UCHWAŁA Nr XXVI/179/09

RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM

z dnia 30 stycznia 2009r.

 

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 ) oraz art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyznać Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok w wysokości 8.750,98 zł brutto.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skępem.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska