, iż współpracowała przez dwa lata, w jednym miejscu mając inne zdanie i dalej chce współpracować dla dobra społeczeństwa.

Ustosunkowała się do uchwalonych stawek podatkowych i opłat na 2009 rok. Podkreśliła, iż ich wzrost jest ściśle związany z opracowywaniem projektu budżetu, gdyż musi się on bilansować zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Jest to powinnością rady –oznajmiła. Na uwagę zasługuje fakt, że rada nie obniżyła podatków, lecz ogólnie je podwyższyła, choć nie w takim stopniu jak proponowano, co jest z korzyścią dla społeczeństwa.

Podziękowała koleżankom i kolegom radnym za poświęcanie dużo czasu na rzecz prac społecznych, za przeznaczanie części diet dla dobra społecznego.

Pkt 15

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.Protokolant

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Zbigniew Małkiewicz

mgr inż. Anna Smużewska