UCHWAŁA Nr XXIV/165 /2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 5 grudnia 2008 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe na terenie położonym w mieście Skępe

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087;zm. z 2006 r. Nr 45,poz.319, Nr 225, poz.1635; zm. z 2007 r. Nr 127, poz.880; zm. z 2008 r. Dz.U. Nr 199, poz.1227 i Dz.U. Nr 201, poz. 1237) oraz w związku z Uchwałą nr XXVII/187/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku Rady Miejskiej w Skępem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe na terenie położonym w mieście Skępe

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

CZĘŚĆ I

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w mieście Skępe, zwany dalej planem, zgodnie z uchwałą nr
XXVII/187/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku. Granica obszaru objętego planem pokazana została na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

1.       Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

2.       Integralną częścią planu są:

1)            rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)       wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wskazany na załączniku nr 1 do uchwały;

3)       rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

4)       rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

 

3.       Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe, uchwalonym Uchwałą nr XXXII/227/2006 Rady Miejskiej w Skępem, z dnia 25 października 2006 r.

 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1)       adaptacji – należy przez to rozumieć przebudowę pomieszczeń lub budowli w celu przystosowania ich do potrzeb innych niż dotąd funkcji użytkowych, przy zachowaniu wszelkich walorów stylowych istniejącego obiektu;

2)       drobnych formach architektury - należy przez to rozumieć wszelkie elementy zagospodarowania terenu nie będące budowlami, takie jak murki oporowe, schody terenowe, rampy, pochylnie, siedziska, piaskownice, fontanny oraz inne urządzenia terenowe;

3)       minimalnej wielkości działki budowlanej – należy przez to rozumieć minimalną powierzchnię nowo tworzonej działki pod zabudowę;

4)       modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnianie i przystosowywanie do współczesnych wymogów użytkowych poprzez wymianę elementów budowli i jej wyposażenia;

5)       nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren, dopuszcza się wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganków, daszków, wykuszy, balkonów itp., przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż

6)       obiektach małej gastronomii – należy przez to rozumieć obiekty usług żywienia zbiorowego, kawiarnie z salą konsumpcji do 30 osób, posiadające nie więcej niż
5 osób obsługi;

7)       obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;

8)       powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zewnętrznego obrysu kondygnacji przyziemia budynków znajdujących się na działce budowlanej;

9)       przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

10)   przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja na danym terenie wynika
z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej, i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi;

11)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmuje więcej niż 50% powierzchni terenu;

12)   przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym oraz stanowi uzupełnienie i wzbogacenie terenu, nie dominując przestrzennie i użytkowo nad przeznaczeniem podstawowym.

13)   rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia planu przedstawione graficznie na mapie w skali,  stanowiące załącznik  do niniejszej uchwały;

14)   obszarze ograniczonego użytkowania -  należy przez to rozumieć obszar wyznaczony przepisami odrębnymi i powodujący ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;

15)   strefie technicznej – należy przez to rozumieć strefę ograniczonych możliwości zagospodarowania terenu wokół sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

16)   tablicy reklamowej i nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć tymczasowe obiekty wolnostojące bądź połączone z obiektami przeznaczenia podstawowego, zawierające informacje graficzne lub tekstowe o wartościach  różnych towarów i usług, oraz możliwościach ich nabycia;

17)   terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

18)   urządzeniach pomocniczych - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także oznaczenia służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie;

19)   usługach lub obiektach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach i urządzenia służące uzupełnieniu bądź wzbogaceniu funkcji dominującej na obszarze planu, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

20)   zabudowie wielorodzinnej o niskiej intensywności – należy przez to rozumieć budynki gabarytowo zbliżone do zabudowy jednorodzinnej i zawierające nie więcej niż cztery odrębne lokale mieszkalne;

 

§ 3. Plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania, określone symbolami literowo-cyfrowymi;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego z określeniem nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;

4)      zasady kształtowania przestrzeni publicznych z określeniem lokalizacji obiektów małej architektury i nośników reklamowych;

5)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
z uwzględnieniem:

a)        linii zabudowy,

b)   wielkości powierzchni zabudowy,

c)   gabarytów i wysokości obiektu,

d)   geometrii dachu;

6)   zasady i warunki  podziału nieruchomości z określeniem parametrów uzyskanych działek (tj. powierzchni, geometrii i obsługi komunikacyjnej);

7)   zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej wraz
z ich parametrami oraz klasyfikacją dróg i innych szlaków komunikacji;

8)            tereny niezbędne do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

9)   stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

10)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
z określeniem nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

 

§ 4. 1. Rysunek planu w skali 1:2000 (załącznik graficzny nr 1 do uchwały) obowiązuje
w zakresie:

1)       granic terenu objętego ustaleniami planu;

2)       linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania;

3)       nieprzekraczalnych linii zabudowy 

4)       podstawowego przeznaczenia i zagospodarowania terenów;

5)       przebiegu dróg publicznych i ich klas, oraz w zakresie funkcjonowania układu komunikacyjnego;

6)       planowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

7)       obszarów ograniczonego użytkowania:

a)       strefy zakazu lokalizowania obiektów budowlanych (na podstawie przepisów  odrębnych),

b)       „Obszaru Chronionego Krajobrazu – Jeziora Skępskie”,

c)       strefa uciążliwości od projektowanej oczyszczalni ścieków typu mechaniczno–biologicznego (zlokalizowanej poza obszarem planu).

 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu posiadają charakter informacyjny.

 

§ 5. Ustala się następujące symbole określające w planie podstawowe przeznaczenia
i zagospodarowania terenów:

 

MN                   – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

MN/U   – tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

ZN                    – tereny zieleni naturalnej;

KDL                 – drogi lokalne

KDD                 – drogi dojazdowe;

§ 6. Na terenie objętym planem ustala się:

jako tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych:

a)       tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL, KDD, jako nowe
i istniejące ulice publiczne, wymagające przebudowy i dostosowania do parametrów określonych w przepisach odrębnych i niniejszej uchwale;

 

§ 7.  W zakresie kształtowania ładu przestrzennego i zagospodarowania terenów ustala się:

 

1)   zakaz lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych w ramach przestrzeni publicznych i na terenach zieleni;

2)            zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych na urządzeniach infrastruktury technicznej;

3)   budynki, drobne formy architektury, ogrodzenia lokalizowane w pasach terenów przylegających do dróg wyznaczonych w planie nie mogą być w swych formach podporządkowane wyłącznie wymogom technologicznym, ale muszą podlegać zasadom kompozycji uwzględniającym powiązanie z krajobrazem, projektowaną zielenią, możliwością wglądu we wnętrze terenu;

4)       ustala się stosowanie ujednoliconych materiałowo i kolorystycznie nawierzchni utwardzonych, z uwzględnieniem wymogów technologicznych;

5)       maksymalna powierzchnia użytkowa przeznaczenia uzupełniającego – 30% powierzchni użytkowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w granicach danej działki netto;

6)       maksymalna powierzchnia zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - 30% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w granicach danej działki netto;

7)       obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli plan nie określa nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznacza się ją na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

8)       na obszarze planu zakazuje się lokalizowania działalności związanej
z  wielkoprzemysłowym chowem, hodowlą i ubojem zwierząt;

9)       zakazuje się na obszarze objętym Planem lokalizowania obiektów handlu wielkopowierzchniowego (o gabarytach określonych w przepisach odrębnych);

10)   na terenach publicznie dostępnych ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w decyzjach administracyjnych dotyczących obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu;

11)   na całym obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów o wysokości równej
i większej niż 50m nad poziom terenu;

§ 8. Ustala się następujące ogólne zasady związane z podziałem nieruchomości na odrębne działki budowlane:

1)       dla terenów oznaczonych odpowiednim symbolem, szczegółowe zasady podziału nieruchomości na odrębne działki budowlane w przepisach szczegółowych;

2)       przeprowadzony podział nie może ograniczać prawidłowego zagospodarowania działek   sąsiadujących – zgodnie z funkcjami i warunkami zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi;

3)       podział poszczególnych terenów funkcjonalnych na działki budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem niezbędnych terenów dla realizacji obiektów obsługi technicznej;

4)       wydzielone działki geodezyjne nie mogą tracić wartości użytkowych oraz muszą mieć zapewniony dojazd do dróg publicznych i dostęp do infrastruktury technicznej;

5)       zakaz realizacji zabudowy bez uprzedniego zapewnienia dojazdu do wydzielonej działki budowlanej;

6)       za dostęp do drogi publicznej uważa się takie ukształtowanie działki budowlanej, które umożliwia prawidłowy wjazd na działkę budowlaną z terenów oznaczonych symbolem terenu  KDL, KDD lub sięgaczy dojazdowych;

7)       dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy (zgodnie z dotychczasowym  obowiązującym przeznaczeniem terenu) na działkach istniejących w dniu uchwalenia planu, o ile posiada ona wymiary umożliwiające sytuowanie budynków zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi;

 

 

§ 9. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się :

 

1)   W przypadku odkrycia na obszarze planu, w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, należy wstrzymać prace i zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren powinien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych.

 

§ 10. W zakresie zasad dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi, ustala się:

 

1) na obszarze Planu brak jest terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania ustala się pokrycie terenu  zasięgiem sygnałów dźwiękowych syren alarmowych działających
w gminnym systemie wykrywania i alarmowania;

3) teren objęty planem znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skępskie” ze wszystkimi konsekwencjami jego ochrony, ustalonymi na podstawie przepisów odrębnych (Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu);

4)   w zakresie ochrony środowiska i przyrody zakazuje się :

a)   lokalizacji obiektów potencjalnie uciążliwych dla wód podziemnych;

b)   rolniczego wykorzystania ścieków,

c)   lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych;

d)   lokalizowania mogilników środków ochrony roślin i lokalizowania mogilników zwierząt,

e)   lokalizowania  magazynów substancji chemicznych;

f)         lokalizowania obiektów uciążliwych , z wyjątkiem takich, których lokalizacja okaże się niezbędna do obsługi funkcji podstawowych na tym terenie, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddziaływania na środowisko sporządzonej w trybie obowiązujących przepisów.

5)   w przypadku lokalizacji obiektów, których działalność wiąże się z produkcją ścieków mogących stanowić zagrożenie dla środowiska, ustala się wykonanie urządzeń oczyszczających tego typu ścieki i zapewniających bezpieczeństwo środowisku naturalnemu, na terenie działki inwestycyjnej, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach;

6)  ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych, określonych w przepisach szczególnych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze, gleby, wody powierzchniowe i podziemne;

7) ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie emisji hałasu,wibracji i  promieniowania elektromagnetycznego określonych przepisami odrębnymi;

8)   dopuszczalny poziom hałasu dla terenów objętych planem ustala się na podstawie przepisów odrębnych;

9)       w projektach budowlanych obiektów nakazuje się stosowanie nowoczesnych, dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznie umożliwiających eliminowanie
niekorzystnego oddziaływania inwestycji na środowisko, zapewniające ograniczenie uciążliwości do granic władania poszczególnych inwestycji.

10)   wyznacza się strefę uciążliwości od projektowanej oczyszczalni ścieków, określoną na rysunku planu i znajdującą się w pasie 300 m od linii rozgraniczających terenu oczyszczalni ścieków (znajdującej się poza obszarem planu),

11)   wyznacza się strefę wolną od zabudowy w pasie 100m od linii brzegowej rzeki Czernicy.

 

 

Rozdział 2
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 

§ 11. W zakresie lokalizacji urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej:

1)   plan ustala budowę urządzeń inżynieryjnych w liniach rozgraniczających ulic, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w uzgodnieniu z odpowiednim zarządcą ulicy
i w oparciu o przepisy odrębne;

2)   zakaz lokalizacji sieci infrastruktury podziemnej pod jezdnią, za wyjątkiem przypadków szczególnych, kiedy zabudowa lub szerokość linii rozgraniczających ulicy uniemożliwia inną lokalizację, w uzgodnieniu z zarządcą ulicy;

3)  plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi
w liniach rozgraniczających ulic, na terenach działek do nich przyległych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym operatorem podsystemu i uzyskania służebności terenu od właściciela lub użytkownika nieruchomości gruntowej;

4)   plan dopuszcza rozbudowę a także remont, modernizację oraz przełożenie
(w uzasadnionych przypadkach) istniejących sieci uzbrojenia przeznaczonego do bezpośredniej obsługi inżynieryjnej obszaru planu na warunkach właściwego operatora podsystemu  i bez zmiany planu;

5)   trasy dla projektowanych sieci należy projektować w liniach rozgraniczających ulic lub ciągów o utwardzonej nawierzchni, o uregulowanym stanie prawnym
i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych;

6)   utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających dróg dla istniejących, remontowanych, przebudowywanych i nowo-realizowanych sieci infrastruktury technicznej: wodociągu rozbiorczego, gazociągu rozbiorczego, kabli elektroenergetycznych, kanalizacji telefonicznej – poza jezdniami, oraz kanalizacji sanitarnej – pod jezdniami.

 

§ 12.W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)   zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu komunalnego;

2)   zakaz budowy nowych ujęć wody podziemnej w obszarze planu przeznaczonych dla zaopatrzenia w wodę ludności;

3)  zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

 

§ 13.W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1)   skanalizowanie przez miejski system kanalizacji rozdzielczej;

2)   odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru planu do zlewni istniejącego  układu kanalizacyjnego;

3)       do czasu budowy układów kanalizacji zbiorczej na terenach planowanych do objęcia obsługą kanalizacyjną oraz na stałe na pozostałych terenach ustala się budowę
i eksploatację szamb szczelnych oraz atestowanych zbiorników na ścieki
z koniecznością wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni; 

4)       ustala się, po doprowadzeniu kanalizacji, obowiązek przyłączenia do niej;

5)       dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 200m od linii brzegowej rzeki Czernicy;

6)       zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

7)       zakaz stosowania betonowych zbiorników na ścieki przy nowo budowanych budynkach, w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;

8)       zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej;

 

§ 14.W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

1)       obowiązek odprowadzania wód deszczowych zgodnie ze stanem prawnym i na zasadach określonych w przepisach  odrębnych;

 

§ 15.W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1)       realizację sieci gazowej w obszarze planu na zasadach określonych w przepisach   odrębnych;

2)       zaopatrzenie odbiorców gazu w obszarze planu w gaz bezprzewodowy a docelowo w gaz ziemny wysokometanowy na zasadach określonych przez dostawcę gazu;

3)       zasady zagospodarowania terenu w sąsiedztwie sieci gazowej, w tym odległości podstawowe od obrysów obiektów terenowych, ustala się na podstawie przepisów odrębnych.

 

§ 16.W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1)       dla budynków mieszkalnych i obiektów usługowych realizację własnych kotłowni,
o ile spełniają wymogi ochrony środowiska;

2)       zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę urządzeń grzewczych w celu zastosowania paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń;

3)       w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i indywidualnych gospodarstwach, należy stosować systemy grzewcze preferujące paliwa ekologiczne;

4)       dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne
i pompy ciepła) oraz innych nośników energii, w tym elektrycznej.

.          

 

 

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

 

1)       pełne pokrycie potrzeb z miejskiej sieci średniego i niskiego napięcia;

2)       istniejące napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne należy adaptować do nowego zagospodarowania terenu;

3)       zasilanie obszaru planu z napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn i rozbudowę tej sieci;

4)       rozbudowę systemu wyłącznie z zastosowaniem linii kablowych;

5)       przyłączenie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie na podstawie przepisów odrębnych;

 

§ 18. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1)       obsługę telekomunikacyjną obszaru objętego planem przez centrale operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne;

2)       zakaz lokalizowania nowych masztów technicznych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej w obszarze planu;

3)       przy opracowywaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną podziemną i nadziemną, od której należy zachować odległości określone w przepisach odrębnych;

4)       wszystkie kolizje z istniejącą siecią należy przebudować poza pas planowanej zabudowy lub dostosować, przestrzegając obowiązujących norm, do nowych warunków zabudowy;

5)       realizację nowych sieci telekomunikacyjnych jako kablowych i sukcesywną przebudowę istniejących sieci napowietrznych na kablowe;

 

§ 19. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1)       usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w systemie obsługi zorganizowanym przez gminę;

2)       usuwanie odpadów z obiektów usługowych w systemie obsługi zorganizowanym przez wytwórców tych odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3)       wprowadzanie pojemników na odpady na poszczególnych działkach;

4)       ustala się obowiązek segregacji odpadów w granicach własności.

 

§ 20.  Za zgodne z planem uznaje się przebiegi sieci infrastruktury technicznej nie uwidocznione na rysunku planu lecz związane z uzasadnionymi potrzebami obsługi terenów objętych planem lub terenów przyległych.

 

 

Rozdział 3
Ustalenia ogólne dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

 

§21. Ustala się adaptację i modernizację istniejących oraz budowę nowych dróg publicznych.

 

§22. Ustala się obowiązek realizacji nawierzchni utwardzonych dla dróg publicznych, znajdujących się w obszarze planu.

 

 

§23. Parkingi:

1) potrzeby parkingowe dla istniejących, rozbudowywanych i projektowanych obiektów należy  realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej, w ilości nie mniejszej niż wynikającej z następujących wskaźników:

a)   dla funkcji usługowych i handlowych oraz wszelkiej działalności komercyjnej –
30 miejsc postojowych/1000m2 p.uż,

b)   dla mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego o niskiej intensywności – min. 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny.

2) dopuszcza się realizację parkingów ogólnodostępnych w pasach drogowych, na terenach oznaczonych symbolami: KDL i KDD, na warunkach określonych
w przepisach odrębnych.

 

§24.  Podstawowy układ komunikacyjny tworzą ulice następujących klas technicznych:

1)       lokalne – oznaczone symbolem KDL,

2)   dojazdowe – oznaczone symbolem KDD,

 

§25. Jako uzupełniającą sieć dostępu komunikacyjnego do poszczególnych działek ustala się realizację siegaczy dojazdowych, wyznaczonych na rysunku planu.

 

§26. Zakazuje się realizacji urządzeń dla obsługi i prowadzenia komunikacji autobusowej na  terenach dróg publicznych projektowanych oznaczonych symbolami: 01KDL i 02KDD.

 

§27. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnych, niezbędnych dla obsługi terenu.

 

§28.   Na terenach oznaczonych symbolami KDL, KDD zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli, obiektów budowlanych z wyjątkiem związanych z przeznaczeniem terenu, urządzeniami miejskiej infrastruktury technicznej, z funkcją drogi oraz urządzeniami pomocniczymi związanymi z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego.

 

§29. Rozwiązania wynikające z etapowej realizacji układu komunikacyjnego (ulic, ścieżek rowerowych) i różniące się od rozwiązań docelowych uznaje się za tymczasowe.

 

§30.   Ustala się realizację ciągów infrastruktury oraz odcinków przyłączy zgodnie
z obowiązującymi przepisami i w oparciu o warunki zarządcy ulicy.

 

§31.   Dla terenów oznaczonych symbolem KDL (postulowanych dróg gminnych) ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)       szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 6.0 m;

2)       szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 12.0m;

3)       drogi powinny być wyposażone w chodniki (co najmniej jednostronne);

 

§32.   Dla terenów oznaczonych symbolem KDD (postulowanych dróg gminnych) ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)            szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 5.0 m;

2)  szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 10.0m;

3)  drogi powinny być wyposażone w chodniki (co najmniej jednostronne);

 

§33.  Ustalenia w zakresie sięgaczy dojazdowych, realizowanych na terenach:

1)  minimalna szerokość w liniach rozgraniczających sięgacza dojazdowego o długości do   50 m wynosi 6,0 m, minimalna szerokość sięgacza o długości od 51 m do 100 m wynosi 7,0 m;

2)   zakazuje się realizacji sięgaczy dłuższych niż 100m;

 

§34.   Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDL, KDD zakazuje się dokonywać jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie
z liniami rozgraniczającymi, stanowiącymi ustalenia planu.

 

 

 

CZĘŚĆ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 

 

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

 

 

§ 35. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MN/U (o pow. ± 0,12ha)  ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)       tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)       tereny usług (charakter usług nie może stwarzać uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej);

3)       dopuszcza się na terenie usług lokalizację funkcji mieszkaniowej dla właściciela lub osoby zarządzającej terenem, w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego;

4)       jako przeznaczenie uzupełniające ustala się usługi zdrowia, obiekty małej gastronomii i obsługi turystyki (wypożyczalnie rowerów itp.);

5)       dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych;

6)       zakazuje się lokalizacji na terenie obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko takich jak: zakłady lakiernicze, warsztaty napraw samochodów, zakłady stolarskie, itp.(z wyłączeniem infrastruktury komunikacyjnej).

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)   elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)   nie ustala się.

2)   elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)       na każdej działce o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego wolnostojącego,

b)       ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,00 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,5m wzdłuż dróg, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt,

c)       w ramach zagospodarowania terenu każdej działki budowlanej, drobne formy architektury, nośniki reklamowe i informacyjne, tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, ogrodzenia, należy projektować według jednolitego projektu architektonicznego przy zastosowaniu elementów ujednoliconych kolorystycznie
i materiałowo i posiadających te same lub zbliżone cechy kompozycji;

d)       budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię  dachów, formę i wystrój elewacji,

3)   elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)   nie ustala się.

4)   zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)       nakaz lokalizacji ogrodzeń frontowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych wyznaczonych planem,

b)       zakaz realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

c)       zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel,

d)       zakazuje się stosowania agresywnych odcieni różu, fioletu, błękitu, zieleni i żółci w kolorystyce elewacji, dachów oraz drobnych form architektury, ustala się stosowanie kolorystyki stonowanej i wkomponowanej w krajobraz,

e)       zakazuje się stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.,

f)         ustala się umieszczanie reklam i informacji o usługach dostępnych na terenie w formie tabliczek o powierzchni do 0,7m2, umocowanych do ogrodzenia, bez wykraczania poza jego wysokość,

g)       dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach pod warunkiem, że zajmowana przez nie powierzchnia nie przekroczy 5% powierzchni danej elewacji i będzie spójną kompozycją plastyczną.

h)       dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych, nie przekraczających powierzchni 2m2 i wysokości konstrukcji do 3m.

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)   ustala się zgodnie z  §10;

2)   ustala się, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością usługową na tych terenach muszą się zamknąć w granicach władania działką przez inwestora.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)   ustala się zgodnie z  §9;

2)   obiekty i tereny chronione.

a)   nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)   linie zabudowy;

a)   ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających dróg publicznych.

b)   ustala się lokalizację zabudowy w odległości minimum 4m od granicy z działką sąsiednią,

c)   ustala się zgodnie z §7, pkt 7.

2)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)   nie więcej niż 40%.

3)   powierzchnia biologicznie czynna;

a)   nie mniej niż 50%.

4)   gabaryty zabudowy;

a)   ustala się wysokość budynków mieszkalnych do 10m i nie więcej niż 7-8 m do krawędzi najwyżej położonego gzymsu.

b)   ustala się wysokość wolnostojących budynków usługowo-handlowych, budynków gospodarczych i garażowych do 5m.

5)   geometria dachu.

a)   dachy wielospadowe i kombinacje tych dachów, o spadku do 45o. 

b)   ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

 

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)       ustala się podział terenu na działki budowlane zgodnie z ustaleniami  §8;

2)   wielkość powierzchni działki;

a)       dla funkcji mieszkaniowej o symbolu MN ustala się minimalną powierzchnię działek równą 1000 m2,

b)       dla funkcji usługowej o symbolu U ustala się minimalną powierzchnię działek równą 500 m2,

c)       dla funkcji mieszkaniowej o symbolu MN ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 23mb,

d)       dla funkcji usługowej o symbolu U ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 18mb.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

 1)  teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z drogi publicznej 01KDL.

 

 

§ 36. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MN (o pow. ± 1,26ha)  ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)       jako przeznaczenie uzupełniające ustala się zabudowę wielorodzinną o niskiej intensywności;

3)       dopuszcza się lokalizację usług i handlu o znaczeniu lokalnym tylko w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego (charakter usług nie może stwarzać uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej);

4)       dopuszcza się lokalizację obiektów turystyki czasowej i pobytowej, jak pensjonaty, oraz obiektów rekreacji indywidualnej;

5)       dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych.

6)       zakazuje się lokalizacji na terenie obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko takich jak: zakłady lakiernicze, warsztaty napraw samochodów, zakłady stolarskie itp.(z wyłączeniem infrastruktury komunikacyjnej).

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)   elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)   nie ustala się.

2)   elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)       na każdej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego wolnostojącego,

b)       ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,00 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,5m wzdłuż dróg publicznych, co najmniej
w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt,

c)       w ramach zagospodarowania terenu każdej działki budowlanej, drobne formy architektury, nośniki reklamowe i informacyjne, tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, ogrodzenia, należy projektować według jednolitego projektu architektonicznego przy zastosowaniu elementów ujednoliconych kolorystycznie
i materiałowo i posiadających te same lub zbliżone cechy kompozycji,

d)       budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię  dachów, formę i wystrój elewacji,

3)   elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)   nie ustala się.

4)   zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)       nakaz lokalizacji ogrodzeń frontowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych i sięgaczy wyznaczonych planem,

b)       zakaz realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

c)       zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel,

d)       zakazuje się stosowania agresywnych odcieni różu, fioletu, błękitu, zieleni i żółci w kolorystyce elewacji, dachów oraz drobnych form architektury. Ustala się stosowanie kolorystyki stonowanej i wkomponowanej w krajobraz,

e)       zakazuje się stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.,

f)         ustala się umieszczanie reklam i informacji o usługach dostępnych na terenie
w formie tabliczek o powierzchni do 0,7m2, umocowanych do ogrodzenia, bez wykraczania poza jego wysokość,

g)       dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach tylko w pasie terenu pomiędzy linią zabudowy a liniami rozgraniczającymi drogę publiczną 02KDD pod warunkiem, że zajmowana przez nie powierzchnia nie przekroczy 5% powierzchni danej elewacji i będzie spójną kompozycją plastyczną,

h)       zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)       ustala się zgodnie z  §10.

2)       ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych i parkingów w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Czernicy, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

3)       w strefie wolnej od zabudowy dopuszcza się lokalizację boisk, placów zabaw, terenowych urządzeń sportowych oraz drobnych form architektury,

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)   ustala się zgodnie z  §9;

2)   obiekty i tereny chronione.

a)   nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)   linie zabudowy;

a)   ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających dróg publicznych, oraz w odległości 4m od linii rozgraniczających sięgaczy dojazdowych,

b)   ustala się lokalizację zabudowy w odległości minimum 4m od granicy z działką sąsiednią,

c)   ustala się zgodnie z §7, pkt. 7.

2)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)   nie więcej niż 40%.

3)   powierzchnia biologicznie czynna;

a)   nie mniej niż 50%.

4)   gabaryty zabudowy;

a)   ustala się wysokość budynków mieszkalnych, obiektów turystyki i zabudowy pensjonatowej do 10m i nie więcej niż 7-8 m do krawędzi najwyżej położonego gzymsu.

b)       ustala się wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych oraz obiektów rekreacji indywidualnej do 5m.

5)   geometria dachu.

a)   dachy wielospadowe oraz kombinacje tych dachów, o spadku do 45o. 

c)       ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

d)       dopuszcza się dachy płaskie.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)       ustala się podział terenu na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu
i ustaleniami  §8;

2)   wielkość powierzchni działki;

a)       ustala się minimalną powierzchnię działek równą 1000 m2,

b)       ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 23mb,

c)       w przypadku działek dostępnych z sięgaczy dojazdowych, wydzielonych na terenie, dopuszcza się zmniejszenie szerokości frontu działki do10m.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)       teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z drogi publicznej 02KDD oraz z sięgaczy dojazdowych.

2)       ustala się wydzielenie sięgaczy dojazdowych nie będących drogami publicznymi zgodnie z rysunkiem planu i zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

3)       ustala się realizację przebiegu sięgaczy w zależności od potrzeb inwestorów
i wtórnych podziałów terenów na działki budowlane.

 

 

§ 37. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.ZN (o pow. ± 0,64ha)  ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)       tereny zieleni naturalnej bez prawa zabudowy;

2)       dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z gospodarką wodną.

3)       dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i pieszych wyposażonych w niezbędną infrastrukturę oraz drobnych form architektury;

4)       zakaz lokalizowania pól namiotowych i obiektów rekreacji indywidualnej;

5)       zakazuje się realizacji na terenie sadów, ogrodów warzywnych i kwiatowych związanych z produkcją rolną.

6)       zakaz lokalizacji naziemnych obiektów infrastruktury technicznej (takich jak stacje transformatorowe itp.)

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)   elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)   układ otwartej przestrzeni,

b)   trwałe użytki zielone stanowiące biologiczną obudowę rzeki,

c)   ustala się ochronę terenów narażonych na niebezpieczeństwo okresowego podtopienia w zakresie granic terenów zalewowych oznaczonych na rysunku planu,

2)   elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)   nie ustala się.

3)   elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)   nie ustala się.

4)   zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)       zakaz zabudowy, z wyjątkiem urządzeń związanych z gospodarką wodną,

b)       zakaz naruszania naturalnego charakteru użytków zielonych przywodnych, stanowiących  obudowę biologiczną rzeki,

c)       zakaz grodzenia,

d)       zakaz składowania odpadów,

 

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)       ustala się zgodnie z §10;

2)       teren graniczy z rzeką Czernicą. Wszelkie działania w obrębie śródlądowych wód powierzchniowych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w najbliższym ich sąsiedztwie należy konsultować z właściwym organem wykonującym prawa właścicielskie, oraz stosować się do przepisów odrębnych dotyczących wód publicznych.

3)       teren znajduje się w zasięgu 300-metrowej strefy uciążliwości od granicy terenu projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (znajdującej się poza granicą opracowania) ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów odrębnych.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)   ustala się zgodnie z rozdziałem §9;

2)   obiekty i tereny chronione.

a)   nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1)   powierzchnia biologicznie czynna;

a)   nie mniej niż 95%.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)   nie ustala się.

 

7 . Obsługa komunikacyjna.

1)   teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z drogi publicznej 02KDD.

       

Rozdział 5
Przepisy końcowe

 

 

§ 38. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, ustanawia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Wartość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1 określa się następująco:

1)       dla terenu 1.MN/U w wysokości 10%;

2)       dla terenu 2.MN w wysokości 10%;

3)       dla terenu 3.ZN w wysokości 0,1%.

 

§ 39. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia planu.

 

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska