UCHWAŁA NR XXV/175/2008

RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Upoważnia się Kierownika MGOPS w Skępem do podejmowania działań faktycznych
i prawnych wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w rozdziale 2 Ustawy z dnia
7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

§ 2. Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy pozostające we właściwości MGOPS dotyczące podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono
z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

           

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska