UCHWAŁA Nr XXIV/168/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 5 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2009 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 dla Miasta i Gminy Skępe.

 

             

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr  147, poz. 1231 ze zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 

 

 

§ 1.  Przyjąć do realizacji:

1)       Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2)       Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 dla Miasta i Gminy Skępe - zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 


 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały  Nr XXIV/168/2008

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 5 grudnia 2008 r.

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA MIASTA I GMINY SKĘPE na 2009 r.

 

Program został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

§ 1. Diagnoza lokalnych problemów

 

1.         Cel diagnozy i krótkie wprowadzenie w problematykę

 

Celem diagnozy jest jak najszersze rozpoznanie problemu, który występuje na terenie Miasta
i Gminy Skępe. Należy ustalić zakres zjawiska, a w dalszej kolejności, jakie należy podjąć działania, aby problem zminimalizować i ograniczyć negatywne skutki społeczne, które się z nim wiążą, m.in. przemoc rodzinną, bezrobocie, bezradność opiekuńczo-wychowawczą, biedę, zaniedbania w zakresie higieny, a w przypadku młodzieży niepowodzenia szkolne, zaburzenia zachowania czy też popadanie w konflikty z prawem.

             Jak pokazują wyniki badań ogólnopolskich picie alkoholu przez dorosłych i młodzież staje się powoli statystyczną normą  Założeniem tej diagnozy jest ustalenie skali problemu nadużywania alkoholu na terenie Miasta i Gminy Skępe, jaki jest zakres udzielanej pomocy terapeutycznej, prowadzonej profilaktyki wśród dorosłych i młodzieży, a przede wszystkim jakie jest ryzyko uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

 

2.         Krótka charakterystyka Miasta i Gminy Skępe

 

Na terenie Miasta i Gminy Skępe około 8000 mieszkańców, z czego 5913 stanowią osoby powyżej 18 roku życia. Dzieci i młodzieży uczącej się jest około 1400, w tym uczniów szkoły podstawowej jest około 660; uczniowie gimnazjum to około 325 osób; młodzież ucząca się
w szkołach ponadgimnazjalnych to około 400 osób, z czego część to młodzież pochodząca spoza terenu Miasta i Gminy.

            W Mieście i Gminie Skępe znajduje się 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych od spożycia w miejscu sprzedaży. Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada około 131 osób dorosłych (po 18 r.ż.). Jeden punkt prowadzi sprzedaż nocną.

            Przy Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie 4 osobowym. Pełnomocnik oraz Członkowie, którzy są przedstawicielami różnych grup zawodowych:

- nauczyciel

- pracownik Policji

            Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje 5 świetlic środowiskowych, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-sprawnościowe. Opieką świetlic objętych jest ponad 200 dzieci.

            Na terenie Miasta i Gminy działa punkt konsultacyjny, w którym prowadzi się poradnictwo
w  tym również psychologiczne.

 

 

3.         Wyniki przeprowadzonej diagnozy

 

W czasie przeprowadzonych kontroli placówek sprzedających alkohol nie stwierdzono rażących uchybień. Nieoficjalnie wiadomo, że prowadzona jest sprzedaż alkoholu pod zastaw lub na tak zwany „zeszyt”. Są to jednak informacje nieudowodnione w sposób bezpośredni. Zjawisko spożywania napojów alkoholowych przed sklepami należy rozpatrywać jako nagminne i mające pewien rodzaj aprobaty ze strony sprzedawców i społeczeństwa.

Bardzo cennym sondażem środowiska szkolnego okazała się ankieta przeprowadzona
 w ramach kampanii zachowaj trzeźwy umysł wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Miała ona określić stosunek do zachowań ryzykownych w tym również przemocy. Interpretacja wyników sugeruje, by w Gminnym Programie Profilaktyki uwzględniono między innymi edukację rodziców, właściwe zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży rozwijając ich zainteresowania. Niepokojącym jest fakt, że dzieci po raz pierwszy piły alkohol podczas imprez rodzinnych. Należy dążyć do pomocy dzieciom w szybszym dojrzewaniu moralnym i społecznym poprzez wprowadzanie zajęć dotyczących asertywności i nabywania umiejętności oceny szkodliwości sytuacji i zachowań.

 

        § 2. Cele  programu:

 

1.  Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;

2.  Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;

3.  Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki;

4.  Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień;

 

     § 3. Zadania własne Gminy w realizacji programu rozwiązywania problemów  alkoholowych;

 

1. Dążenie do zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

1)  kontynuacja działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego, finansowanie bieżącej działalności w tym porad psychologa;

2)  przekazywanie informacji o miejscach, w których można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemu uzależnień (wykorzystanie miejscowych mediów);

3)  współpraca z najbliższymi poradniami uzależnień , placówkami lecznictwa stacjonarnego
i ambulatoryjnego;

4)  dążenie do wczesnego rozpoznawania środowisk zagrożonych uzależnieniem i przemocą poprzez współpracę z policją ,MGOPS , placówkami służby zdrowia , dyrekcją szkoły, kuratorami  innymi instytucjami, oraz osobami fizycznymi;

5)  udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie uzależnień  i przemocy;

6)  wspieranie ruchu samopomocowego – dofinansowanie dwa razy w roku wyjazdów na ogólnopolskie mityngi terapeutyczne (Częstochowa, Licheń);

7)  zwrot kosztów przejazdów dla uzależnionych korzystających z leczenia odwykowego i zajęć terapeutycznych w poradniach odwykowych;

8)  finansowanie szkoleń GKRPA oraz innych osób, które wyrażą wolę realizowania zadań gminnego programu profilaktyki ;

9)  dofinansowanie izby wytrzeźwień.

10)   pokrycie kosztów zakupu leku (anticol) oraz leku do zabiegu implantacji;

     

2.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci młodzieży poprzez :

1)    finansowanie , koordynację , nadzór oraz kontrolę nad realizacją profilaktyki w szkołach podstawowych i gimnazjach ;

2)    wdrażanie  profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, rozwijanie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu;

3)     tworzenie warunków do prowadzenie pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z wykorzystaniem lokali szkolnych, obiektów sportowych oraz innych przystosowanych do prowadzenia zajęć na zasadzie porozumienia Burmistrza i Dyrektorów Szkół lub innych przedstawicieli prawnych obiektu. Ograniczanie ryzyka uzależnień poprzez finansowanie działalności świetlic środowiskowych na terenie Miasta i Gminy Skępe;

a)    prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach świetlic środowiskowych,

b)    umożliwianie rozwijania zainteresowań sportowo-sprawnościowych, komputerowych
i innych stosownie do potrzeb,

c)    prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

d)    organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych    zajęciach środowiskowych ,

4)    dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów, zimowisk, wycieczek i innych wypoczynków dla dzieci szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo uzależnienia,

5)    dofinansowanie lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży o charakterze kulturalno-sportowym,

6)    organizowanie przez GKRPA imprez profilaktycznych, środowiskowych z finansowaniem lokalnych i ogólnopolskich kompanii profilaktycznych oraz koncertów dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psycho-aktywnych,

7)    organizowanie spotkań różnych grup społecznych z profesjonalistami do spraw uzależnień,

8)    edukacja rodziców.

 

               § 4. Kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi

 

1.  Obowiązek kontroli przestrzegania uchwał i decyzji spoczywa na organach Gminy.

2.  Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny składający się z osób posiadających upoważnienia   do jej przeprowadzenia podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy.

3.  Zespół nie może liczyć mniej niż 2 osoby.

4.  Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz pozostawia się w  punkcie kontrolowanym.

5.  Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:

1)  wstępu na teren lokalu gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w dniach i godzinach , w jakich prowadzona jest działalność

2)  żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwolenia

 

            § 5. Realizację powyższego “Programu” powierza się pełnomocnikowi, przewodniczącemu oraz członkom Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    

1.  Członkom Komisji za udział w posiedzeniach i wykonywaniu zadań określonych programem przysługują wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

1)    przewodniczący Komisji 40% 

2)    członkom Komisji 35%          

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.4 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.)
i ogłoszonego w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.07.2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku (MP Nr 55, poz. 499).

2.  Wynagrodzenie  miesięczne przysługiwać będzie tylko z  jednego tytułu niezależnie od ilości odbytych posiedzeń Komisji, pracy w Punkcie konsultacyjnym, przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży alkoholu i przeprowadzonych interwencji kryzysowych w miejscu zamieszkania.

 

§ 6. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2009.

 

Ogólna kwota: 95.000,00 złotych

Dział 851 rozdział 851/54

  1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) – 10.017,00 złotych
  2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (4040) –  592,00 złotych
  3. Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) –  1.522,00  złotych.
  4. Składki na Fundusz Pracy (4120) –246,00 złotych.
  5. Wynagrodzenie bezosobowe (4170) –   47.000,00 złotych, w tym:

1)       wynagrodzenia nauczycieli świetlic,

2)       wynagrodzenie psychologa,

3)       diety

6          Zakup materiałów i wyposażenia (4210)    14.500,00  złotych (w tym żywność dla świetlic środowiskowych, zakup opału).

7          Pomoce dydaktyczne i książki (4240) –   700,00  złotych.

        8.    Usługi pozostałe (4300) –  16.800,00  złotych (w tym teatry i profilaktyka szkolna).

        9.    Opłaty za usługi telekomunikacyjne (4370) –   1.500,00  złotych.

       10.   Odpisy na ZFŚS (4440) – 497,00 złotych

       11.   Szkolenia (4700) –   1000,00  złotych.

       12..  Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (4740) – 200,00 złotych

       13.   Zakupy akcesoriów i programów komputerowych (4750) -  426,00   złotych.


 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały  Nr XXIV/168/2008

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 5 grudnia 2008 r.

 

 

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SKĘPE NA ROK 2009

 

§ 1. WSTĘP

 

Narkomania oznacza stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych (narkotyków),

w wyniku czego powstaje uzależnienie.

Narkomania jako jedno z najpoważniejszych problemów społecznych, niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, gruźlica, choroby weneryczne). Ryzyko zgonów wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż
w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Zjawisko narkomanii związane jest i powoduje wiele innych problemów społecznych jak marginalizację, ubóstwo, bezdomność, przestępczość, prostytucję, oraz bezrobocie.

Planowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są skierowane do społeczności lokalnej Miasta i Gminy Skępe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, którzy w okresie dorastania wykazują tendencje do zachowań ryzykownych oraz rodziców, którzy
w wyniku niskiej świadomości i niedostatków wiedzy w zakresie zapobiegania i profilaktyki narkomanii nie są w stanie rozpoznać sytuacji zagrożenia swoich dzieci.

Skuteczna profilaktyka wymaga solidaryzmu dorosłych: rodziców, nauczycieli. Zachowania
 i decyzje dorosłych znacznie intensywniej modelują postawy i zachowania młodzieży niż najbardziej efektowne apele. Warto pamiętać o starym, lecz wciąż aktualnym sloganie „daj mi przykład, a nie wykład”.

Art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek przeciwdziałania narkomanii uznając to jako zadania własne gminy, które powinny zostać uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Do zadań tych należą:

·         Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

·         Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

·         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

·         Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

·         Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

Takie same zadania wyznacza przyjęta uchwałą z dnia 24 lutego 2006 r. przez Radę Miejską w Skępem Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2016, która wskazuje na rosnące ryzyko zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży a jednocześnie potrzebę zintegrowanych działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom i związanymi z nimi skutkami społecznymi.

§ 2. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII

 

1. Cel diagnozy

 

Celem diagnozy jest jak najlepsze rozpoznanie problemu i ustalenie, w jakim  zakresie on występuje na terenie Miasta i Gminy Skępe. Należy podjąć działania, aby skutecznie zapobiegać, minimalizować i ograniczać negatywne skutki samego zjawiska występowania narkomanii
i bezradności opiekuńczo-wychowawczej rodziców.

 

·         Zagrożenie narkomanią ma tendencję wzrostową;

·         Środowiskiem najbardziej zagrożonym są dzieci i młodzież szkolna;

·         Realnym zagrożeniem jest łatwość nabycia środków odurzających.

·         Brak możliwości i sposobów aktywnego, kontrolowanego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego przez młodzież przyczyniać się może do zwiększania liczby osób stosujących środki odurzające (alkohol, narkotyki, papierosy);

·         Nieumiejętność radzenia sobie w sytuacji przymusu, strach przed agresją ze strony rówieśników mogą powodować sięganie po środki odurzające;

·         Niska świadomość rodziców w zakresie problematyki narkomanii, nieumiejętność rozpoznania stanu zagrożenia, nieznajomość mechanizmów, konsekwencji i skutków uzależnienia zwiększają ryzyko używania środków odurzających;

·         Brak kontroli społecznej i odsuwanie problemu narkomanii, małe zaangażowanie lokalnej społeczności w działania zapobiegawcze, strach i zwiększony poziom agresji daje powody do rozprzestrzeniania się zjawiska nie tylko narkomanii, ale też innych nieakceptowanych społecznie zachowań.

 

 

§ 3. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

 

Ograniczenie i minimalizowanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi dzieci i  młodzieży oraz zapobieganie innym patologiom.

 

Młodzież ze środowiska wiejsko-miejskiego Miasta i Gminy Skępe dorasta w środowisku,
 w którym występują takie problemy społeczne jak: bezrobocie, bieda, nadużywanie alkoholu, przemoc rodzinna, agresja, które stanowią ogromne zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Zadaniem zintegrowanych działań podejmowanych przez rodziców, pomocowe instytucje lokalne, szkoły, placówki wychowawcze, lokalną społeczność jest udzielenie młodzieży i ich rodzinom odpowiedniego  wsparcia i pomocy przez szeroką działalność edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną.

 

 

§ 4. CELE STRATEGICZNE PROGRAMU

 

1.      Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych.

2.      Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

3.      Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniem bądź istnieje takie zagrożenie pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

4.      Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych.

 

§ 5. ZADANIA PROGRAMU

 

1. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji  i ograniczania szkód zdrowotnych.

 

Prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących
z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii, udzielanie pomocy psychologicznej.

Udostępnianie informacji w zakresie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej.

Współpraca programowa z placówkami lecznictwa odwykowego, zakładami opieki zdrowotnej
i innymi instytucjami oraz stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką narkomanii.

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniem bądź istnieje takie zagrożenie pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

 

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i doradztwa terapeutycznego.

Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:

a)       przeprowadzenie szkoleń dla rodziców i członków rodzin, które wykształcą umiejętność
w zakresie problematyki narkomanii, umiejętności rozpoznania stanu zagrożenia narkomanią, objawów użycia narkotyku, znajomość mechanizmów, konsekwencji
i skutków uzależnienia zwiększających  ryzyko używania środków odurzających;

b)       informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywających narkotyki;

c)       uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii.

Prowadzenie porad dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie rozpoznawania objawów zażywania narkotyków oraz edukacji w zakresie ponoszenia szkód zdrowotnych i społecznych.

 

3.  Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

 

1)      Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lansowanie mody na nieużywanie środków psychoaktywnych wśród społeczności lokalnej.

2)       Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wspólnie  z rodziną.

3)      Rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat zdrowego stylu życia
i profilaktyki narkomanii.

 

4. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych

 

1) Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację działań profilaktycznych poprzez udział
w realizowanych programach.

2) Motywowanie społeczności do współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką zapobiegania narkomanii i innym patologiom (przemoc, agresja, prostytucja itp.).

3)  Realizacja programów profilaktycznych  nt. uzależnień w tym narkomanii.

4)      Wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu  programów psychoprofilaktycznych.

5)      Prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, olimpiad, turniejów, promujących zdrowy styl życia bez nałogów .

6)      Dofinansowanie świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.

7)      Organizowanie i udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych:

a)       pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli,

b)       pracowników świetlic szkolnych i środowiskowych,

c)       pracowników MOPS-u,

d)       członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

e)       funkcjonariuszy policji,

f)         przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, którzy będą realizować program przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 6. MONITORING I EWALUACJA

           

Monitorowanie realizacji programu prowadzone będzie na podstawie:

1. badań ankietowych dotyczących skali zjawiska narkomanii i jego dynamiki przeprowadzonych
w szkołach i innych placówkach

2.  zbieranie danych statystycznych,

3. analiza uzyskanych danych, opracowanie wniosków i priorytetów do dalszej pracy.

 

§ 7. FINANSOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU

 

1.       Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są  dochody  uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody własne gminy.

2.       Realizatorzy Programu:

1)       organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,

2)       szkoły,

3)       osoby fizyczne, specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki, pedagodzy,

4)       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem,

5)       Policja,

6)       Służba zdrowia,

7)       Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.       Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będzie koordynowana przez Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

 

§ 8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

Raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Skępem w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy raport.

 

 

§ 9. PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2008 DLA MIASTA I GMINY SKĘPE

 

Ogólna kwota: 10.000,00  złotych

 

Dział 851 rozdział 851/53

1.       Wynagrodzenia bezosobowe (4170) –   500,00  złotych

2.       Zakup materiałów i wyposażenia (4210) –  1.000,00   złotych

3.       Pomoce dydaktyczne (4240) –  200,00  złotych

4.       Zakup usług pozostałych (4300) –   7.300,00 złotych

5.       Podróże służbowe krajowe (4410) –  500,00   złotych

6.       Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (4740) 500,00 złotych