UCHWAŁA Nr XXV/172/08

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz.362, Nr 126, poz. 875) oraz art. 174, art. 176 i art. 130 w zw. z art. 189a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustanawia się zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

 

§ 2. Z budżetu Gminy Skępe mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie

prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na obszarze  Miasta i Gminy Skępe ,

2) jest dostępny publicznie,

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe;

4) jest wpisany do rejestru zabytków.

 

§ 3. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,
a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.

 

§ 4. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu przedstawionego przez wnioskodawcę.

 

§ 5.1. Dotacja z budżetu Gminy Skępe na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym
i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

 

2. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Skępe wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

§ 6.1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1)                  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres, siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,

2)                  dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,

3)                  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,

4)                  decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5)                  wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,

6)                  zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją,

7)                  termin zakończenia prac objętych wnioskiem,

8)                  harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

9)                  informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,

10)              wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych,

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w § 4 tego wymagają, należy zastosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

 

§ 7. 1. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Radzie Miejskiej przedstawiane są do zaopiniowania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przestrzennego i Gospodarki Finansowej.

 

§ 8.1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Skępem w uchwale określającej:

1)                  nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2)                  prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację,

3)                  kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Skępe.

 

§ 9. Uwzględniając § 8 oraz dane z wniosku o dotację Burmistrz Miasta i Gminy z beneficjentem zawiera umowę określającą w szczególności:

1)                  opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania,

2)                  kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,

3)                  zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,

4)                  sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,

5)                  warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

6)                  pouczenie o zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji,

7)                  pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 10.1. Kontrola, o której mowa w § 9 pkt 2 przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy i polega na:

1)                  sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno - merytoryczna),

2)                  sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno - rachunkowa).

2. Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.

 

§ 11.1. Przed rozliczeniem całości dotacji dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, którego dokonają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy.

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych Burmistrzowi Miasta i Gminy.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 określa:

1)                  całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

2)                  zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

4. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Burmistrza Miasta i Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

 

§ 12. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych
w umowie.

 

§ 13. 1. Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi dokumentację o udzielonych dotacjach.

2. Dokumentacja, o którym mowa w ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winna zawierać:

1)                  wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2)                  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;

3)                  kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji wymienionej w § 8;

4)                  kserokopię umowy o dotację;

5)                  informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o jej rozliczeniu,

6)                  adnotacje o podaniu informacji wynikających z ust. 3 do publicznej wiadomości.

3. Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Skępem uchwałę o przyznaniu dotacji, o której mowa w § 8.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska