UCHWAŁA Nr XXIV/164/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 5 grudnia 2008

 

 

w sprawie: przystąpienia Gminy Skępe do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art.15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U Nr 64, poz.427. ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Gmina Skępe przystępuje w charakterze członka zwyczajnego do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe” z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą i zobowiązuje się do wypełniania obowiązków członka zwyczajnego zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

 

§ 2. Rada Miejska upoważnia do reprezentowania w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region

 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr XXI/136/2008 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska