PROTOKÓŁ NR XXV/V/2008

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1100, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem – wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·         AndrzejGatyński               – burmistrz;

·         Józef Sobociński              – sekretarz;

·         Barbara Leśniewska        – skarbnik;

·         Stanisław Jabłoński          – kier. ref. oświaty;

·         Ryszard Gorzycki             – insp.;

·         Marian Gabryszewski       – insp.;

 

XXV Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Antoniego Antoszewskiego, Wicestarostę lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, Burmistrza Andrzeja Gatyńskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych (na ogólną liczbę 15) i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXIV/V/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.

 

Do protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 
Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektuj porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2008 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się wzrost dochodów jak i wydatków o taka samą kwotę, tj. 24.223 zł. Zmiany do budżetu na 2008 r. dotyczą głównie urealnienia planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sp. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, że ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia wykazu oraz planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zaproponowany w projekcie wykaz wydatków (modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kukowo – 87.622 zł), które nie wygasają z upływem 2008 r., umożliwi realizację wymienionego zadania w 2009 r.

Finansowa realizacja zadania nie była możliwa z powodu późnego przystąpienia do wykonania zadania oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Burmistrz dodał, iż przebudowa dotyczy jednej drogi, lecz o dwóch numerach ewidencyjnych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sp. określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) Przewodnicząca RM Anna Smużewska podniosła, iż uchwalenie przez radę uchwały umożliwi udzielenie dotacji finansowej, z przeznaczeniem głównie na prace konserwatorskie w Klasztorze OO. Bernardynów w Skępem.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sp. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skępem

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) sekretarz Józef Sobociński oznajmił, iż zamiana dotyczy działki o nr ewidencyjnym 398/2 (położonej przy ul. Kolejowej) będącej własnością OSP w Skępem oraz działki o nr ewidencyjnym 646/2 (położonej przy ul. Dobrzyńskiej) będącej własnością Miasta i Gminy Skępe. Zamiana działek jest niezbędna dla zapewnienia nieograniczonego dostępu do prywatnych posesji a także do działki gminnej, na której zlokalizowana jest studnia głębinowa (zmiana statusu na drogę gminną) oraz dla zapewnienia placu manewrowego OSP w Skępem.

Zamiana działek nastąpi za odpowiednim rozliczeniem finansowym.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sp. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Łąkie

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) insp. Ryszard Gorzycki oznajmił, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Łąkiem, sporządzono w związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu dla przedmiotowego terenu. Teren objęty sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie stanowił drogę dojazdową do działek rekreacyjnych położonych nad J. Łąkie i jednocześnie będzie przedłużeniem ul. Obwodowej.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sp. upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Sekretarz Józef Sobociński odczytał uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu). Projekt uchwały dotyczy upoważnienia kier. MGOPS do podejmowania działań faktycznych i prawnych wobec dłużników alimentacyjnych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Przed ogłoszeniem przerwy w obradach, przewodnicząca RM oddała głos wicestaroście lipnowskiemu Piotrowi Wojciechowskiemu.

Wicestarosta ustosunkował się pokrótce do przyjętego przez Radę Powiatu – w dniu 19 grudnia 2008 r. – budżetu powiatu na 2009 rok. Podkreślił, iż przyjęty budżet jest niezrównoważony, z deficytem opiewającym na kwotę 8.372.248 zł. Tak wysoki deficyt wynika z potrzeby poszukiwania jak najwięcej środków finansowych  z zewnątrz, co w konsekwencji zmusza powiat do zapewnienia wkładu własnego przy realizacji planowanych inwestycji. Poinformował także o uwzględnieniu w budżecie środków na rzecz dziedzictwa kultury w wysokości 40.000 zł, w tym planuje się przekazać również na prace konserwatorskie przy Klasztorze OO. Bernardynów w Skępem.

Następnie wicestarosta przybliżył pokrótce planowane inwestycje powiatowe w 2009 r.,             m.in.:

-         budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Orlik

-         termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzyniu N/W;

-         budowa drogi Rogowo – Skępe;

-         przekształcenie SP ZOZ w Lipnie w spółkę ze 100 % udziałem powiatu. Podkreślił, iż obecnie szpital nie przynosi strat i z każdym dniem sytuacja się poprawia;

-         remonty dróg i chodników.

Nawiązał także do:

-         podejmowanych starań, w związku z planowaną budową obwodnicy miasta Lipno (zgoda 3 samorządów na przebieg przez ich teren obwodnicy);

-         nabycia praw 75 % akcji PKS Lipno (decyzją Ministra Skarbu Państwa).

Na zakończenie swojej wypowiedzi, w im. Przewodniczącego Rady Powiatu i starosty, złożył najserdeczniejsze życzenia noworoczne radnym Rady Miejskiej w Skępem.

Przewodnicząca RM w im. radnych podziękowała i także złożyła życzenia noworoczne samorządowcom powiatowym.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2009 rok

 

Przedstawienie przez burmistrza projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 

Burmistrz w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej (w załączeniu) podniósł, iż:

-       ustala się dochody budżetu na kwotę 23.374.421 zł;

-       ustala się wydatki budżetu w wysokości 27.645.244 zł;

-       ustalono deficyt budżetu w kwocie 4.270.823 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z  pożyczek (1.720.905 zł) i kredytów (1.979.600 zł) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy (570.318 zł);

-       opracowując budżet korzystano z podstawowych przepisów prawnych, jak również uchwał około budżetowych określających wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych. Brano pod uwagę oczekiwania lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji: budowa wodociągów, budowa dróg, budowa oczyszczalni ścieków oraz prowadzenie innych inwestycji niezbędnych na terenie naszej gminy.

Burmistrz następnie omówił pokrótce: plan dochodów, plan wydatków oraz planowane wydatki inwestycyjne (w załączeniu).

 

Odczytanie opinii RIO o projekcie budżetu

 

Przewodnicząca RM Anna Smużewska odczytała pozytywną opinię projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2008 r. wyrażoną uchwałą Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2008 r. (w załączeniu).

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał pozytywnie zaopiniowaną możliwość sfinansowania deficytu budżetowego, przedstawionego w projekcie uchwały w sp. uchwalenia budżetu gminy na 2009r. – uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2008 r. (w załączeniu).

 

Przedstawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu oraz opinii pozostałych komisji

 

Pozytywne opinie poszczególnych komisji o projekcie uchwały budżetowej przedstawili ich przewodniczący (w załączeniu).

 

Stanowisko burmistrza do opinii komisji

 

Burmistrz wyraził aprobatę dla przedstawionych opinii o projekcie uchwały budżetowej.

 

 

 

Dyskusja nad projektem budżetu

 

Przewodnicząca RM zwróciła uwagę na:

-         wzrost wydatków budżetowych zaplanowanych na 2009 rok, w porównaniu do 2008 roku;

-         nie stwierdzenie przez RIO wad prawnych lub nieprawidłowości w opracowanym projekcie budżetu gminy na 2009 rok;

-         bardziej realnie skonstruowany budżet gminy pod względem zaplanowanych inwestycji, w porównaniu do roku 2008.

Radny Zbigniew Paradowski zaapelował do burmistrza – wykonawcy budżetu – oraz do Przewodniczącej RM – wspierającej realizację budżetu – o dążenie do pełnego wykonania zaplanowanych inwestycji gminnych na 2009 rok.

Radni nie wnieśli dodatkowych uwag do projektu uchwały budżetowej.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie. Pogratulowała burmistrzowi przyjętego jednogłośnie budżetu gminy na 2009 rok.

Burmistrz w im. własnym i wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy podziękował za zaufanie i przyjęcie przez radnych budżetu na 2009 rok. Ustosunkował się do planowanych inwestycji w 2009 r. na kwotę ponad 8.000.000 zł, tj. ok. 29 % wydatków budżetowych. Oznajmił, iż jest to najwyższy wskaźnik w powiecie lipnowskim i rzadko który samorząd gminny ma tak wygórowane ambicje. Powiedział, iż w pełni wierzy w wykonanie przyjętego budżetu na 2009 rok, przy jednoczesnym wsparciu ze strony radnych.

  

Pkt 9

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wydanych zarządzeń burmistrza dot. zmian do budżetu gminy na 2008 r.;

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i publicznych;

-         realizowanych inwestycji i remontów dróg na terenie gminy;

-         zamówień publicznych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-         gospodarki mieniem komunalnym i planowania przestrzennego.

Burmistrz poinformował zebranych o wyróżnieniu gminy za działalność na rzecz ochrony środowiska, nadanym przez WFOŚiGW (grawerton).

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

 

Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodnicząca RM poinformowała o otrzymanym piśmie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. lokalizacji zjazdów z przebudowywanej drogi krajowej nr 10  (w załączeniu).

Burmistrz poinformował o odbytym, wspólnie z radnym Zbigniewem Paradowskim spotkaniu z posłem Lenzem i dyrektorem GDDKiA Oddział w Bydgoszczy p. Kowalczykiem na temat zjazdów i oświetlenia wsi Wólka, w związku z przebudową drogi krajowej nr 10. Zapowiedział ponowne spotkanie w tej sprawie – w Skępem – na początku stycznia 2009 r.

Radny Roman Targański poruszył problem związany z planowanym remontem wiaduktu na przebudowywanej drodze krajowej nr 10, co w konsekwencji spowoduje objazd pojazdów przez miasto Skępe (sprawa była poruszona przez wicestarostę na ostatniej sesji RM). Spowoduje to bardzo duże utrudnienia komunikacyjne i zagrożenia wypadkowe dla mieszkańców miasta, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły, a także zniszczy i tak będącą w złym stanie nawierzchnię drogi powiatowej. Zaapelował o interwencję w tej sprawie, aby nie dopuścić skierowania objazdu przez Skępe. Jednocześnie zasugerował wystąpić z pismem do odpowiedniej instytucji lub organu, o rozważenie możliwości postawienia z płyt żelbetonowych prowizorycznego objazdu, w pobliżu remontowanego wiaduktu.

Pkt 11

Zakończenie

 

Na zakończenie Przewodnicząca RM złożyła wszystkim zebranym oraz mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Podziękowała także za udział w obradach.

Na tym obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

 

              Protokolant                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej

  mgr Zbigniew Małkiewicz                                                 mgr inż. Anna Smużewska