UCHWAŁA NR XXV/176/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości - 23.374.421 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22.807.421 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 567.000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.  

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.532.650 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 27.645.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)   wydatki bieżące w wysokości 19.636.839 zł, w tym na: 

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.494.246 zł,

b)    dotacje w kwocie - 217.330 zł,

         w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  wg zał. Nr 6          -     168.330 zł,

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane

  przez podmioty należące i nienależące do sektora

  finansów publicznych wg zał. Nr 7                                           -      15.000 zł

- dotacje celowe na zadania własne gminy przekazane

  do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora

  finansów publicznych wg zał. Nr 7a                                        -       20.000 zł,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

  realizowane na podstawie porozumień (umów) między

  jednostkami samorządu terytorialnego wg zał. Nr 7b                -       10.000 zł,

- pozostałe dotacje wg zał. Nr 7c                                             -         4.000 zł.

c)    wydatki na obsługę długu w kwocie                                           -    316.024 zł,

2)       wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości                                   -   8.008.405 zł.

3.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (5a zadania inwestycyjne w 2009 r.)

4.     Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.532.650 zł zgodnie
z załącznikiem  Nr 3;                               

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000 zł.                                  

 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.270.823 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1)       zaciąganych pożyczek w kwocie  1.720.905 zł

2)       zaciąganych kredytów w kwocie  1.979.600 zł

3)       wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie  570.318 zł

 2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.429.682,-

 3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:                                                                      

1)       ogólną w wysokości 100.000 zł;

2)       celową w wysokości 20.000 zł  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.           

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody 15.300. zł;

2)       wydatki 15.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.                                       

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.700.505 zł,

z tego na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł;

2)       pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.700.505 zł na planowane inwestycje nie mające pokrycia w dochodach własnych,

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

2)       na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

3)       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2)       dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),

3)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  

bank prowadzący obsługę budżetu.

4)       przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i termin upływa w roku następnym.

 

§ 10. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu (np. przyjmowanie zwrotów wydatków)

§ 11. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 13. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska