UCHWAŁA NR XXV/171 /2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2008 roku.

 

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków inwestycyjnych zamieszczonych w budżecie Gminy Skępe na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i skutkują zobowiązaniami finansowymi na rok 2009 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie – zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska