UCHWAŁA Nr XXVI/178/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2009 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 dla Miasta i Gminy Skępe.

 

             

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr  70, poz. 473 ze zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 

 

 

§ 1.  W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na rok 2009 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok dla Miasta i Gminy Skępe w § 3 ust.1 wykreślić pkt 9 i pkt 10.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska