INFORMACJA

W związku z zapytaniami w sprawie możliwości kopania torfu lub piasku na własne potrzeby i z własnego gruntu, informujemy:

Na wydobywanie kopaliny stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej właściciel tej nieruchomości powinien uzyskać koncesję.

Wymaga tego przepisu art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. art. 15 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze(Dz.U nr 27, poz. 96 ze zm.) który brzmi:
„ Koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie(…) wydobywania kopalin ze złóż(…)”.

Zatem przepisy prawa nie przewidują innego wydobywania kopalin, niż w ramach działalności gospodarczej, wymagającej koncesji.

Złoża kopalin są centrum nieodnawialnym składnikiem środowiska i jako takie podlegają szczególnej ochronie.

Ustawodawca z całą świadomością nie dopuścił innych form wydobywania kopalin np. na tzw. potrzeby własne, jako stanowiące zagrożenie dla środowiska, a w szczególności naruszające w wielu przypadkach zasady ochrony powierzchni ziemi, ochrony gruntów rolnych lub samych złóż kopalin. Ma to zapobiec nielegalnej eksploatacji złóż prowadzonej przez właścicieli nieruchomości lub przypadkowe osoby, co nierzadko się zdarza. Mała skala wydobycia, którą powołuje się rolnik, często przy tej okazji stanowi kryterium trudne do jednoznacznej oceny i jednocześnie jest pretekstem do nielegalnego wydobycia niedopuszczalnego w świetle omawianych przepisów prawa. Gdyby zatem ustawodawca zechciał dopuścić w Prawie geologicznym i górniczym wydobywanie kopalin na potrzeby własne, z pewnością potrafiłby to wyartykułować.

Należy dodać, że wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji jest działalnością nielegalną i podlega przepisom karnym art. 118 i art. 119 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Nadto prowadzącemu taką działalność starosta, zgodnie z art. 85a przywołanej ustawy, powinien ustalić podwyższoną opłatę eksploatacyjną.

Niewątpliwie działalność bez koncesji narusza wymagania ochrony gruntów rolnych, bowiem prowadzi do innego niż rolne wykorzystania.(art. 7 i nast. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 rokuDz. U nr 16 poz. 78 ze zm).

 Burmistrz Miasta i Gminy SKepe
Andrzej Gatyński