UCHWAŁA  Nr XXIV/ 162/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  5 grudnia 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

 

          

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXII/144/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  § 1. otrzymuje brzmienie: 

    „§ 1. Rada Miejska w Skępem postanawia zaciągnąć pożyczkę długoterminową
w wysokości 221.200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Termomodernizacja stropodachu i elewacji SP w Skępem”

 

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4. Ustala się okresy spłat pożyczki w następujących wysokościach w latach:

 

2009   -   36.867 zł                                2012   -   36.867 zł                               

2010   -   36.867 zł                                2013   -   36.867 zł                               

2011   -   36.867 zł                                2014   -   36.865 zł”.                              

 

 

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska